Försäljning/förvärv av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Om du som god man eller förvaltare ska sälja din huvudmans fastighet, bostadsrätt eller tomträtt krävs att överförmyndaren samtycker till försäljningen. Detsamma gäller om du ska förvärva (genom köp, byte eller gåva) en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt för din huvudman. Här finner du mer information om hur du ansöker om samtycke.

Försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Som god man eller förvaltare får du endast sälja din huvudmans fastighet, bostadsrätt eller tomträtt om överförmyndaren samtycker till försäljningen. Notera att det endast är du som god man eller förvaltare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke.

Av lagstiftningen framgår att överförmyndaren ska lämna samtycke till försäljningen endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt huvudmannens behov och samlade tillgångar. Därför är det viktigt att du i ansökan förklarar skälet till försäljningen, hur huvudmannen ska lösa sin boendesituation framöver och att du lämnar in handlingar som styrker att försäljningen sker till gällande marknadspris. Försäljning bör ske på den öppna marknaden, med hjälp av mäklare.

Observera! Om du som god man eller förvaltare avser att köpa en fastighet/bostadsrätt av din huvudman, måste du ansöka om ytterligare en god man som bevakar huvudmannens rätt vid den aktuella försäljningen. Kontakta överförmyndaren för mer information.

Följande handlingar ska lämnas in med ansökningsblanketten vid försäljning

Utdrag ur fastighetsregistret alternativt ur lägenhetsregistret
För att visa vem som äger fastigheten eller bostadsrättslägenheten. Mäklaren kan hjälpa till att ta fram utdraget för fastighet. Bostadsrättsföreningen kan ta fram utdrag för bostadsrätt.

Läkarintyg, om huvudmannen inte kan samtycka eller yttra sig i frågan
Vid godmanskap krävs skriftligt samtycke från huvudmannen (som skriver under ansökan) alternativt läkarintyg som visar att denne på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ge sitt samtycke till försäljningen. Vid förvaltarskap ska huvudmannen endast ges möjlighet att få yttra sig, om så är möjligt.

Kopia på registrerad bouppteckning om säljaren är ett dödsbo
Om säljaren är ett dödsbo krävs kopia av registrerad bouppteckning för att visa att huvudmannen är dödsbodelägare.

Yttrande från maka/make, sambo och de närmast anhöriga
Innan överförmyndaren kan ta ställning till att lämna samtycke ska huvudmannens närmaste anhöriga ges möjlighet att få yttra sig. Om du lämnar in dessa yttranden med din ansökan går handläggningen snabbare.

Värderingsutlåtande
Värderingen ska göras av opartisk auktoriserad värderingsman alternativt opartisk mäklare i syfte att styrka gällande marknadspris. Den mäklare som ansvarar för försäljningen ska alltså inte utföra värderingen. I de undantagsfall där försäljning sker utan hjälp av mäklare krävs istället två opartiska värderingsutlåtanden för att styrka marknadspriset.

Budlista från mäklare
I syfte att styrka att försäljningen har skett på öppen marknad med aktiv budgivning.

Köpekontrakt som undertecknats av köpare och säljare
Bestyrkt kopia av undertecknat köpekontrakt, där samtliga villkor framgår. Av kontraktet bör det framgå att det är giltigt först när överförmyndaren beslutat om samtycke till försäljningen.

Efter genomförd försäljning - likvidavräkning och insättningskvitton
Lämna in en likvidavräkning samt insättningskvitto som visar att köpeskillingen satts in på överförmyndarspärrat konto i huvudmannens namn.
Om säljare är ett dödsbo räcker det med en likvidavräkning.

Försäljning av fastighet/bostadsrätt för vuxna

Om du som god man enbart är förordnad för att bevaka rätt vid försäljning av fastighet/bostadsrätt – Glöm ej att begära dig entledigad när ditt uppdrag är slutfört!

Förvärv av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Som god man eller förvaltare får du endast förvärva (genom köp, byte eller gåva) en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt för din huvudman om överförmyndaren samtycker till förvärvet. Notera att det endast är du som god man eller förvaltare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke.

Av lagstiftningen framgår att överförmyndaren ska lämna samtycke till förvärvet om det inte kan anses olämpligt med hänsyn till egendomens natur eller andra omständigheter. Därför är det viktigt att du i ansökan förklarar skälet till förvärvet, hur ett eventuellt köp ska finansieras och att du lämnar in handlingar som styrker att ett köp inte sker till ett belopp överstigande gällande marknadspris. Köp bör ske på den öppna marknaden, med hjälp av mäklare.

Observera! Om du som god man eller förvaltare avser att sälja eller ge bort en fastighet/bostadsrätt till din huvudman, måste du ansöka om ytterligare en god man som bevakar huvudmannens rätt. Kontakta överförmyndaren för mer information.

Följande handlingar ska lämnas in med ansökningsblanketten vid förvärv

Utdrag ur fastighetsregistret alternativt ur lägenhetsregistret
För att visa vem som är nuvarande ägare,om det finns befintliga pantbrev och om fastigheten eller bostadsrättslägenheten är belånad. Mäklaren kan hjälpa till att ta fram utdraget för fastighet. Bostadsrättsföreningen kan ta fram utdrag för bostadsrätt.

Läkarintyg, om huvudmannen inte kan samtycka eller yttra sig i frågan
Vid godmanskap krävs skriftligt samtycke från huvudmannen (som skriver under ansökan) alternativt läkarintyg som visar att denne på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ge sitt samtycke till förvärvet. Vid förvaltarskap ska huvudmannen endast ges möjlighet att få yttra sig, om så är möjligt.

Yttrande från maka/make, sambo och de närmast anhöriga
Innan överförmyndaren kan ta ställning till att lämna samtycke ska huvudmannens närmaste anhöriga ges möjlighet att få yttra sig. Om du lämnar in dessa yttranden med din ansökan går handläggningen snabbare.

Värderingsutlåtande
Värderingen ska göras av opartisk auktoriserad värderingsman alternativt opartisk mäklare i syfte att styrka gällande marknadspris. Den mäklare som ansvarar för försäljningen/köpet ska alltså inte utföra värderingen. I de undantagsfall där det sker utan hjälp av mäklare krävs istället två opartiska värderingsutlåtanden för att styrka marknadspriset.

Budlista från mäklare
I syfte att styrka att köpesumman motsvarar gällande marknadspris.

Köpekontrakt som undertecknats av köpare och säljare
Bestyrkt kopia av undertecknat köpekontrakt, där samtliga villkor framgår. Av kontraktet bör det framgå att det är giltigt först när överförmyndaren beslutat om samtycke.

Gåvohandling som undertecknats av gåvogivare och gåvomottagare
Bestyrkt kopia av undertecknad gåvohandling.

Efter genomfört köp - Likvidavräkning och inbetalning av köpeskilling
Lämna in en likvidavräkning och ett underlag som visar att huvudmannen betalt köpeskillingen.

Förvärv av fastighet/bostadsrätt för vuxna

Om du som god man enbart är förordnad för att bevaka rätt vid försäljning av fastighet/bostadsrätt – Glöm ej att begära dig entledigad när ditt uppdrag är slutfört!