Salutogent arbetssätt

Ett salutogent synsätt innebär att vi ser till det friska hos individen för att bidra till ökad livskvalitet och känsla av sammanhang.

Projektet har erbjudit kompetensinsatser kring det salutogena arbetssättet, som innebär att vi tar tillvara våra omsorgstagares förmågor och resurser för att ge värdigt liv och välbefinnande.

Deltagarna får med sig verktyg, kunskap och insikter i hur de kan förhålla sig på ett salutogent sätt. Vi blandar teori med praktiska exempel och ger redskapen som krävs.

Att leda och arbeta salutogent kan handla om att bryta sig ur gamla mönster och arbeta på nya sätt.