Foto: Tsehay Hassen

Vår skola

På Eriksboskolan arbetar cirka 50 medarbetare.

Skolans profil

För oss som arbetar på Eriksboskolan är det viktigt att vi har ett bra samarbete mellan skolan, fritidshem och andra verksamheter. Då kan eleverna få ett varierat lärande och en utvecklande fritid. Vi på Eriksboskolan samarbetar till exempel med Kulturskolan, Skapande skola och Västra Götalandsregionens projekt RUN (Rörlig Ungdom Nu) för att öka elevernas kreativitet och en hälsosam och hållbar livsstil.   

På vår skola finns ett elevhälsoteam som alla elever har tillgång till.

Skolan har fyra fritidshem. Fritidshemmen har fina och funktionella lokaler för olika kreativa, skapande och avkopplande miljöer för eleverna.

Digitala verktyg och språk

Elevernas tillgång till digitala verktyg erbjuder en stor variation av läroverktyg. Det ger också och möjligheter till en bred pedagogisk undervisning som är anpassad efter elevernas behov och samhällets krav på digital kompetens.

På Eriksboskolan har vi ett språkutvecklande arbetssätt som gynnar elevernas lärande och identitetsutveckling. På skolan har vi till exempel anpassade läsgrupper där det finns chans för eleverna att utveckla sina språkkunskaper. Vi har även matematikgrupper som vi anpassar efter elevgruppens behov.

Trygghet och skolmiljö

I vår skolmatsal serverar kunniga medarbetare god, varierad och näringsrik mat till eleverna. Utöver lunch erbjuder vi frukost till alla elever och mellanmål för våra fritidselever.

Eriksboskolan är utrustad och anpassad för olika funktionsvariationer. Hos oss ska det vara enkelt att få vara den man är. Vi har även fullt utrustade slöjdsalar, musiksalar och idrottssalar. I vårt fina bibliotek finns inspirerande och informerande böcker och vi erbjuder alla elever läxhjälp på eftermiddagarna. Till vår skolbyggnad hör också de äldre elevernas fritidshemslokaler med en mindre djurpark.

Trygghet, ansvar och respekt är viktigt på Eriksboskolan. Både elever och lärare har ett ansvar för att tillsammans utvecklas och lära i en trygg miljö där alla känner sig välkomna. Därför arbetar vi med kamratstödjare och faddergrupper i våra klassråd, elevråd och fritidsråd. I samband med det arbetet utvärderar vi hur eleverna upplever trygghet och trivsel på skolan och fritidshemmen.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På Eriksboskolan har vi klassråd och elevråd där eleverna får vara med och ta ansvar för att bidra till trygghet och studiero. När eleverna är med i ett råd får de möjlighet att utveckla sina kunskaper om demokrati, genom att de tillsammans får vara med och påverka sin skola på olika sätt.     

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Eriksboskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen. På sidan Om Hjärntorget kan du lära dig mer om Hjärntorget.