Reflektion, dialog och lärande

Genom att bli bättre på att reflektera över aktuella utmaningar tillsammans, kan vi få bättre kvalitet i verksamheten. Gruppsamtal skapar ökad delaktighet, mer kunskap och skarpare problemlösning.

Vi befinner oss i en alltmer komplex omvärld där vi ska utföra vårt uppdrag. För att möta denna utmaning behöver vi som organisation utveckla våra lärprocesser så att medarbetarna på bästa sätt kan dra nytta av varandras kompetens och kunskap. På det sättet skapar vi en bättre vardag tillsammans där varje steg tar oss närmare att vara en vis organisation.

Sprider kompetens

DVO har infört arbetssätt som tar tillvara och sprider kompetens och lärande inom verksamheten. När grupper utforskar problem ihop sker kunskapsöverföring och lärande. Därför tränar vi våra medarbetare i att hålla i reflektionssamtal på arbetsplatsen, där vi är villiga att ta in andras perspektiv.

Goda relationer en förutsättning

Vi arbetar med att skapa ett socialt klimat som uppmuntrar noggranna och öppna samtal mellan individer där de ges utrymme att dela med sig av sin kunskap och ta in andras kunskap. Det kräver att vi arbetar med att bygga goda relationer och städa bort rädslor.

På detta sätt ökar vi vår förmåga att kvalificerat definiera, lösa och agera på problem och utmaningar i verksamheten. Med ökat eget ansvar, förbättrad förståelse för andra och för uppdraget kan vi komma fram till bättre lösningar tillsammans.