Foto: Lo Birgersson

Exempel på utbildningar


Här hittar du exempel på utbildningar på Eldorado Resurscenter.

Vilket behov finns hos er? Kontakta oss för intresseanmälan! Skicka ett mejl till eldoradoresurscenter@funktionsstod.goteborg.se.

Ett gott samspel?

Hur kan vi som omgivning utveck­la och förbättra kvaliteten på samspelet med personer med intellek­tuella funktionsnedsättningar? Idag finns det mycket forskning som vi­sar hur viktiga vi i omgivningen är för att det ska bli ett lyckat samspel med personen med funktionsned­sättning.

Innehåll

 • Teori om funktionsnedsättningar med fokus på verklighetsuppfatt­ning, kommunikationsutveckling och social motivation hos personer med omfattande intellektuella funktionsnedsättningar.
 • Vad säger forskningen? En genomgång av aktuell kunskapsöversikt inom området.
 • Praktiska strategier för hur vi som omgivning kan optimera möjligheter­na för personen att kommunicera och samspela.
 • Vi kommer gå igenom beprövade och evidensbaserade samspelsmodeller och videoobservationsteknik.

Omfattning
En heldag.

Tecken som AKK - nybörjare

Att kommunicera tillhör människans grundläggande behov. Att använda tecken som ett alternativt och/eller kompletterande kommunikationssätt stödjer många personer i deras kommunikationsutveckling. Utbildningen ger teori såväl som praktisk övning.

Innehåll

 • TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
 • Andra former av tecken som används i kommunikation
 • Handformer
 • 12 folktecken
 • Basordförråd: alfabet, siffror, pronomen, familj och släkt, färg, kläder, dagar, månader, årstider, tidsuttryck, mat, känslor, djur, verb med mera.

Omfattning: Tre halvdagar eller fyra kvällspass. 

Tecken som AKK - fortsättning

Att använda tecken som ett alternativt och/eller kompletterande kommunikationssätt stödjer många personer i deras kommunikationsutveckling. I utbildningen repeterar och utökar du ordförrådet från Tecken som AKK nybörjare och mer fokus läggs på egen användning.

Innehåll

 • Repetition av Tecken som AKK nybörjare. 
 • Ordförråd: nya tidsuttryck, ägo- och hjälpverb, nya känslor och tillstånd, nya verb, väder och natur, skolämnen, fordon, idrott, sånger med mera.

Förkunskaper: Tecken som AKK nybörjare eller motsvarande förkunskaper.
Omfattning: Tre halvdagar eller fyra kvällspass. 

Grundkurs i AKK/Kommunikationsstöd

Utbildningen vänder sig till personal och anhöriga till personer som till största del använder kroppsrörelser och ljudande i sin kommunikation och som har svårt att förstå tal, tecken och bildkommunikation. Hur kan vi som samspelspartners underlätta förståelsen av det som händer och sägs till personen? Hur kan vi som samspelspartners stödja och utveckla den kommunikation personen har?

Innehåll

 • Utveckling av språk och samspel.
 • Genomgång av olika kommunikationssätt.
 • Rollen som samspelspartner.
 • Praktiskt arbete med utgångspunkt från fiktivt eller verkligt samspel: vad gör samspelspartnern och vad gör personen med kommunikationssvårigheter. Hur kan kommunikationen utvecklas och vad kommer att krävas. 
 • Under utbildningens tre halvdagar varvas teori med egna praktiska uppgifter kring kommunikation. Du får också hemuppgifter mellan tillfällena.

Omfattning
Tre halvdagar.

Tidig taktil kommunikation

För personer på en tidig utvecklingsnivå är det sinnliga utforskandet och det ickeverbala uttrycket centralt för att kommunicera. Har personen även en synnedsättning blir det taktila sinnet extra viktigt. Att kommunicera taktilt innebär beröring och kroppskontakt.

Innehåll

 • Tidig kommunikation
 • Taktila tecken
 • Information om TaSSeLs (Tactile Signing for Sensory Learners)
 • Förhållningssätt och bemötande vid taktil kommunikation

Omfattning: En heldag. 

WidgitGo – att göra kommunikationskartor

Du får lära dig hur du kan tillverka kommunikationskartor i iPad för personer som använder bilder i sin kommunikation. Ta med en egen iPad.

Innehåll

 • Vad du bör tänka på innan du sätter igång. Vilka bilder kan du använda, ordval och struktur.
 • Praktiska moment där du får tillfälle att tillverka en kommunikationskarta.
 • Utbyte av erfarenheter med andra deltagare.

Omfattning
En heldag.

Kognitivt stöd

Personer som har svårigheter med tidsuppfattning blir ofta beroende av andra och har sämre förutsättningar att bli självständiga. Tidshjälpmedel kan öka personers delaktighet och ge större möjligheter att förstå och påverka sin vardag.
Tid är komplicerat och det är inte alltid lätt att förstå de konsekvenser en nedsatt tidsuppfattning kan ge. Att ha förståelse för hur personer på olika utvecklingsnivåer kan uppleva tid är viktigt för att kunna erbjuda stöd i olika aktiviteter och situationer.
Vi använder oss alla av hjälpmedel i vardagen, för att hantera tid och skapa struktur. Detta behov finns även hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, även om stödet behöver se annorlunda ut och ofta behöver anpassas individuellt.
Som arbetsterapeut har jag genom åren mött många personer med olika typer av svårigheter när det gäller tidsuppfattning och tidshantering och det har blivit tydligt för mig, hur avgörande dessa funktioner kan vara för att kunna skapa en fungerande vardag.
Utbildningen leds av Berit Larsson, handledare på Eldorado Resurscenter.

Omfattning
En heldag

Talking Mats (samtalsmatta)

Metoden Samtalsmatta från Talking Mats Ltd i Skottland, är ett sätt att hjälpa personer att kunna uttrycka sina åsikter om något, till exempel vad man tycker om en aktivitet. I Samtalsmatta använder du bilder för att illustrera det du frågar om och det du tycker. Utbildningen ges av licensierad utbildningsledare. Mer information om metoden finns på hemsidan: www.talkingmats.com.

Innehåll

 • Teori om Talking Mats (samtalsmatta). Vad den innehåller, hur metoden ska användas och för vilka den är till för.
 • Praktiska moment.
 • Genomgång och diskussion av hemuppgift; du som deltagare har valt och tagit fram bilder och filmat när Samtalsmattan används med någon.

Omfattning
Två heldagar.

Interaktiv musikI musiken kan vi mötas utan ord och på lika villkor. I vårt förhållningssätt är musik lekfull och möjliggör vägar till kommunikation och aktivitet. Musik kan erbjuda utmaningar och skapa lugn. Musik kan vara ett uttryck för känslor och identitet. Vi tror att den egna upplevelsen är viktig för ökad förståelse. Att ha kunskap om teorierna bakom praktiken är viktigt inte minst för att kunna argumentera för sin musikaliska verksamhet. Utbildningen vänder sig till dig som vill få idéer att starta upp eller utveckla din musikaliska verksamhet. Cd-skiva och nothäfte ingår i avgiften. 

Innehåll

 • Praktiskt samspel med instrument, röst och rörelse.
 • Sånger för att skapa aktivitet och delaktighet.
 • Utformning av musikstund.
 • Specialinstrument för olika behov
 • Användbara musikappar till smartphones/surfplattor.
 • Teoretisk grund – Tidig kommunikation.
 • Musikpedagogiska strategier och metoder.
 • Evidens och forskningsöversikt.
 • Förhållningssätt och bemötande.
 • Uppgift till uppföljningsdagen där du får redovisa tillämpade kunskaper. 

Omfattning: Tre heldagar. En av dagarna är uppföljningsdag. 

Interaktiv musik - fördjupningsutbildning

Du får utveckla det koncept som du arbetade med i grundutbildningen. Vi går igenom nytt material och metoder att arbeta med musik och samspel. En del av dagen utgår från frågeställningar och utvecklingsområden som deltagarna vill ha hjälp med. Det kan vara alltifrån hur man kan utveckla musiksamspel med en specifik individ eller i en verksamhet, eller få inspiration till hur man kan använda tekniska hjälpmedel i musiksamspel.

Innehåll

 • Fler praktiska övningar för samspel med instrument, röst och rörelse
 • Olika samspelstekniker som gynnar musiksamspel
 • Musik från olika delar av världen
 • Upplevelsemusik med vibrationer.

Förkunskaper: Genomförd Interaktiv Musik, tre dagar.
Omfattning: En heldag. 

Som hjärtat i musiken – trumman som kompinstrument

Med hjälp av en trumma kan du på ett enkelt sätt skapa ett musikaliskt ramverk som gör att det blir lättare för deltagare att hålla kvar fokus och motivation under till exempel en musiksamling. Med hjälp av en trumma kan du skapa musik utifrån din egen nivå. Trumma tillsammans i sånger eller använd trumman i rytmisk lek. Utbildningen vänder sig till dig som vill få inspiration och kunskap att använda dig av trumspel på olika sätt i din verksamhet.

Innehåll
Under kursdagen ges en enkel presentation av rytmisk musikteori som vi kopplar till praktiskt trumspel. Vi gör följande praktiska moment:

 • Utforskar puls, takt, tempo och dynamik.
 • Går igenom olika trumkomp på handtrumma.
 • Strategier för samspel och kommunikation på trummor och slagverk.
 • Spelar till och lyssnar till olika sorters låtar.
 • Förslag på hur du kan utforma eller utveckla en musiksamling med hjälp av trumspel.

Metodiken utgår främst från Eldorados erfarenheter av musikaliskt samspel med personer med intellektuell funktionsnedsättning, men är även överförbar till andra samspelssituationer.

Omfattning
En halvdag.

Tusen låtar på tre ackord – grundläggande komp på gitarrI den här kursen får du lära dig grundläggande ackordkomp på gitarr och hur du på ett enkelt kan sätt spela och sjunga tillsammans med andra. Fokus ligger på att bygga upp tillräckligt med färdigheter och självförtroende för att kunna leda sångstunder med gitarrkomp, med en eller flera deltagare. Du får prova på att ta ut ackord till en sång och hur du kan byta tonart så att det passar din röst. Innan vi avslutar får du med dig ett häfte med färgmärkta låtar och en uppsättning ”färgprickar” för att själv kunna ta ut låtar att spela till.

Innehåll

 • Grundläggande ackordsteori där vi jobbar med färger i stället för ackordsnamn.
 • Grepptabell för några grundläggande ackord (D-G-A-C-F). 
 • Olika tekniker för att stämma gitarren.
 • Transponering med hjälp av ackordsnurra eller webbsidor som ultimate-guitar.com
 • Att spela på klaff- och bygelgitarr.
 • Tips på hur du kan ”fuska” genom att stämma om gitarren till öppna ackord.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
Omfattning: Två halvdagar.

Bra vibrationer - en skapande workshop

I den här utbildningen kommer vi att praktiskt göra material som du har användning för i din verksamhet. Vi skapar material som ger en taktil upplevelse av musik och ljud som stimulerar till egen aktivitet. Du kommer även få tillverka material som vibrerar när man trycker på dem, både med och utan manöverkontakter. Material ingår.

Innehåll

Praktiska övningar där du får lära dig: 

 • Att löda.
 • Göra en vibrationsburk. 
 • Göra en taktil ljudkudde både utan förstärkare och med förstärkare.
 • Göra en vibrationsrulle som styrs av manöverkontakt.

Omfattning: En heldag. 

Våra sinnen - funktion och samspelGenom våra sinnen får vi information från vår egen kropp och vår omgivning. Vad vi upplever med våra sinnen är individuellt och beroende av fysiska förmågor samt våra tidigare erfarenheter. Hur vi reagerar på olika sinnesintryck är också individuellt och kan variera från situation till situation. Genom teori och praktisk tillämpning får du ökad förståelse om hur våra sinnen fungerar. Utbildningen vänder sig till anhöriga eller personal som träffar personer som har en funktionsnedsättning som gör att de upplever sinnesintryck på ett annorlunda sätt.

Innehåll

 • Teori om sinnessystemen, deras funktion och samverkan med andra sinnen och motorik.
 • Hur yttrar sig en annorlunda sensorik.
 • Över- och underkänslighet samt sökande av sensoriska stimuli.
 • Att använda sinnena för att öka och sänka vår vakenhet.
 • Praktiska strategier och förhållningssätt.

Omfattning: En heldag. 

Kom med ut – utomhuspedagogikPå senare tid har forskningen kring naturens positiva effekter på hälsan hamnat alltmer i fokus. Det finns idag överväldigande bevis för att vistelse i naturen har en positiv effekt på vårt fysiska och psykiska välbefinnande.

Hur kan vi se till att de vi är till för får tillgång till naturupplevelser? Många av de vi möter upplever sin värld främst utifrån sina sinnen. I den här utbildningen får du tips och idéer på hur du kan göra utevistelsen meningsfull och tillgänglig.

I Eldorados utbildningsmaterial ”Ett gott samspel” får du veta mer om hur man kan förbereda sig inför en aktivitet. Materialet använder vi som en guide i samspelet och utvärderingen av uteaktiviteten efteråt. I kursen ingår en hemuppgift mellan de två tillfällena.

Innehåll

 • Du kommer att få med dig tips och idéer att göra ute.
 • Hur kan vi anpassa för att göra uteaktiviteten tillgänglig?
 • Naturen och samspelets betydelse för utevistelsen.
 • Vi lagar vår lunch tillsammans, ta med dig egen djup tallrik, mugg och bestick.
 • Hemuppgift.

Omfattning: Två halvdagar.