Medskapande processer

Det medskapande ledarskapet grundas på coachande förhållningssätt, delaktighetsprocesser och tillitsorganisering. Chefer och medarbetare definierar tillsammans olika uppdrag och utforskar vilka lösningar som är optimala.

I projektet Den visa organisationen har vi gjort antagandet att ett ledarskap med coachande förhållningssätt är effektivt. Ledare uppträder med en positiv attityd, efterlever goda värderingar och skapar delaktighet, vilket stärker relationer, lärande och tillit till processen.

Dialog och reflektion

I delaktighetsprocesser är reflektion och dialog centrala arbetssätt och stöds av formella strukturer som kan bidra till en maktförskjutning, exempelvis i form av ledningsgrupper i verksamhetens linjeorganisation.

I medskapande processer krävs att deltagarna har en vilja att förstå såväl varandra som hur de representerar sitt uppdrag, att de tar ansvar för att utgå från givna ramar och söker den kunskap som kan ge stöd till beslutsprocessen.

Söker lösningar tillsammans

Vi använder dialog, reflektion och lärande som arbetssätt. Tillsammans definierar vi uppdraget och vilka lösningar som är optimala. Därefter kan vi agera och gå till handling för att genomföra vårt uppdrag.

När vi har öppna perspektiv på vad som ska fattas beslut om kan vi samverka och utforska olika lösningar och söka den kunskap som ger oss stöd i beslutsprocessen.