Foto: Tsehay Hassen

Vår skola

På Eriksboskolan går elever i förskoleklass till årskurs 6. Hos oss arbetar cirka 50 medarbetare.

Skolans profil

På Eriksboskolan arbetar vi med att stärka våra elevers språk, kommunikation och identitet. Det är viktigt att skapa trygga och goda relationer där lärande och utveckling är i fokus. Vi vill skapa goda och stimulerande lärmiljöer i både skola och fritidshem. Vi på Eriksboskolan samarbetar med Kulturskolan, Skapande skola, Sambafotboll och Västra Götalandsregionens projekt RUN (Rörlig Ungdom Nu) för att öka elevernas kreativitet och bygga en hälsosam och hållbar livsstil. Vi har även projektet: PALS tillsammans med Västra Götalandsregionens utvecklingscenter för barns psykiska hälsa för att skapa en positiv skolmiljö.

På vår skola finns elevhälsoteam för alla elever. Skolan har två fritidshem. Fritidshemmen har fina och funktionella lokaler för olika kreativa, skapande och avkopplande miljöer för eleverna.

Digitala verktyg och språk

Elevernas tillgång till digitala verktyg erbjuder en stor variation av läroverktyg. Det ger också och möjligheter till en bred pedagogisk undervisning som är anpassad efter elevernas behov och samhällets krav på digital kompetens.

På Eriksboskolan har vi ett språkutvecklande arbetssätt som gynnar elevernas lärande och identitetsutveckling. På skolan har vi till exempel anpassade läsgrupper där det finns chans för eleverna att utveckla sina språkkunskaper. Vi har även matematikgrupper som vi anpassar efter elevgruppens behov.

Trygghet och skolmiljö

I vår skolmatsal serverar kunniga medarbetare god, varierad och näringsrik mat till eleverna. Eriksboskolan är utrustad och anpassad för olika funktionsvariationer. Hos oss ska det vara enkelt att få vara den man är. Vi har även fullt utrustade slöjdsalar, musiksalar och idrottssalar. I vårt fina bibliotek finns inspirerande och informerande böcker och vi erbjuder alla elever läxhjälp på eftermiddagarna.

Trygghet, ansvar och respekt är viktigt på Eriksboskolan. Både elever och lärare har ett ansvar för att tillsammans utvecklas och lära i en trygg miljö där alla känner sig välkomna. Vi arbetar aktivt med faddergrupper, klassråd, elevråd och fritidsråd.

Likabehandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller någon i personalen ska du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling där vi beskriver vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Planen finns i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På Eriksboskolan har vi klassråd och elevråd där eleverna får vara med och ta ansvar för att bidra till trygghet och studiero. När eleverna är med i ett råd får de möjlighet att utveckla sina kunskaper om demokrati, genom att de tillsammans får vara med och påverka sin skola på olika sätt.     

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Eriksboskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto i Vklass kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.