Vår förskola


Förskolan är sedan hösten 2023 nyrenoverad och har i dagsläget tre avdelningar. På avdelningen Bamse är barnen 1–3 år och på avdelningarna Skalman och Vargen går de som är 3–5 år. På alla avdelningar arbetar förskollärare och barnskötare. Förskolan har ett tillagningskök där vi har en kock som lagar vår mat.

Undervisning och lärmiljöer 

Förskolan är barnens arena och en plats där reflektion mellan barn och vuxna är en central del i den dagliga verksamheten. Förskolan är också en plats där undervisning och lärmiljöer anpassas efter barnens intressen och önskemål och som inspirerar till utforskande, självständighet och nyfikenhet. Barnen ges möjlighet att utvecklas i samspel med andra utifrån sina erfarenheter och behov. På det sättet lägger vi grunden för det livslånga lärandet där förskolan är det första steget i utbildningssystemet.

Kunskap är något vi skapar tillsammans, lärandet bygger på utforskande och är ständigt i rörelse. Alla barns lika värde är en självklarhet för oss. Alla barn behandlas med respekt och vi utgår alltid utifrån att barns olikheter är en tillgång. 

Samverkan mellan vårdnadshavare och förskolan

En viktig förutsättning för barnens trivsel, utveckling och lärande är ett nära samarbete mellan hem och förskola.

Vi dokumenterar barnens lärprocesser och samverkar med vårdnadshavare om barnens omsorg, lärande och utveckling. Vi har regelbundna utvecklingssamtal, vårdnadshavarmöten och andra forum för delaktighet.