EfUS Utby

I Utby (Tidigare Mossbergska friluftsskolan och Ekåsa internatskola) tar verksamheten emot elever i årskurs 1–9 och kan erbjuda omkring 30 elever kvalificerat särskilt stöd genom anpassad undervisning i anpassade skollokaler och undervisningsmiljöer samt hög personaltäthet med personal som har specialistkompetens. Målgruppen för verksamheten är elever med komplexa neuropsykiatriska funktionsvariationer eller svårigheter som liknar dessa.

Hur får elever plats?

EfUS verksamhet erbjuder särskilt stöd i form av placering i särskild undervisningsgrupp. Vårdnadshavare kan inte själva söka till verksamheten då särskilt stöd beslutas av elevens rektor, efter utredning om elevens behov av särskilt stöd.

Målet för allt särskilt stöd är att det ska erbjudas så nära elevens ordinarie undervisningsmiljö som möjligt. Därför ska en placering i EfUS verksamhet alltid ha föregåtts av att hemskolan prövat anpassningar och särskilt stöd i elevens ordinarie skolmiljö. Att placera en elev i särskild undervisningsgrupp utanför den ordinarie skolan ska alltid vara den sista lösningen för att erbjuda eleven särskilt stöd.

Verksamheten erbjuder särskilt stöd i form av placering i särskild undervisningsgrupp och inte särskilt stöd i form av enskild undervisning.

Elev som får sin undervisning inom EfUS är fortsatt inskriven på sin hemskola och hemskolans rektor är fortsatt elevens rektor.

Hur följs placeringen upp?

Placeringen i den särskilda undervisningsgruppen följs upp på flera sätt. EfUS elevhälsa följer kontinuerligt upp elevens utveckling, både kunskapsmässigt och elevens utveckling i övrigt. Elevens mentor har utvecklingssamtal, minst en gång per termin, med eleven och dennes vårdnadshavare där man utvärderar och planerar framåt genom att titta på omdömen och skriva en IUP. Det särskilda stödet och beslut om placering följs upp genom samverkansmöten en gång per termin. Vid den här samverkan bjuds vårdnadshavare och hemskolans rektor in till verksamheten för ett möte där man tillsammans med elevens mentor och enhetschef utvärderar stödet. Rektor fattar sedan beslut om det särskilda stödet skall fortsätta eller om det skall avslutas.

EfUS verksamhet lämnar underlag till hemskolans rektor i form av: Utredning om elevens behov av särskilt stöd, Pedagogisk kartläggning samt IUP med Omdömen. Hemskolans rektor ansvarar sedan för att skriva åtgärdsprogram och fatta beslut om placering i särskild undervisningsgrupp. Hemskolans rektor ansvarar också för att beslut om åtgärdsprogram och beslut om placering skickas hem till vårdnadshavare.

En skoldag

Här kommer en beskrivande text om elevens skoldag inom kort.