Vår skola

På Fjällskolan går ungefär 410 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vi har fritidshem till och med årskurs 4 för de elever som har behov av det. Fjällskolan byggdes 1889 och ligger längst upp i Mastugghet med utsikt över både Masthuggskyrkan och Älvsborgsbron och med närhet till Slottsskogen.

Vi som arbetar här

På Fjällskolan arbetar ungefär 50 personer med allt från undervisning och vaktmästeri till skolhälsa, mat och lokalvård.

Introduktionsklass

På Fjällskolan finns det en introduktionsgrupp för nyanlända elever åk 1 - 6. Introduktionsgruppen är till för elever på skolan, men även för nyanlända på skolor i närområdet. I introduktionsgruppen är eleven en till tre dagar varje vecka. Resterande tid följer eleven undervisningen i sin ordinarie klass.

Fritidshem

Fjällskolan har sex fritidshem. Aktiviteterna på våra fritidshem är verksamhetsbaserade och utgår från barnens intressen.

Fjällskolans värdegrund

För att skapa en god och trygg miljö för lärande har vi en gemensam värdegrund. Den handlar om rättigheter och skyldigheter för personal, elever och vårdnadshavare.

Vår värdegrund ska genomsyra allt arbete på Fjällskolan och därigenom skapa;

  • välmående, lust att lära, arbetsro och möjlighet att utvecklas
  • respekt, tillit och trygghet
  • rätt förutsättningar så att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

För att uppnå detta arbetar vi med olika teman under året. Syftet är att få en trygg miljö för alla. Det kan till exempel handla om studiero, raster, språkbruk eller korridorsmagi.

Likabehandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad bör du prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Hjärntorget. Du kan också kontakta skolan för att få den.

Elevinflytande och dialog med vårdnadshavare

På Fjällskolan finns brukarråd med representanter från föräldrarna. Eleverna görs delaktiga genom inflytande i undervisningen. Eleverna har också möjlighet att påverka genom klassråd och elevråd.

Brukarrådet

I brukarrådet diskuterar vi framtida förändringar och rådet fungerar också som en remissinstans för skolövergripande frågor. Brukarrådet består av vårdnadshavare, biträdande rektor och rektor. Vårdnadshavare utser en representant per klass. Representanterna utses vid höstens föräldramöte. Vårdnadshavare i klassen kan via representanten föra fram sina åsikter till rådet. Brukarrådet har möten ungefär två gånger per termin. Rektor är ordförande och är den som kallar till mötet.

Individuell utvecklingsplan och utvecklingssamtal

Varje termin har eleven utvecklingssamtal med sin klassföreståndare och vårdnadshavare. Syftet med samtalet är att eleven ska få en så bra skolgång som möjligt och nå kunskapsmålen. De lärare som undervisar eleven skriver in omdömen i respektive ämne på Hjärntorget, så att elev, vårdnadshavare och klassföreståndare kan läsa och diskutera dessa under utvecklingssamtalet.

En gång per år i samband med ett av utvecklingssamtalen skrivs en Individuell utvecklingsplan, även kallad IUP. Den handlar om hur eleven ska nå kunskapsmålen. Den är alltid framåtblickande och berättar vilka insatser som behövs för att eleven ska gå vidare i sin utveckling. Vid nästa utvecklingssamtal följs planen upp. IUP:n finns tillgänglig på Hjärntorget för elever och vårdnadshavare.

Eleverna i årskurs 6 får betyg varje termin och har därmed ingen IUP.