Foto: Gerd Polheimer

Vår förskola

Förskolan Ceresgatan 16 ligger på Lindholmen i Lundby. Vår verksamhet är uppdelad i två hus: Eken och Björken. Här arbetar vi med gemensamma teman som kan ta sig olika uttryck på avdelningarna.

Avdelningar och personal

Förskolan Ceresgatans verksamhet är uppdelad i två hus med sex avdelningar i varje hus. Barnen är indelade utifrån ålder och på varje avdelning har vi en personalstyrka på två personer, som består av både förskollärare och barnskötare. Vi har satsat på att minska våra barngrupper genom att använda våra lokaler på ett annorlunda sätt.

En dag på förskolan

På vår förskola serverar vi frukost, lunch och mellanmål. Under dagen erbjuder vi olika aktiveter utifrån barnens intressen och vårt tema, såsom skapande, rytmik, experiment, rörelse eller språklekar.

Temainspirerat arbete

På förskolan Ceresgatan har vi en lång tradition av att arbeta temainriktat. Genom ett gemensamt tema skapar vi ett sammanhang för lärandet och en samhörighet genom gemensamma aktiviteter.

Utelek

Varje dag har vi lek och lärande utomhus. På våra förskolegårdar och på skolgården finns rutschkana, klätterställning och gungor som ger möjlighet till utmaningar, men även spännande lek bland häckar och buskar och stora gräsytor för att springa. Vi gör ofta utflykter till lekplatser och grönområden i närheten av förskolan. Ibland gör vi längre utflykter med matsäck.

Vår vision och barnens inflytande

Vårt mål är att förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik.

Vi vill att barnen på vår förskola

  • ska känna tilltro till sig själva
  • ska känna respekt för sig själva och andra
  • ska våga stå för sina åsikter
  • ska veta att de blir lyssnade på

När barnen lämnar förskolan vill vi att de ska vara nyfikna, ha lust att lära och respektera andra.

På förskolan Ceresgatan arbetar vi utifrån förskolans styrdokument, bland annat förskolans läroplan. Vår utgångspunkt är barnens tankar och idéer, att utmana barnen, väcka deras nyfikenhet samt att värna om barnens inflytande över sin vardag är centrala delar i vårt arbete.

Välkommen på besök!

Just nu tar vi inte emot besök. Kontakta rektor om du har frågor om förskolan.