Bild 1: Foto Aron Jonasson. vy över Torggatan där Fritz Dalheimer hade sin bostad. (Stadsmuseets bildarkiv) Bild 2: Fritz P Dalheimer

Historik

1922 dog Fritz P Dalheimer, en rik godsägare med ett förflutet i Uddevalla, Göteborg, Limhamn och Stockholm. I sitt testamente skrev Dalheimer att han ville att hans arv skulle komma "blinda, lytta eller eljest vanföra personer" till godo. Det är ursprunget till att Dalheimers hus finns idag.

Fritz Potent Dalheimer, född Dahlgren, delade nästan hela sin förmögenhet i två delar och donerade en del till Stockholms stad och den andra till Göteborgs Stad.  Han testamenterade en liten del av pengarna  till Uddevalla realskola och kommunala gymnasium där han tillbringat sina första skolår.

Göteborg valde att använda pengarna för att bekosta en del i byggandet av ett hus för vuxna personer med olika funktionsnedsättningar. En liten stuga på Slottsskogsgatan revs och ett berg sprängdes bort och på hösten 1974 stod Dalheimers hus klart.

Dalheimers önskan

Fritz P Dalheimer avled 1922. De medel han testamenterat till Göteborgs Stad placerades i en fond kallad Dalheimers donation. I Dalheimers testamente står det att medlen skulle stå orörda i 40 år och förräntas. Därefter skulle pengarna användas för att ”bereda hem för blinda, vanföra eller eljest lytta människors vård företrädesvis från lärare eller lägre tjänstemannaklassen.”

Dalheimers hus börjar ta form 

På 1960-talet när medlen kunde användas hade samhället förändrats. I handlingar från 1965 kan vi läsa att
behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning ”bör i regel icke tillgodoses genom att förlägga invalidlägenheter i särskilda bostadshus, såsom tidigare skett men som nu övergivits beträffande vissa andra kategorier
(exempelvis barnrikehus). Människor av speciella kategorier bör ej sammanföras genom åtgärder från samhällets sida, utan det bör vara angeläget att de rörelsehindrade på samma sätt som alla andra medborgare erhåller sina bostäder väl spridda ute i samhället.”

Dalheimers donationsstyrelse gjorde bedömningen att ”att bereda hem” inte ska tolkas i den snäva betydelsen ”bostad” utan det kan innefatta ett förenings- och aktivitetshus för målgruppen. Dalheimers hus blev en ”hemvist” för personer med funktionsnedsättning och detta bedömdes ”stå i överensstämmelse med testators syfte.”
För att ta fram ett förslag på hur medlen i Dalheimers donationsfond skulle användas, bjöd stiftelsen Dalheimers donation in alla funktionsrättsorganisationer i Göteborg, så de fick uttrycka sina behov och önskemål. Därefter beslutades det att
donationens medel skulle användas till:
 • Ett hus för personer med funktionsnedsättning.
 • Bostäder skulle finnas, men dessa ”borde förbehållas de mer avsevärt handikappade”.
 • Huset skulle fungera som administrationslokal för olika handikapporganisationer.
 • I huset skulle finnas möjlighet till aktiviteter i form av kurser och hobbyverksamhet.
 • Det skulle finnas fotvård, hårvård och sjukgymnastisk behandling.
 • Det skulle finnas en gymnastiksal och en simhall med de speciella anordningar som behövs för personer med funktionsnedsättning.
 • Det skulle finnas goda parkeringsmöjligheter i husets omedelbara närhet.
 • Huset skulle inrymma en presentbod där hantverksalster som tillverkats i huset skulle finnas till försäljning.

Ändringar i planerna för Dalheimers hus

Efter hand gjordes ytterligare förändringar i planerna på hur medlen ur Dalheimers donation skulle användas. Istället för bostäder för personer med omfattande funktionsnedsättning var nu planerna att bygga ett ”dag- och inackorderingshem (avlastningshem)” för personer med funktionsnedsättning. Anhöriga till personer med en omfattande funktionsnedsättning skulle få möjlighet till avlastning och vila och personer med funktionsnedsättning skulle få miljöombyte och rekreation. Dessutom beslutades det att:

 • Huvudmannaskapet skulle ligga på "Socialförvaltningen".
 • Det skulle finnas ett garage.
 • Lokaler skulle hyras ut i andra hand till handikapporganisationerna.
 • Det skulle finnas en samlingssal, matsal och cafeteria.

Extra medel från fler finansiärer

När Stadsfullmäktige beslutade år 1969 att Dalheimers hus skulle byggas på Slottsskogsgatan räckte inte de ursprungliga medlen till det omfattande bygget. Den hyresvärd som fick i uppdrag att bygga Dalheimers hus var det kommunala bostadsföretaget Familjebostäder.

Familjebostäder fick 1,5 miljoner kronor från Donationsfonden. Ytterligare 14 miljoner kronor lånades för att bygga huset. Allmänna Arvsfonden beviljade 150 000 kronor för särskilda anpassningar i huset. Den totala kostnaden blev 20 miljoner kronor, så kommunen fick bekosta delar av huset med kontanta medel.

Förändringar genom åren

Dalheimers hus stod färdigt år 1974 och stora delar av det ursprungliga konceptet finns ännu kvar, men verksamheten har gjort små justeringar genom åren:

 • Från och med hösten 2018 finns Eldorado i Dalheimers hus. 
 • Stadsbiblioteket hade  från januari 1975 en filial på Dalheimers hus. Biblioteket lades ner 1 oktober 2017.
 • Samlingssalen används för kultur- och konferensverksamhet både till personer med funktionsnedsättning, verksamheter i staden och allmänheten.
 • Kurs- och hobbyverksamheten och ”daghemsverksamheten” är idag daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt socialtjänstlagen.
 • Inackorderingshemmet kallas idag korttidsboende och har 19 platser för personer med omfattande behov
  av omvårdnad och stöd exempelvis i samband med de skrivs ut från sjukhus.
 • Det finns ingen presentbod för försäljning av hantverk.
 • Från september 2022 finns anhörigstöd under 65 och Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning
  i Dalheimers hus.

Den verksamhet som idag bedrivs är alltså väl överensstämmande med den verksamhet som planerades år 1969 utifrån den tolkning som gjordes av  Fritz P Dalheimers önskemål om hur hans pengar skulle komma till användning. Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs Stad, ansvarar för och bekostar driften av verksamheten.

Dalheimers donationsfond idag

Dalheimers donationsfond finns än idag och varje år har verksamheter på Dalheimers hus möjlighet att söka medel ur den. Medlen ska då gå till sådant som är utöver det som är kommunens ansvar.

I stadgarna för Dalheimers donation kan vi läsa om ändamålet med medlen:

§ 1. Stiftelsens ändamål är att bereda hem för blinda och vanföra eller eljest lytta människors vård enligt testators vilja.

Under 2021 och 2022 har medel bland annat beviljats till hälsoveckor, gymmaskiner, hydromassagebadkar, videokonferensutrustning, bildvägg till badet, utrustning till Eldorado, resurscenters sinnesrum,

Varje år beviljas medel till kulturaktiviteter.