Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Vår pedagogiska profil är inspirerad av Reggio Emilia filosofin. Detta innebär att vi välkomnar olikheter, samarbete, solidaritet och att vi alltid strävar mot ett demokratiskt förhållningssätt.

Pedagogisk profil

Sedan 2005 arbetar vi med inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en stark övertygelse om att alla föds intelligenta och med en stark drivkraft att utforska världen. Filosofin hämtar kraft från barnet och det aktuella sammanhanget. Det innebär att det pedagogiska arbetet ständigt förnyas och utvecklas utifrån barns behov och samhällets snabba förändring. Detta innebär att vi välkomnar olikheter, samarbete, solidaritet och att vi alltid strävar mot ett demokratiskt förhållningssätt. Förskolans värdeord är inflytande och delaktighet, barns hundra språk med reflektion och utforskande som viktiga delar, dokumentation och miljöns betydelse och de estetiska uttryckssätten för lärandet.

Projektarbete på vår förskola

Sedan 2005 arbetar vi i gemensamma årslånga projekt. Att arbeta i projekt bygger på barns möjligheter till delaktighet och inflytande, och utgår från barns lust, nyfikenhet och intresse.

Vi ser projektarbete som en process, där barn ges möjlighet över tid att tränga djupare in i olika ämnen och fenomen. Inom projektet finns möjlighet till utforskande och att tillvarata alla barns nyfikenhet och tidigare erfarenheter. Vi anser att det är viktigt att lyssna på barn och uppmärksamma deras tankar, teorier och frågor om omvärlden. På så sätt skapas mening för dem. Det är värdefullt att varje barn erbjuds så många olika uttryckssätt som möjligt inom projektet, t.ex. måla, rita, konstruera, rörelse, musik och drama.

Projektarbete bygger på att barn och pedagoger ges tid till att reflektera tillsammans över gemensamma upplevelser och erfarenheter. Pedagogens roll blir här att genom frågor utmana barnen vidare, och att stötta dem i att utvecklas och att hitta vägen till lärande. Det innebär att barn ges verktyg för att själv lära sig. Vi vill att barn lär sig HUR man finner kunskap. Genom den pedagogiska dokumentationen blir det möjligt att se alla barns lärande, utveckling och kompetens både enskilt och i grupp.

Historia

Dimvädersgatans förskola startade år 2000 med två avdelningar. Den pedagogiska inriktningen var redan från start kommunikation och miljöns betydelse för lärande. Inom tre år var förskolan uppbyggd som nu med sex avdelningar som arbetar i storarbetslag och med storavdelningar. Detta för att kunna skapa många smågrupper som gynnar språk och all inlärning. Efter att några var på studieresa till Italien 2005 utvecklades arbetssätt och pedagogisk idé med mer uttalad inspiration av Reggio Emilia.

Det var nu all fortbildning skedde med innehåll av Reggio Emilia, föreläsningar, studiebesök och att några pedagoger varje år åkte till Italien. 2010 gjordes en omorganisation av större betydelse då vi skapade åldershomogena avdelningar. Nu kunde miljön utformas för att på bästa sätt skapa möjligheter utifrån barns olika behov. Från 2013 ligger alla avdelningarna tillsammans vilket skapat mycket goda former för samarbete, alla barn möts naturligt och det har underlättat för föräldrarna att kunna lämna sina barn i samma hus.

Hösten 2017 blev det sex stycken avdelningar och vårt fokus är fortfarande språket och att vi arbetar efter Reggio Emilia-filosofin. Vi har också tagit in ett nytt verktyg; Bygga broar som gör att vi tar tillvara på samarbetet med barnens vårdnadshavare för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar.