Omtag av Göteborgs Stads filmsatsning

Kommunstyrelsen har beslutat om ett omtag av filmsatsningen. Arbetet kommer att baseras på resultatet av utvärderingen som gjordes 2018. Här kan du läsa mer om vilka förändringar som planeras.

Varför görs ett omtag av filmsatsningen?

Göteborgs Stads filmsatsning har funnits sedan 2014. I slutet av 2017 fick kulturförvaltningen i uppdrag av kulturnämnden att utvärdera hur filmsatsningen fallit ut. Utvärderingen var klar i april 2018 då kulturnämnden även beslutade att gå på de förslag som presenterades. Därefter skickades frågan vidare till kommunstyrelsen som i december 2018 även de beslutade att gå på utvärderingens förslag, förutom på två punkter: den ekonomiska fördelningen för 2019, samt ansvaret att bevaka frågan om ett Filmens Hus.

Vad kom utvärderingen fram till?

Utvärderingen visar att det är bättre att renodla rollerna vad gäller ansvarsfördelning och därmed de ekonomiska medlen mellan stad och region. Den första slutsatsen i utvärderingen visar på vikten av att dialogen mellan parterna stärks på en övergripande nivå, både ur ett närings- och kulturperspektiv. Vidare föreslås att hela eller delar av de 4,5 mkr som tidigare gått till Film i Väst, istället riktas om för att stärka kompetensutveckling för bransch, talangutveckling och utvecklingsmedel för innovation.

Enligt förslaget kommer omfördelningen av stödet därmed fortsatt att stärka förutsättningarna för filmbranschen ur ett brett perspektiv med utgångspunkt från de lokala aktörerna i Göteborg. Förslaget innebär inte att medel tas bort från stadens filmsatsning. Vidare pekar utvärderingen på vikten av att stödet är transparent, och att det ska kunna följas upp och redovisas i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer, samt att det ska följa Göteborgs kulturpolitiska mål; att skapa goda förutsättningar för konst- och kulturskapare samt möjliggöra ett tillgängligt kulturliv för alla.

Här kan du läsa utvärderingen i sin helhet.

Hur gjordes utvärderingen?

Utvärderingen bygger på rapporter och intervjuer på lokal, nationell och internationell nivå. Samtliga parter inom filmsatsningen och även andra aktörer inom rörlig bild har fått komma till tals, dels genom själva utvärderingen och dels genom tidigare utvärderingar och texter som har skrivits.

Vad beslutade kommunstyrelsen?

Den 12 december 2018 tog kommunstyrelsen beslut att följa utvärderingens förslag förutom på två punkter: den ekonomiska fördelningen för 2019, samt ansvaret att bevaka frågan om ett Filmens Hus. Det innebär att stöd till Film i Väst beviljades för 2019 och att kulturnämnden ska fortsätta sin dialog om ansvarsfördelningen inom film och rörlig bild tillsammans med Västra Götalandsregionen. Beslutet innebär att kulturförvaltningens utvärdering ligger till grund för det fortsatta arbetet, förutom den ekonomiska fördelningen för 2019.

Minskar Göteborgs Stad på pengarna till filmsatsningen?

Nej, inga pengar tas från filmsatsningen. Förslaget handlar om en omfördelning av pengar. Se svar på frågan ”Vad kom utvärderingen fram till?”

Vad händer nu?

I och med dessa beslut inleder vi nu ett omtag kring filmsatsningen. Utgångspunkten är att strukturerna i staden och regionen ska komplettera varandra. Målsättningen är en tydlig gemensam riktning för filmutvecklingen i Väst genom en nära och tät dialog med regionen, parterna i satsningen och branschaktörerna.

Var kan jag läsa hela utvärderingen?

Här kan du läsa utvärderingen i sin helhet.

Har du fler frågor? Kontakta oss!

För frågor gällande utvärderingen:
Sara Schütt, Utvecklingsledare Kulturstrategiska avdelningen
sara.schutt@kultur.goteborg.se
Tel 031-368 32 15

För övergripande verksamhetsfrågor:
Myriam Mazzoni, Enhetschef Kulturstöd
myriam.mazzoni@kultur.goteborg.se
Tel 031-368 34 91

För frågor kopplat till stadens filmsatsning:
Martina Eriksdotter, Filmutvecklare
martina.eriksdotter@kultur.goteborg.se
tel. +46 705-101481