Palliativa ombud

När bot inte längre är möjlig krävs det ett tydligt och medvetet förhållningssätt för att kunna hjälpa både den enskilda och närstående på bästa sätt. Det är palliativ vård – lindrande vård.

Projektet har tagit hjälp av en sjuksköterska för att sprida kompetensen om palliativ vård. Målet har varit att alla arbetsplatser ska ha ombud som kan värna om kunskapen och se till att vi följer Socialstyrelsens riktlinjer.

I studiecirklar har vi arbetat med reflektion och tagit stöd av material och arbetat med exempel från verksamheterna för att bli ett så bra stöd som möjligt för den enskilda och anhöriga.