Grupputveckling

Projektets har velat skapa handlingskloka medarbetare och team. För att arbetet ska fungera smidigt behöver grupper utvecklas och få ett ramverk att arbeta utifrån.

Ett av projektets mål har varit att skapa handlingsklokhet i organisationen. Vi ska bli kollektivt intelligenta och använda gruppens samlade kompetenser så optimalt som möjligt. För att klara det behöver grupper jobba med sina relationer och arbetssätt för att skapa ett gott samarbete.

Arbetssätt som vi fört in i grupperna är dialog, reflektion och lärande- och beslutsprocesser.

Vårt synsätt har också varit att besluten i mesta möjliga mån ska fattas av dem de berör, vilket oftast innebär att förskjuta makten ut i verksamheten.