EfUS LSS-Boende

EfUS LSS-boende i Utby erbjuder stöd i form av boende enligt LSS genom ett så kallat ”internatboende i anslutning till utbildning” för att möjliggöra eller underlätta skolgång. Enheten har 10 boendeplatser.

Ofta erbjuds insatsen till unga som har svårt med övergångar och varit ”hemmasittare” eller unga vars familjer behöver avlastning. Insatsen, att möjliggöra eller underlätta skolgång, kombineras ofta med att den unge ska erbjudas en varierande fritid och en möjlighet att med professionellt stöd, strukturera sin vardag.

Hur får den unge en placering?


Hur följs placeringen upp?


Våra aktiviteter


För socialtjänsten

Huvudsyftet med EfUS LSS-boende är att möjliggöra skolgång för de unga som placeras i verksamheten. Ungdomar ska också erbjudas goda levnadsvillkor där fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår.

Ofta erbjuds insatsen till unga som har svårt med övergångar och varit ”hemmasittare” eller unga vars familjer behöver avlastning. Insatsen, att möjliggöra eller underlätta skolgång, kombineras ofta med att den unge ska erbjudas en varierande fritid och en möjlighet att med professionellt stöd, strukturera sin vardag.

Målgruppen för verksamheten är elever med komplexa neuropsykiatriska funktionsvariationer eller svårigheter som liknar dessa och som får särskilt stöd vid någon av EfUS SU-grupper. Verksamheten erbjuder insatser under skolveckor och viss tid av lov. Under lov samordnar ofta verksamheten aktiviteter för både elever med beslut utifrån 14 kap. 6 § skollagen (2010:800) och unga med beslut utifrån 9:7 §, 9:8 §, 9:6 § LSS eller SoL.

Enheten har 10 boendeplatser. Verksamheten har mycket gamla anor och har i dess nuvarande form funnits i omkring 15 år.

Lagrum

Verksamheten erbjuder stöd enligt 9:8 § eller 9:6 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), undantagsvis också enligt Socialtjänstlag 5 kap. 7 § (2001:453), genom ett så kallat ”internatboende i anslutning till utbildning” för att möjliggöra eller underlätta skolgång. Möjligheten att erbjuda stöd via både LSS och SoL är möjligt då IVO anser att grundproblematiken är den samma för de barn och unga som vistas på EfUS boende oavsett om de har beslut om hem för viss annan heldygnsvård enligt 7 kap. 1 § p 3 SoL, eller insatser enligt LSS. Det här är viktigt då det finns unga i skolverksamheten som har behov av insatsen, stöd i att möjliggöra och underlätta skolgång, som EfUS-boende erbjuder men som saknar personkretstillhörighet till LSS.

LSS § 9:6

Insatser enligt LSS 9.6 kan användas flexibelt och brett för en rad olika behov då insatsen både syftar till att avlasta vårdnadshavare och för att den unge skall erbjudas bland annat miljöombyte.

SoL kap 5 §7

I enstaka fall tar verksamheten också emot unga med beslut. Insatser enligt SoL kap 5 §7 kan användas för att för unga med behov av stöd för att möjliggöra skolgång som inte har rätt till insatser enligt LSS. I dessa fall handlar det inte om vård utan om en insats för människor i behov av särskilt stöd enligt SoL kap 5 §7.

Hur insatser verkställs

Utifrån vad som beskrivs i socialtjänstensprocesser verkställer verksamheten besluten om insatsen. Insatsen formas individuellt utifrån uppdraget från socialtjänsten och genomförandet dokumenteras i en genomförandeplan. Genomförandet dokumenteras fortlöpande utifrån målen i genomförandeplanen i den unges journal. Planen följs upp och revideras en gång per halvår (eller oftare om det behövs) vid samverkansmöten dit vårdnadshavare, skola, socialtjänst och i förekommande fall den unge bjuds in att delta.