Arvode


Som god man har du rätt att begära arvode för utfört uppdrag. Du har även möjlighet att begära ersättning för resor och småutgifter som krävts för att fullgöra uppdraget. Arvodet skiljer sig åt beroende på om barnet har fått uppehållstillstånd (PUT, TUT) eller inte.

Arvode för utfört uppdrag

Från den 1 juli 2017 utgår normalt ett arvode om 36 procent av prisbasbeloppet om året när barnet asylsökande (motsvarar 3 procent per månad) och 24 procent av prisbasbeloppet om barnet fått uppehållstillstånd (motsvarar 2 procent per månad). I undantagsfall kan arvodet bli högre, om uppdraget innehållit särskilt krävande insatser, eller lägre, om insatserna varit få.

Reseersättning och kostnadsersättning

Om du begär ersättning för de resor som krävts för att fullgöra uppdraget ska reseräkningen i e-tjänsten eller på blankettens baksida fyllas i så att datum, färdväg och syfte med resan tydligt framgår. Bilresor ersätts med statligt fastställd skattefri del och kollektivtrafikresor ersätts enligt nedan. Om reseräkningen inte är komplett, utgår ingen ersättning.

Du kan även begära kostnadsersättning som ersätter de utgifter du haft för att kunna fullgöra ditt uppdrag, till exempel kollektivtrafikresor, parkeringsavgifter, porto, kuvert och eventuell trängselskatt. Du kan från och med den 1 juli 2017 antingen begära en schablonkostnadsersättning på 2 procent av prisbasbeloppet per år, eller begära faktisk kostnadsersättning där du måste styrka kostnaderna med underlag som du skickar in tillsammans med din redovisning. Observera att du inte kan få både faktiskt kostnadsersättning och schablonkostnadsersättning.

Aktuellt prisbasbelopp

Information om redovisning av ditt uppdrag som god man finner du här