Bild 1: Foto Aron Jonasson. vy över Torggatan där Fritz Dalheimer hade sin bostad. (Stadsmuseets bildarkiv) Bild 2: Fritz P Dalheimer

Historik

1922 dog Fritz P Dalheimer, en rik godsägare med ett förflutet i Uddevalla, Göteborg, Limhamn och Stockholm. I sitt testamente skrev Dalheimer att han ville att hans arv skulle komma "blinda, lytta eller eljest vanföra personer" till godo. Det är ursprunget till att Dalheimers hus finns idag.

Fritz Potent Dalheimer, född Dahlgren, donerade knappt häften av sin förmögenhet Stockholms stad och den andra halvan till Göteborgs Stad.  Han testamenterade även pengar till Uddevalla realskola och kommunala gymnasium där han tillbringat sina första skolår.

Göteborg valde att använda pengarna för att bygga ett hus anpassat för personer med funktionsnedsättning. Dalheimers hus stod klart hösten 1974.

Dalheimers önskan

Fritz P Dalheimer avled 1922. De medel han testamenterat till Göteborgs Stad placerades i en fond kallad Dalheimers donation. I Dalheimers testamente står det att medlen skulle stå orörda i 40 år och förräntas. Därefter skulle pengarna användas för att ”bereda hem för blinda, vanföra eller eljest lytta människors vård företrädesvis från lärare eller lägre tjänstemannaklassen.”

Ett förändrat samhälle

På 1960-talet när medlen kunde användas hade samhället förändrats. I handlingar från 1965 kan vi läsa att behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning ”bör i regel icke tillgodoses genom att förlägga invalidlägenheter i särskilda bostadshus, såsom tidigare skett men som nu övergivits beträffande vissa andra kategorier (exempelvis barnrikehus). Människor av speciella kategorier bör ej sammanföras genom åtgärder från samhällets sida, utan det bör vara angeläget att de rörelsehindrade på samma sätt som alla andra medborgare erhåller sina bostäder väl spridda ute i samhället.”

Föreningarna formar Dalheimers hus

För att hitta ett sätt att använda medlen ur Dalheimers donationsfond utifrån testators vilja bjöd donationsstyrelsen in representanter från olika funktionsrättsorganisationer som var aktiva i Göteborg under 1960-talet. De beskrev medlemmarnas behov och utifrån det underlaget formades i Dalheimers hus. 

 • Föreningarna föreslog att medlen skulle användas för att bygga ett hus för personer med funktionsnedsättning.
 • Huset skulle fungera som administrationslokal för olika handikapporganisationer.
 • I huset skulle finnas möjlighet till aktiviteter i form av kurser och hobbyverksamhet.
 • Det skulle finnas "daghem" för personer med funktionsnedsättning så de kunde får rekreation och stimulans och  anhöriga avlastning. 
 • Föreningarna önskade även ett "inackorderingshem" med möjlighet till övernattning. 
 • Det skulle finnas fotvård, hårvård och sjukgymnastisk behandling.
 • Föreningarna föreslog att huset skulle inrymma en gymnastiksal och en simhall med de speciella anordningar som behövs för personer med funktionsnedsättning.
 • Det skulle finnas en samlingssal, matsal och cafeteria.
 • Det var viktigt med goda parkeringsmöjligheter i husets omedelbara närhet.
 • Huset skulle inrymma en presentbod där hantverksalster som tillverkats i huset skulle finnas till försäljning.
 • Inledningsvis fanns förslag om att huset skulle inrymma bostäder med föreningarna motsatte sig detta då de befarade att huset då skulle kunna uppfattas som en institution. 
Dalheimers donationsstyrelse gjorde bedömningen att ”att bereda hem” inte ska tolkas i den snäva betydelsen ”bostad” utan det kan innefatta ett förenings- och aktivitetshus för målgruppen. Dalheimers hus blev en ”hemvist” för personer med funktionsnedsättning och detta bedömdes ”stå i överensstämmelse med testators syfte.”

Föreningarna kunde inte driva Dalheimers hus på egen hand utan de behövde stöd. Innan byggandet påbörjades togs beslut om att huvudmannaskapet skulle ligga på "Socialförvaltningen".

Extra medel från fler finansiärer

När Stadsfullmäktige beslutade år 1969 att Dalheimers hus skulle byggas på Slottsskogsgatan räckte inte de ursprungliga medlen till det omfattande bygget. Den hyresvärd som fick i uppdrag att bygga Dalheimers hus var det kommunala bostadsföretaget Familjebostäder.

Familjebostäder fick 1,5 miljoner kronor från Donationsfonden. Ytterligare 14 miljoner kronor lånades för att bygga huset. Allmänna Arvsfonden beviljade 150 000 kronor för särskilda anpassningar i huset. Den totala kostnaden blev 20 miljoner kronor, så kommunen fick bekosta delar av huset med kontanta medel.

Dalheimers hus ursprungliga målgrupp och Vision

Dalheimers hus har alltid varit ett hus där alla med eller utan funktionsnedsättning varit välkomna. Redan från början fanns höga krav på att huset skulle vara tillgängligt för alla målgrupper. Rökning var exempelvis inte tillåtet i lokalerna. Redan från början fanns hörselslingor för hörselskadade. Dalheimers beskrivs som "huset utan trösklar" och ambitionen var att personer med funktionsnedsättning självständigt skulle kunna ta sig fram i lokalerna. Ritningar på huset togs fram i punktskrift och det fanns ledstråk som stöd för personer med synnedsättning. 

Förändringar genom åren

Dalheimers hus stod färdigt år 1974 och stora delar av det ursprungliga konceptet finns ännu kvar, men verksamheten har gjort små justeringar genom åren:

 • Från och med hösten 2018 finns Eldorado i Dalheimers hus. 
 • Stadsbiblioteket hade  från januari 1975 en filial på Dalheimers hus. Biblioteket lades ner 1 oktober 2017.
 • Samlingssalen används för kultur- och konferensverksamhet både till personer med funktionsnedsättning, verksamheter i staden och allmänheten.
 • Kurs- och hobbyverksamheten och ”daghemmet” är idag daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt socialtjänstlagen.
 • Inackorderingshemmet kallas idag korttidsboende och har 19 platser för personer med omfattande behov av omvårdnad och stöd exempelvis i samband med de skrivs ut från sjukhus.
 • Det finns ingen presentbod för försäljning av hantverk.
 • Från september 2022 finns anhörigstöd under 65 och Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning
  i Dalheimers hus.

Den verksamhet som idag bedrivs är alltså väl överensstämmande med den verksamhet som planerades år 1969 utifrån den tolkning som gjordes av  Fritz P Dalheimers önskemål om hur hans pengar skulle komma till användning. Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs Stad, ansvarar för och bekostar driften av verksamheten.

Dalheimers donationsfond idag

Dalheimers donationsfond finns än idag och varje år har verksamheter på Dalheimers hus möjlighet att söka medel ur den. Medlen ska då gå till sådant som är utöver det som är kommunens ansvar.

I stadgarna för Dalheimers donation kan vi läsa om ändamålet med medlen:

§ 1. Stiftelsens ändamål är att bereda hem för blinda och vanföra eller eljest lytta människors vård enligt testators vilja.

Under 2022 och 2023 har medel bland annat beviljats till hälsoveckor, gymmaskiner, bred brits till gymmet, bord till restaurangen, hydromassagebadkar, videokonferensutrustning, präglingsbox för punktskrift, utrustning till Eldorado resurscenters sinnesrum och flera föreläsningar.

Varje år beviljas medel till kulturaktiviteter.