Foto: Marit Lissdaniels

Vår skola

På Flatåsskolan går elever från förskoleklass och upp till årskurs 6. Vi har även en särskild utvecklingsgrupp (SU-grupp) för elever med diagnos inom ett autismspektrum. Vi som arbetar här tror på alla elevers vilja och förmåga att inhämta kunskap. Vi uppmuntrar och stimulerar eleverna till att växa och utvecklas genom sitt skolarbete. På Flatåsskolan finns sex fritidshem. SU-gruppen har också ett fritidshem.

Skolans profil

Flatåsskolans profil är utomhuspedagogik. Vi har även en särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) för elever med diagnos inom ett autismspektrum.

Här erbjuder vi barnen en trygg, trivsam och skapande skolmiljö med engagerade och kompetenta pedagoger. Vi arbetar för att barnen ska få utvecklas i sin egen takt och att de ska känna nyfikenhet och lust till att lära sig saker. Vi arbetar i arbetslag och barnen blir trygga med fler vuxna. Genom att se hur vi samarbetar får barnen förebilder för hur man ska vara mot varandra.

Eleverna arbetar ämnesövergripande i tema eller i något av alla ämnen, exempelvis matematik, svenska, engelska eller natur- och samhällsorienterade ämnen.

Varje barn på skolan ska få det som är bäst för just henne eller honom. Vi individualiserar undervisningen och barnen får en egen utvecklingsplan. Även eleverna i förskoleklassen är en del av detta. Leken är mycket viktig för våra yngsta barn och vi ser till att det blir gott om utrymme för den.

Utomhuspedagogik

På Flatåsskolan har alla klasser en utedag i veckan. Då har de möjlighet att arbeta utomhus i andra miljöer. Eleverna får till exempel vara i natur och kulturmiljöer i närområdet, men också på platser som Ganlet eller Änggårdsbergen.

Innan eleverna har sin utomhusdag får de förbereda sig genom att läsa i klassrummet. Utomhuspedagogiken är en spännande möjlighet för eleverna att upptäcka, uppleva, utforska och undersöka nya platser och miljöer.

Flatåsskolan har ett uteklassrum och en odlingsträdgård som ligger nära skolgården, och en skog i anslutning till naturområdet Ruddalen.

Särskild undervisningsgrupp

Flatåsskolans särskilda undervisningsgrupp finns för elever i förskolan fram till årskurs 6 med en diagnos inom ett autismspektrum. De särskilda undervisningsgrupperna på Flatåsskolan är organiserade med cirka fem elever i varje grupp. Varje undervisningsgrupp har en grundbemanning på en undervisande pedagog och en assistent.

Eleverna ska så mycket det går få möjlighet göra det som andra elever gör. Det är målet för Flatåsskolans arbete med SU-gruppen. Eleverna ska ha tilltro till sin egen förmåga och få stöd och strategier för att arbeta mot grundskolans kunskapsmål och för att hantera olika vardagssituationer i livet.

Vi arbetar framför allt med en strukturerad och tydliggörande pedagogik. Skolveckan och skoldagen har en tydlig och meningsfull struktur. Personalen arbetar med att tydliggöra för eleverna vad som förväntas av dem såväl inlärningsmässigt som i alla praktiska situationer under dagen.

Flatåsskolans särskilda undervisningsgrupp tar emot de elever som har störst svårigheter men som ändå begåvningsmässigt hör hemma i grundskolan. Förutom autism kan elever ha svårigheter med uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulskontroll.

Trygghet och trivsel

Alla elever ska kunna känna sig trygga och trivas på sin skola. På Flatåsskolan arbetar vi förebyggande mot kränkande behandling.

I vårt elevhälsoteam arbetar kurator, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog och skolsjuksköterska.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Flatåsskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.