Material

Här kommer du att kunna ladda ner metodhandboken "Prata med föräldrar" och annat utbildningsmaterial så snart det har använts och testats av våra pilotgrupper. På den här sidan hittar du också länkar till filmklipp och andra referenser i materialet.

Sidan är under uppbyggnad!

Metodhandboken Prata med föräldrar

Projektet har tagit fram en metodhandbok som ska ge ett stöd i att skapa tillitsfulla dialoger och möten med de föräldrar vi möter. Den är dels tänkt att fylla på läsarnas kompetens, dels att uppmana till reflektion och samtal om hur vi tänker och agerar när det gäller ämnen som kan vara svåra att prata om. Boken bidrar med handfasta tips för tillitsskapande och öppna samtal om potentiellt svåra ämnen, till exempel genom att prata utifrån bilder som är särskilt framtagna för bokens olika teman.

Handboken är uppdelad i åtta teman. De fyra första fokuserar på samtal och reflektion om vad föräldrarna har med sig och vad du som personal eller föreningsaktiv har med dig in i mötet:

  • Alla föräldrar har rätt till stöd

  • Föräldraskap, migration och identitet

  • Kulturell medvetenhet

  • Normer om tillit och välfärdsstat

Bokens andra hälft tar upp viktiga delar i ett tillitsstärkande och våldsförebyggande arbete. Det är också områden som både föräldrar och personal efterfrågat mer vägledning och kunskap kring:

  • Barns rättigheter
  • Roller i familjen
  • Våld i nära relationer
  • Hedersrelaterat våld och förtryck

Innehållet baseras på erfarenheter från kursen Förälder i nytt land som Integrationscentrum håller. De teman som ingår i handboken har också utvecklats tillsammans med personer som alla arbetar med, eller på olika sätt engagerar sig i det tillitsstärkande och/eller våldsförebyggande arbetet; fokusgrupper med föräldrar, tjänstepersoner, forskare samt aktiva i civilsamhället.

När boken har testats och utvärderats av projektets pilotgrupper kommer den att ligga som PDF på den här sidan.