Projektmål och delområden

Projektets övergripande mål har varit en kompetensförsörjd verksamhet med en arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Vi tror att det är förutsättningar för en hållbar äldreomsorg med bättre kvalitet för omsorgstagaren.

Förutom det övergripande målet har projektet Den visa organisationen (DVO) bestått av olika delområden. Delområden som DVO tror skapar förutsättningar och möjligheter att nå det slutgiltiga målet.

Delområden:

Ledarskap:
Projektet har utvecklat en ledarskapsprofil som stödjer medarbetare till handlingsklokhet och kollektiv intelligens genom relationer och medskapande processer. Det bidrar till en jämställd arbetsplats, ökad förmåga att utveckla och lära, samt leder till lägre sjukskrivningstal.

Medarbetarskap:
Vi har tillsammans utforskat nya vägar för att locka fler till arbete inom äldreomsorgen. Möta nya behov och utmaningar genom att lyfta och stärka befintliga och nya kompetenser.

Arbetsorganisering:
Vi har sökt de arbetssätt som leder till bäst effekt på kompetensförsörjning och hälsa. Ett exempel är att tillitsorganisera, det vill säga skapa mötesplatser för inflytande och delaktighet med ledningsgrupper ute i linjen.

Lärande integrering:
Vi har tagit fram nya arbetssätt som synliggör, tar tillvara och sprider kompetens och gemensamt lärande inom verksamheten.

Kompetensförsörjning:
Vi har säkerställt en hållbar struktur för verksamhetsnära kompetensutbildning och nya rekryteringsvägar. Målet är att ta vara på befintlig kunskap och utveckla ny kunskap tillsammans.

Hälsa:
Vi har velat åstadkomma förbättrad hälsa på arbetsplatsen genom inflytande och delaktighet, bättre stöd och kompetensförstärkning inom utmanande områden. Ökad meningsfullhet i arbetet samt större reflektions- och handlingsutrymme vilket i sin tur leder till minskad stress för chefer och medarbetare så att de kan göra ett ännu bättre arbete för dem vi är till för.

Som en röd tråd i DVO har vi strävat efter att ha ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt för att höja kunskapen kring jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.