Ordningsregler för trygghet, trivsel och studiero 

Vår skola är en arbetsplats för elever och personal och vi arbetar utifrån att:  

 • Alla människor har lika värde och vi visar varandra respekt och har förståelse för att vi är olika, har olika uppgifter och har rätt att ha olika åsikter.  
 • Vi följer skolans likabehandlingsplan och har ett gemensamt ansvar för att allas rätt till trygghet, gemenskap och arbetsro tillgodoses.  
 • Alla bidrar till en god sammanhållning och för en skola fri från diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder och att vi tar avstånd från trakasserier eller annan kränkande behandling.  
 • Berätta för din studiehandledare eller någon annan vuxen på skolan om du ser eller hör något som inte är acceptabelt.  
 • Alla behandlas lika samt följer våra ordningsregler.  
 • Skolan arbetar efter Göteborgs stads drogpolicy och följer handlingsplanen. 

 Alla bidrar till god arbetsro genom att:         

 • Komma i tid. Vid sen ankomst får du vänta utanför klassrummet tills läraren släpper in dig. 
 • Ha med rätt arbetsmaterial 
 • Vara ombytt till produktion 
 • Vara aktiv i skolarbetet  
 • Visa respekt för elever och personal. 
 • Mobiltelefoner används inte under lektionstid. Lärarna samlar in telefonerna vid lektionens start. Telefonen ska vara satt i flygplansläge och när läraren bedömt att alla fått rätt telefon tillbaka lämnas klassrummet.  
 • Under lektion använder du datorn endast till skolarbetet. Den laddas hemma över natten.  
 • Varje form av fusk är oacceptabelt och leder till att prov och arbeten blir ogiltiga. Eleven får inte göra om momentet. Vårdnadshavare informeras och fusk kan leda till att eleven får F i kursen.   
 • Du får inte äta eller dricka i lektionssalarna. Endast vatten är tillåtet.  
 • Rökning är förbjuden inom skolans område och utanför våra entréer. Rökning i yrkeskläder är förbjudet. Detta gäller både tobak och e-cigaretter.   
 • Skolan är ingen allmän plats och bara inskrivna elever får vistas här. Det innebär att ingen elev får ta med kamrater in.   
 • För att kunna delta i våra produktionslokaler gäller följande: 
 • Naglar är kortklippta och inget nagellack används. 
 • Piercing är urtagen och smycken och armbandsur är avtagna. 
 • Smink används restriktivt. 
 • Väskor och kläder förvaras i elevskåpen. Värdesaker, Chromebook och mobiltelefon låses in i anvisat skåp. 
 • Alla följer de hygienregler som finns.   

Regler för ett schysst nätklimat på Ester Mosessons gymnasium 

Skolmiljön ska präglas av hänsyn och respekt för varandras lika värde och rätt till trygghet och studiero. Detta gäller också på nätet. 

 • Vi ber om lov innan vi fotograferar eller filmar. 
 • Vi ber om lov innan vi postar foto eller film på andra. 
 • Vi skriver inte elaka kommentarer om våra skolkamrater eller personal på skolan. 
 • Vi säger ifrån om vi ser elaka kommenterar på nätet.  

Berätta för din mentor eller någon annan vuxen på skolan om du ser något på nätet som inte är acceptabelt.  

Elevskåp 

 • Elevskåpet är skolans egendom och utlånas till elever för förvaring av läroböcker och kläder. Byte av skåp är inte tillåtet. 
 • Förvara aldrig värdesaker där, skolan ersätter inte detta vid ev. stöld.  
 • Skolan äger rätt att öppna skåpet vid misstanke att något otillåtet förvaras där. Eleven ges möjlighet att själv öppna skåpet i närvaro av två företrädare för skolan. Om eleven inte nås eller vägrar att öppna själv äger skolan rätt att öppna skåpet.