Föreslagna förändringar inom Göteborgs Stads filmsatsning


Publicerad 7 december 2018

Kulturförvaltningen har utvärderat Göteborgs Stads filmsatsning. Förslaget är att rikta om 4,5 mkr för att stärka kompetensutveckling, talangutveckling och utvecklingsmedel för innovation till filmaktörer i Göteborg. Förslaget ligger för beslut hos Kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-12.

Detta är förslaget

  • 4,5 mkr riktas om för att stärka kompetensutveckling för bransch, talangutveckling och utvecklingsmedel för innovation till filmaktörer i Göteborg.
  • Filmsatsningen ska följa Göteborgs kulturpolitiska mål; att skapa goda förutsättningar för konst- och kulturskapare samt möjliggöra ett tillgängligt kulturliv för alla att delta i.
  • Stödet ska vara transparent, kunna följas upp och redovisas i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer.

Fakta

  • Göteborgs Stads filmsatsning har funnits sedan 2014
  • Göteborgs stads kulturnämnd fördelar stöd till film genom kulturförvaltningen och Lindholmen Science Park
  • Göteborgs Stads filmsatsning är på totalt 13 miljoner kronor, av dessa förfogar kulturnämnden över 12 miljoner
  • Göteborg Stad har anslagit 4,5 mkr/år till Film i Väst under 2014 till 2018
  • Göteborgs Stads anslag utgör 3,91 % av Film i Väst omsättning på 115 048 000 kronor för 2017 Göteborgs Stad är till skillnad från Västra Götalandsregionen, inte delägare i Film i Väst

Länk till Utvärdering av Filmsatsningen som ligger till grund för beslut i Kommunstyrelsen

Kulturförvaltningen har utvärderat stadens filmsatsning

Med en bred enighet beslutade Göteborgs kommunstyrelse hösten 2013 om en handlingsplan för utveckling av området film och rörlig bild i Västsverige. Denna satsning skulle ta filmutvecklingen i Västsverige till nästa steg och åtgärderna skulle fortlöpande utvärderas för att kunna följa branschens utveckling. Nu föreslås förändringar. 

Kulturförvaltningen har, på uppdrag av kulturnämnden, utvärderat Göteborgs Stads filmsatsning. Utvärderingen bygger på rapporter och intervjuer på lokal, nationell och internationell nivå. Samtliga parter inom filmsatsningen och även andra aktörer inom filmbranschen har fått komma till tals, dels genom själva utvärderingen och dels genom tidigare utvärderingar och texter som har skrivits (se sista sidan i utvärderingen).

I utvärderingen framgår bland annat att filmområdet behöver stärkas lokalt. I Göteborg finns merparten av regionens filmbransch; leverantörer, studios, teknik, produktionsbolag, kreatörer och filmarbetare. Utifrån branschens behov och i kombination med dess generella utveckling föreslår staden förändringar i syfte att stärka filmaktörerna för att bättre följa med i den utveckling som sker i film- och tv-branschen.

Det är idag otydligt för Göteborgs Stad hur Film i Väst disponerar anslaget på 4,5 mkr då bolaget återrapporterar på direktiv från sin ägare (Västra Götalandsregionen) och via de uppdrag som beslutas i Västra Götalandsregionen. Förslaget om förändring av filmsatsningen på 4,5 mkr är för beslut hos Kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-12. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen är överens om att dialog behövs för att fortsatt stärka filmområdet. Parterna behöver få en gemensam bild av hur utvecklingen av filmområdet ska struktureras, både lokalt och regionalt.

Kontaktpersoner

Kontaktperson om utvärderingen av Göteborgs Stads filmsatsning:
Sara Schütt, utvecklingsledare på kulturstrategiska avdelningen, telefon: 0707-61 11 26, e-post: sara.schutt@kultur.goteborg.se

Kontaktperson för verksamhetsfrågor:
Myriam Mazzoni, enhetschef Kulturstöd, telefon: 031-368 34 91, e-post: myriam.mazzoni@kultur.goteborg.se