Vanliga frågor

Nedan följer en sammanställning av vanligt förekommande frågor om godmanskap och uppdraget som god man.

Hur många uppdrag som ställföreträdare får jag ha?

Överförmyndarnämnden har beslutat att ställföreträdare som mest får ha 15 uppdrag som god man eller förvaltare i Göteborgs Stad om inte särskild dispens ges.

Är du ny som ställföreträdare får du generellt inte fler än två uppdrag förrän vi har granskat en första årsräkning eller sluträkning från dig.

Dispens

Om du som ställföreträdare bedömer att du har förmåga att ta fler än 15 uppdrag som god man eller förvaltare i Göteborgs Stad, har du möjlighet att hos nämnden ansöka om dispens för fler uppdrag. För att få dispens krävs att:

- du har haft uppdrag som god man eller förvaltare i Göteborgs Stad under minst tre år

- du på ett korrekt sätt och i rätt tid redovisat dina uppdrag

- du har faktiska förutsättningar att hantera fler uppdrag än 15   

Övre gräns för antal uppdrag

Överförmyndarnämnden har vidare beslutat (den 27 maj 2021) att ställföreträdare som mest får ha 30 uppdrag som god man eller förvaltare i Göteborgs Stad. Någon möjlighet att få dispens för fler uppdrag än så finns inte.

Om du som ställföreträdare för närvarande har fler än 30 uppdrag kommer du inte att fråntas några uppdrag. Du kommer å andra sidan inte tilldelas några nya uppdrag förrän dina antal uppdrag understiger 30.

Vad menas med uppdrag?

Endast så kallade fulla uppdrag omfattas av de begränsningar som angetts ovan, det vill säga uppdrag som innefattar bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Följande uppdrag ska alltså inte beaktas vid beräkningen av antal uppdrag:

- uppdrag som enbart går ut på att bevaka en huvudmans rätt i samband med en specifik fråga (till exempel en fastighetsförsäljning eller ett arvskifte)

- god man enligt 11 kap 1 § föräldrabalken

- särskilt förordnad förmyndare

- särskilt förordnad vårdnadshavare

- medförmyndare

- god man för ensamkommande barn

Vad ingår i mitt uppdrag som god man eller förvaltare?

Ditt uppdrag som god man eller förvaltare är i grunden ett administrativ uppdrag där det ingår att se till att huvudmannens behov blir tillgodosedda utan att själv utföra det som krävs. Exempelvis ingår det inte i uppdraget att handla mat till huvudmannen men det ingår att se till att någon annan gör det såsom anhörig eller boendepersonal. Du kan läsa mer i Rollkoll som du hittar på rfs.se.

Kan jag samtycka till att huvudmannen vaccineras? 

God man eller förvaltare har inte rätt att fatta beslut för sin huvudmans räkning i frågor som rör hälso- och sjukvård. Detta betyder till exempel att en god man eller förvaltare inte kan samtycka till att huvudmannen ska vaccineras mot covid-19.

Hur begär jag mig entledigad (befriad) från mitt uppdrag?

Begäran om entledigande ska ske skriftligen och vara undertecknad av dig. Använd gärna vår utformade blankett - ”Begäran om entledigande”. Observera att du är skyldig att kvarstå i ditt uppdrag tills Överförmyndaren har förordnat en ny god man eller förvaltare för din huvudman, alternativt att uppdraget upphör genom beslut i tingsrätten.

Hur gör jag med huvudmannens post?

För att kunna försäkra sig om att ingen viktig post för huvudmannen försvinner eller inte kommer den gode mannen eller förvaltaren tillhanda i tid, kan det vara bra att anmäla särskild postadress. Blankett för detta finns på Skatteverket.

Den särskilda postadressen registreras som ett komplement till bostadsadressen i folkbokföringen och påverkar inte huvudmannens folkbokföringsadress.

Adressen vidarebefordras till följande avsändare:

Försäkringskassan, Migrationsverket, Lantmäteriet, Transportstyrelsen med bil- körkorts- och felparkeringsregister, Centrala Studiestödsnämnden, Pensionsmyndigheten, Kommuner och regioner.

Övriga måste man själv meddela. Vanliga brev går fortfarande till huvudmannens vistelseadress. Vid godmanskap måste huvudmannen godkänna att den gode mannen anmäler särskild postadress (om huvudmannen kan lämna sitt samtycke). Vid förvaltarskap krävs inget samtycke från huvudmannen.

Hur gör jag om jag vill ha fler uppdrag?

Om du som god man eller förvaltare vill åta dig fler uppdrag är du välkommen att höra av dig till oss. Behovet av gode män och förvaltare för vuxna personer är stort och många får vänta länge på att få hjälp.

Anmäl ditt intresse att få våra e-postutskick över aktuella uppdrag genom att registrera dig här

Får man ta semester som god man?

En god man eller förvaltare kan självklart åka på en semesterresa. Du kommer dock fortfarande att vara god man eller förvaltare under semestern, vilket innebär att det kan vara bra att förbereda vissa praktiska saker innan du åker bort. Underrätta huvudmannens anhöriga och professionella nätverk om din semester och hur man kan kontakta dig. Tillse att eventuella fickpengar finns att tillgå samt att huvudmannens räkningar kommer att betalas under tiden du är borta.

Om du planerar en längre semesterresa eller av annan orsak kommer att vara borta en längre tid bör du också överväga att begära dig entledigad från uppdraget.

Vad händer om huvudmannen avlider?

Om huvudmannen avlider upphör godmanskapet eller förvaltarskapet omedelbart. Det innebär att du som god man eller förvaltare inte längre kan utföra några rättshandlingar för din tidigare huvudman, som exempelvis betala räkningar eller ta ut pengar för arvode. När uppdraget upphör är du skyldig att inom en månad inge en sluträkning till överförmyndaren.

Efter dödsfallet ska du genast lämna över "de förvaltade tillgångarna", det vill säga egendom som du eventuellt har hos dig som tillhör den avlidna huvudmannen, till eventuellt dödsbo, alternativt kommunens boutredningsenhet.

Under tre år från dess att dödsboet fått ta del av sluträkningen är du skyldig att hålla "räkenskaper och övriga handlingar" tillgängliga för dödsboets granskning. Detta innebär att du ska vara beredd på att möjliggöra för dödsboet att titta på verifikationer med mera som du fått återsänt från överförmyndaren efter granskning av sluträkningen.

Vad gör jag om huvudmannen flyttar?

Om huvudmannen flyttar ska du snarast anmäla det till överförmyndaren.

Flyttar huvudmannen till en annan kommun så är överförmyndaren i den kommun som huvudmannen blir folkbokförd i som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Ställföreträdarskapet kvarstår vid överflyttning och all redovisning av uppdraget sker till den nya kommunen.

Hur upphör ett godmanskap?

Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om huvudmannen inte längre vill ha en god man (godmanskapet är frivilligt). Du som god man, huvudmannen, eller överförmyndaren kan ansöka till tingsrätten om att ett godmanskap ska upphöra. Du är skyldig att kvarstå  i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra.