Väggprydnad på Dalaskolan. Foto: Asbjörn Hanssen

Vår skola


Dalaskolan ligger i Grimmered, vid foten av kullarna mot Ekebäck. Här går drygt 430 elever från förskoleklass till årskurs 6. På Dalaskolan ger vi eleverna lust att lära och möjligheter till kreativa och utvecklande lärmiljöer.

Skolans profil

Dalaskolan satsar på hållbar utveckling och miljöarbetet är en naturlig del av elevernas undervisning. Det som i övrigt kännetecknar Dalaskolan är vår vackra kulturhistoriska skola med flera härliga byggnader av olika karaktär att ha vår undervisning i. 

I de två träbyggnaderna från sent 1800-tal, som är omsorgsfullt renoverade, bedriver vi i ena huset musikundervisning dagtid och kulturskolans verksamheter på eftermiddagar. I den andra träbyggnaden som en gång varit vaktmästarbostad har Dalaskolan ett alldeles eget bibliotek med välsorterat utbud. Biblioteket är bemannat en gång per vecka.  Övrig tid kan eleverna gå dit själva med sina klasser både under skoltid och på fritidshemstid. Satsningen på läsning och läsintresse är en viktig del av Dalaskolan eftersom vi vet hur läsningen påverkar både skolans samtliga ämnen, men också utbildningsmöjligheter och lärande i ett längre perspektiv.

Trygghet och skolmiljö

Hos oss möter elever och vuxna varandra med respekt. Genom att ge våra elever trygghet och inflytande över sitt lärande och sin skola kan de ta ansvar för sig själva och varandra. Vi i personalen arbetar tillsammans fram förslag till trivselregler. Innan vi börjar använda oss av reglerna får eleverna lämna sina synpunkter via elevrådet. Det finns ett elevråd för årskurserna från förskoleklass upp till årskurs 3, och ett för årskurserna 4-6.  

På Dalaskolan är eleverna alltid ute på rasten, året runt i alla väder, och både skoltid och fritidshemstid har vi många grönområden i närheten att promenera till. På skolgården finns något för alla åldrar att göra. Vi har en inhägnad konstgräsplan med tydligt schema så att alla klasser har tillgång under dagarna. Det finns även basketkorgar, pingisbord, ”dalaskeppet”, olika kompisgungor, bänkar och andra lekområden. Dalaskolan har också en ny, modern och stor idrottshall.

Vi har beslutat att alla elever får lämna ifrån sig sin mobil under hela skoldagen, även under raster och på fritidshemmet.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller personal kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få den.

Varje termin genomför vi en trivselenkät med eleverna, som ligger till grund för planering och åtgärder under läsåret. Elevrådet och personalgruppen diskuterar förslag till ändringar innan de genomförs. Dalaskolan har ett Kompisteam som består av ett antal pedagoger som tillsammans med kamratstödjare (två elevrepresentanter per klass) från årskurs 3-6 regelbundet träffas och planerar upp rastaktiviteter och andra främjande och förebyggande åtgärder.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

På Dalaskolan får eleverna inflytande över sitt lärande bland annat genom att delta i planeringen av till exempel teman och redovisningsformer. Här finns elevråd och engagerade föräldrar, där vi försöker att ha tät kontakt mellan hem och skola genom klasslärare, fritidshem och skolledning med information och dialog. Allt eftersom eleverna blir äldre får de delta mer. Läroplan och kursplan bestämmer innehållet, men eleverna kan vara med och bestämma arbetssätt, fördjupningsfrågor och redovisningsformer. Under läsårets gång utvärderar eleverna både sitt eget och klassens arbete, samt olika aktiviteter som till exempel friluftsdagar.

På Dalaskolan kan eleverna vara med och påverka skolan genom klassråd och elevråd. Elevrådet har möten ett par gånger varje termin för att diskutera och besluta i frågor som klasserna eller rektor tar upp. På klassråden förbereds frågor till elevrådet eller beslutas om frågor som handlar om den egna klassen.

Dalaskolans råd för vårdnadshavare kallas Dalarådet. Dalarådet är ett dialogforum där vårdnadshavare och medarbetare på skolan kan träffas. Vårdnadshavarna väljer representanter till Dalarådet vid höstens föräldramöten. Dalarådet träffas någon gång varje termin och rektor skickar ut inbjudan med dagordning. Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. Vi använder oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med vårdnadshavare. Genom Hjärntorget kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro, få veckobrev från klasslärare, samt följa ditt barns individuella utvecklingsplan.