Samarbeten

Inom ramen för vårt utvecklingsarbete i projektet Den visa organisationen har vi kontinuerligt sökt inspiration och kunskap hos olika verksamheter. Vi har tagit stöd genom lokalt, nationellt och transnationellt erfarenhetsutbyte för att utforska möjligheter och lära nytt.

Genom erfarenhetsutbyte och lärande inom projektets olika verksamhetsområden har vi velat utforska hur vi kan utveckla äldreomsorgen. Hur står vår kunskap sig mot andra aktörers och vad behöver vi bli bättra på och utvecklas inom? Det är några av frågorna vi ställt oss inför våra möten med andra.

Lokalt och nationellt lärandeutbyte

För att lära mer om integrerat lärande och arbetsorganisering har vi bland annat haft erfarenhetsutbyte och kontakt med äldreboendena Åbrädden i Helsingborg och Gerdas Gård i Göteborg.

När det gäller organisationshälsa har vi haft möjlighet att löpande dela erfarenheter med Tanums kommun. ESF-projektet ”En hälsosam arbetsplats” och Borås Stad har bidragit med erfarenheter. Vi har även fört dialog med bland andra Högskolan i Halmstad, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet och Institutet för stressmedicin (VGR) kring processer för stärkt organisationshälsa.

Vi har besökt Eskilstuna kommun och Parkeringsbolaget i Göteborg för att lära av deras interna arbete för att utveckla interna processer för strategisk kompetensförsörjning.

Hösten 2017 arrangerade vi en konferens kring strategisk kompetensförsörjning inom äldreomsorgen där vi delade erfarenheter med sju inbjudna svenska kommuner.

Vi har även besökt Botkyrka kommun som delat med sig av lärdomar från sitt interkulturella arbete.

Transnationellt lärandeutbyte

Sensommaren 2017 deltog 30 medarbetare och ledare från Norra Hisingens äldreomsorg i ett transnationellt lärandeutbyte hos freds- och försoningscentret Corrymeela på Nordirland. Gruppen bestod av 17 undersköterskor, en HR-medarbetare, sju enhetschefer, en områdeschef och fyra projektpersonal.

I dag finns en komplexitet i samhället som avspeglar sig i äldreomsorgens uppdrag. Vi som arbetar inom vård och omsorg vill utveckla och omsätta kunskap om mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokratiprocesser i våra verksamheter. Därför söker vi efter arbetssätt som skapar tillit, stärker vårt bemötande och ökar vår förståelse för olika perspektiv och utmaningar. Freds- och försoningscentret Corrymeela har över 50 års erfarenheter av att arbeta med frågor som trygghet, öppenhet, delaktighet och stärkt medborgar- och anhörigdialog.

Under resan fick vi också möjlighet att träffa medarbetare och chefer från äldreomsorgen verksamma genom den privata omsorgsleverantören Hutchinson. Hutchinson deltar i utvecklingsarbete med stöd i modeller och arbetssätt framtagna av paraplyorganisationen My Home Life.

Efter hemkomsten förmedlade deltagarna sina nyvunna kunskaper till sina kollegor. Därefter har arbetet kring att formulera arbetsplatsernas visioner och syn på värdskap fortsatt med målet att Norra Hisingen ska vara den bästa platsen att åldras på.