Överförmyndarspärrat konto


Ett överförmyndarspärrat konto innebär att förmyndarna behöver ansöka om överförmyndarens samtycke för att kunna ta ut medel från det spärrade kontot. Samma regler gäller för både föräldraförmyndare och förmyndare som blivit förordnade av tingsrätten.

Utbetalning till spärrat konto

När ett barn får en utbetalning som överstiger ett prisbasbelopp på grund av arv, försäkring, ersättning enligt brottsskadelagen eller liknande måste pengarna, enligt lag, sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Överförmyndaren har också möjlighet att besluta om att ett barns konton ska överförmyndarspärras, om särskilda skäl finns.

Att öppna spärrat konto

Du som förmyndare öppnar själv konto med överförmyndarspärr alternativt spärrar ett redan befintligt konto i barnets namn. Detta gör du genom att meddela banken. Överförmyndaren öppnar inte konton för omyndigs räkning.

Om en förälder tillika förmyndare av någon anledning inte kan ta hand om sitt barns tillgångar kan en medförmyndare utses. I uppdraget som medförmyndare kan då bland annat ingå att se till att ett konto överförmyndarspärras.

Ansökan om uttag från spärrat konto

Vid ansökan om uttag har överförmyndaren att se till föräldrabalkens krav på att den omyndiges medel i skälig omfattning används till dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Därtill ska överförmyndaren tillse att den omyndige inte får betala sådant som ryms inom föräldrarnas försörjningsplikt. Vid bedömningen ska den omyndiges ålder, föräldrarnas villkor samt övriga individuella förhållanden vägas in.

Överföring mellan två överförmyndarspärrade konton

Observera att enbart överföring av medel från ett konto till ett annat konto genom en transaktion mellan bankerna enligt kommentaren till 13 kap. 8 § föräldrabalken inte är att jämställa med att ta ut pengar. En ren överföring mellan två överförmyndarspärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan sålunda göras utan samtycke av överförmyndaren.

Här kommer du vidare om du vill ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto