Vår granskning


En del i överförmyndarens tillsyn över gode män för ensamkommande barn utgörs av att vi granskar gode männens redovisningar av uppdraget.

Som god man för ett ensamkommande barn är du skyldig att redovisa ditt uppdrag till överförmyndaren. I Göteborgs Stad har överförmyndarnämnden beslutat att redovisningen ska lämnas in två gånger per år och avse perioderna 1 januari-30 juni samt 1 juli-31 december. Senast två månader efter redovisningsperiodens slut ska du lämna in din redovisning.

Överförmyndaren granskar inkomna redovisningar löpande. Målet är att din redovisning ska granskas inom tre månader från det att du lämnat in den till överförmyndaren.