Ersättning, fakturering och bonus daglig verksamhet

Den ersättning du får som utförare regleras av beslutat förfrågningsunderlag. På denna sida kan du hitta information om ersättning och hur anmälan om bonus ska hanteras.

Ersättning

Ersättningen inom valfrihetssystemet utgår utifrån sju behovsnivåer och tre deltagarnivåer. Utföraren ska inom den totalt beställda tiden för samtliga brukare disponera personalresurserna så att de enskildas behov tillgodoses enligt uppdrag. I ersättningen ingår samtliga kostnader för tjänstens utförande, vilket inkluderar till exempel verksamhetslokal, personal och habiliteringsersättning. Utföraren ersätts för avtalad tid som utgår från det antalet dagar som framgår av uppdraget från myndighet och i form av månadsersättning 12 månader per år.

Från 1 april 2024 gäller följande ersättning:

 


Månadsersättning per nivå och deltagandegrad

 Nivå

Deltid 1
5-18 tim/vecka

Deltid 2
19-32 tim/vecka

Heltid
33- tim/vecka

1

4 505

10 814

18 023

2

6 007

14 418

24 030

3

9 011

21 628

36 045

4

12 015

28 836

48 060

5

15 019

36 045

60 075

6

18 023

43 254

72 091

7

24 030

57 672

96 120


Fakturor

Anvisning för fakturering hittar du i datorhjälpen under rubriken ersättning. 

Habiliteringsersättningen för deltagande i daglig verksamhet enligt LSS

Utföraren ska betala ut habiliteringsersättning till den enskilde utifrån de grunder som fastställts av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad.

Information om aktuell ersättning

Avgift för lunch

Avgift för lunch kan tas ut av den enskilde enligt Göteborgs Stads årligen beslutade taxa och endast om den enskilde själv valt att inte ha med sig mat eller gå till närbelägen restaurang.

Information om aktuell avgift

Bonus

Verksamheten ska på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Bonus utbetalas om den enskild har fått en anställning på den ordinarie arbetsmarknaden som varat mer än sex månader. Här framgår hur anmälan om utbetalning av bonus ska hanteras.

1. Vid planering av övergång till anställning på den ordinarie arbetsmarknaden ska utföraren tillsammans med den enskilde ta kontakt med socialsekreterare för samtal om planeringen framåt.

2. När anställning sker ansvarar utföraren för att informera den enskildes socialsekreterare i syfte att starta processen kring ev. bonus.

3. När anställningen varat mer än 6 månader ska utföraren lämna en anmälan om utbetalning av bonus till socialsekreteraren. Anmälan ska lämnas senast 12 månader efter att anställningen påbörjades. Om anställningen avbyts inom 6 månader ska utföraren informera den enskildes socialsekreterare.

4. Socialsekreteraren ansvarar för att säkerställa att ersättningen utbetalas till utföraren.