Resultat

Följeforskare har varit knutna till projektet Den visa organisationen för att utvärdera projektets processer, måluppfyllnad och resultat. Såväl följeforskarnas som projektets egen slutrapport och andra rapporter hittar du nedan.

Vi har identifierat en positiv påverkan inom äldreomsorgen i stadsdelen Norra Hisingen genom bland annat följande punkter:

 • Avgränsat för yrkeskategorin undersköterska har särskilt boende i SDF Norra Hisingen lägst sjukfrånvaro bland jämförbara verksamheter i staden under hela projektperioden 2016-2018.
 • Vi upplever att antalet sökande personer till lediga tjänster inom äldreomsorgen har ökat.
 • Projektets rehabiliteringsprogram Hälsospåret har minskat deltagarnas sjukfrånvaro.
 • Lärandeprocesser inom ledningsgrupper har utvecklats där nya arbetssätt har implementerats såsom
  - dialog, reflektion och lärande samtal
  - fokus har flyttats från individens till organisationens lärande
 • Ökad medvetenhet om vilka vi som organisation vill vara.
 • Ett utvecklat arbete med värdskap.
 • Ledningsgrupper i linjen där beslutsprocesser utgår från uppdrag, ramar och kunskap.

Slutrapport Den visa organisationen mars 2019

Följeforskarnas rapport DVO-utvärdering mars 2019

Kunskapsrapport: Vägen till Den visa organisationen - en modell för tillitsorganisering

Röster från projektet