Elevhälsa

Elevhälsoteamet har ett övergripande ansvar för att inventera, planera och följa upp elevhälsoarbetet på skolan.

Skolans elevhälsoteam består av skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger samt rektorer. Utöver detta finns också tillgång till specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare på skolan. I elevhälsoteamet möts vi över professionerna för att tillsammans kunna stötta eleverna på bästa sätt. Arbetet ligger såväl på individ-, grupp- som organisationsnivå.

Skolsköterska

Skolsköterskan träffar alla elever för ett hälsosamtal. Då samtalar man tillsammans med eleven om hur man sköter sin hälsa för att må bra. Om längd, vikt och hörsel inte har gjorts vid inskrivning görs även detta vid hälsosamtalet. Till skolsköterskan kan eleven komma med olika problem kring hälsan. Via skolsköterskan kan eleven också få tid till skolläkaren som kommer en gång varje vecka.

En annan uppgift skolsköterskan har är att utföra vaccinationer i enlighet med svenskt vaccinationsprogram. Det innebär att eleven erbjuds grund- alt kompletteringsvaccin under skoltiden.

Skolsköterska:
Nina Ottosson
Tel: 072-855 49 85
E-post: nina.ottosson@educ.goteborg.se

Kurator

Till kuratorn kan du gå om du behöver information om CSN och studiebidrag. Kurator har också enskilda stödsamtal med elever, konflikt och krisbearbetning med enskilda elever och/eller i grupp. En viktig uppgift för kuratorn är att försöka hjälpa dig undanröja ekonomiska, sociala och psykiska hinder som kan påverka din inlärning och trivsel i skolan. Kuratorn kan också bistå dig i kontakter med andra myndigheter. Kuratorn samverkan med föräldrar, gode män och andra kontaktpersoner som finns runt dig. Kuratorn kan också vägleda dig och skapa förutsättningar för en god integration i samhället genom att tillvarata varje elevs intressen och behov.

Kuratorer:
Maria Sundström
Tel: 031-367 10 61, 070-399 98 95
E-post: maria.sundstrom@educ.goteborg.se

Hanna Siyam
Tel: 072-725 93 36
E-post: hanna.siyam@educ.goteborg.se

Specialpedagog

Specialpedagogens roll i elevhälsoarbetet är att bevaka att elever i behov av särskilt stöd får det stödet, som kan vara av olika art. Det kan t ex gälla stöd av specialpedagog i läs- och skrivutveckling eller uttalsträning.

Specialpedagogen gör även pedagogiska kartläggningar och föreslår åtgärder. Man ger också råd till undervisande lärare och bistår även rektor inför beslut som rör elever.

Utvecklingsledaren samordnar specialpedagogernas och studiehandledarnas arbete inom skolan, samt har ett ansvar gällande introduktion av kompensatoriska hjälpmedel.

Specialpedagoger:
Kia Linder
Tel: 070-302 00 78
E-post: kia.linder@educ.goteborg.se

Lilian Thörngren
Tel: 070-399 98 16
E-post: lilian.thorngren@educ.goteborg.se

Studie- och yrkesvägledare

Du får studie- och yrkesvägledning och information om hur du kan fortsätta dina studier efter Språkintroduktion 1. Du kan träffa studie- och yrkesvägledaren enskilt och/eller i grupp. Vägledaren samarbetar också med övrig personal på skolan för att stödja dig i din framtidsplanering.

Studie- och yrkesvägledare:
Maria McAvey
Tel: 073-0699532
E-post: maria.mcavey@educ.goteborg.se
Måndag förmiddag samt tisdag, torsdag och fredag.