Vetenskapligt stöd


Center för skolutveckling samverkar med högskolor och universitet både i Sverige och internationellt.

Vetenskaplig grund och vetenskaplig arena

Alla barn och elever i Göteborgs samtliga skolformer ska mötas av en utbildningsverksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Center för skolutveckling samverkar med högskolor och universitet både i Sverige och internationellt.

CFS har i uppdrag att stödja hela utbildningskedjan i att utveckla utbildningen och undervisningen på vetenskaplig grund. En del i detta uppdrag är att samordna arbetet inom skolförvaltningarnas gemensamma vetenskapliga arena. Stadens vetenskapliga ledare har sin placering på Center för skolutveckling. 

På Center för skolutveckling arbetar lektorer, som utöver sin lärarbakgrund, har en forskarutbildning. Till lektorerna kan olika aktörer, som exempelvis nämnder, huvudmannens styr- och stödkedja, förskolans och skolans verksamheter och akademi, vända sig i olika frågor om arbetet med vetenskaplig grund.

Lektorerna bedriver både egen forskning och deltar i forskningsprojekt tillsammans med forskare på universitet.

Kontakta oss för frågor om vetenskapligt stöd

Har din verksamhet behov av vägledning och stöd kring utbildning på vetenskaplig grund kan ni kontakta Camilla Björklund, som är vetenskaplig ledare för utbildningsområdet. 

E-post: Camilla Björklund

Praktiknära forskning

Praktiknära forskning syftar till att utveckla en förskola och skola på vetenskaplig grund där forskningen utgår från skolans eget behov av ny kunskap. Genom att studera den praktiska verksamheten kan forskaren utveckla tidigare teorier. Dessutom ska den praktiknära forskningen bidra till att utveckla undervisningen och öka elevernas måluppfyllelse.

Center för skolutvecklings lektorer har ett nära samarbete med Göteborgs universitet för att stödja praktiknära forskning inom samtliga skolformer i Göteborgs Stad.

ULF-avtal

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021 och som förlängts till 2024. Tanken är att utveckla och pröva hållbara modeller för samverkan mellan akademi och skola, och genom det stärka och utveckla en skola på vetenskaplig grund vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Göteborgs universitet har fått uppdraget, men arbetet görs i samverkan med Göteborgs stad och Göteborgsregionen. 
Center för skolutveckling stödjer förskolor och skolor i ansökningsprocessen.

Vill du veta mer om forskning inom ULF-avtalet? 

Kontakta Lisa Molin, lektor:

E-post: lisa.molin@educ.goteborg.se


Om projekten på Göteborgs universitets webbplats

ULF-avtalets nationella webbplats

Nätverket LIST: Lektorer i skolans tjänst

Lektorer som är anställda i Göteborgs Stad och kranskommuner träffas regelbundet i ett nätverk för att utbyta erfarenheter och driva skolutvecklingsfrågor på vetenskaplig grund.

Vill du veta mer? Kontakta oss: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se

Bli forskarstudent

Vill du som förskollärare eller lärare fördjupa dig i din verksamhet och utveckla den genom att forska? Då kan du ansöka till att bli forskarstudent vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet.

Det finns olika upplägg på CUL-utbildningen. Ett är att du blir anställd av Göteborgs universitet under utbildningstiden. Det andra är att din utbildning finansieras av din arbetsgivare. När arbetsgivaren betalar kallas du för kommunfinansierad forskare. Under utbildningstiden arbetar du då kvar på halvtid i din verksamhet och bedriver studier på halvtid.

Att skriva CUL-ansökan är ett ganska omfattande arbete. Lektorerna på Center för Skolutveckling kan ge dig som är anställd i Göteborgs stad råd och stöd kring ansökan.

Mer information om hur du ansöker på Göteborgs universitets webbplats

Stöd för att starta en forskningscirkel

Att aktivt delta i en forskningscirkel är ett givande sätt att utvecklas i läraryrket. Det ger möjlighet att skapa beprövad erfarenhet. Tillsammans kan vi ta del av forskning och tänka på ett systematiskt och vetenskapligt sätt om skolans verksamhet och den egna undervisningen.

Center för skolutvecklings lektorer erbjuder stöd för lärare och arbetslag som vill fördjupa sig kring utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Vi kan hjälpa till att ta fram underlag och en struktur för att arbeta med teoretisk fördjupning och praktisk tillämpning i vardagsarbetet, utifrån verksamhetens behov och lärarnas frågor. 

Vill du starta en forskningscirkel? Kontakta oss!

E-post: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se

Rapporter och annat material producerat av medarbetare på Center för skolutveckling


Lektorer på Center för skolutveckling

Pernilla Andersson Varga

doktorsexamen 2014
Likvärdighet, språk- och kunskapsutveckling
Telefon: 031-367 04 21
Mobil: 070-254 15 10
E-post: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse berör språkets betydelse för lärande ur olika aspekter, och jag intresserar mig särskilt för skrivundervisning. Min pågående forskning handlar om handledarrollen i Läslyftet och om betydelsen av att lärare utvecklar ett metaspråk kring sin undervisning.

Jag är adjungerad lektor vid IDPP, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Avhandling:
Skrivundervisning i gymnasieskolan. Svenskämnets roll i den sociala reproduktionen

Vetenskapliga artiklar:

Kollegiala samtal som kontext för utveckling av lärares literacyförståelse

Writing for life? A case study of affordances of writing in four L1 upper secondary classrooms

Från samtalsledare till förändringsagent? Handledarens roll i läslyftet.

Spotlighting pedagogic metalanguage in Reading to Learn – How teachers build legitimate knowledge during tutorial sessions (för tillgång till hela artikeln, kontakta Pernilla Andersson Varga)

Skolverkets lärportal, Läslyftet, Tolka och skriva text, del 2: Vardagsspråk och skolspråk

Skolverkets lärportal, Läslyftet, Tolka och skriva text, del 4: Barn skriver

Skolverkets lärportal, Läslyftet, Tolka och skriva text, del 7: Didaktiska perspektiv på textarbete

Explicit undervisning stärker likvärdighet. Artikel i tidningen Svenskläraren nr 1 2020

Debattinlägg:

DN Debatt: "Ansvaret-ligger-pa-alla-amneslarare"

Aftonbladet Debatt: "Ditt jobb att förklara för eleverna, Skogstad"


Anna Backman

licentiatexamen 2018
Undervisning i förskolan
Telefon: 031-367 04 33
Mobil: 0720-22 73 32
E-post: anna.backman@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse är i första hand riktat mot förskoledidaktik med särskilt fokus på undervisning med och om litteratur i förskola samt naturvetenskapliga innehåll. 

Den avhandling jag skriver på halvtid handlar om barns föreställningsförmåga och barns tillgång till fakta jämsides med fiktion i bilderböcker, samt vad undervisning om olika slags bilderböcker och dess framställningar kan innebära i förskola. 

Licentiatuppsats: Med ljus på boksamtal om skugga (Backman, 2018)

Populärvetenskapliga publikationer:

Naturvetenskap i boksamtal. Modul: Natur, teknik och språkutveckling. (Backman, 2018)

Boksamtal om kemiska och fysikaliska fenomen. Modul: Språk, natur och teknikämnen. (Backman, 2020)

Bokkapitel: Förskollärares egen forskning (2020)

Varför handlar alla faktaböcker för barn om djur och växter? Artikel. (Backman, 2021)

Vetenskapliga artiklar: 

Shadow in children’s picturebooks: highlighting children’s perspectives (2024)

When the sun is out of the picture: Exploring a variation theory key to children´s imagination in picturebook reading activity (2023) 

‘But dragons don’t exist, do they?’: Preschoolers’ focus in determining whether a picturebook is a non-fiction or not. Journal of Early Childhood Literacy, (2023)

Fictionalised Non-fiction Picturebooks for Preschoolers: Children’s Responses to Imaginary Constructs in Designed Reading Activities. (2022)

Vetenskapliga konferenspresentationer:

Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap. Konferensbidrag. (Larsson, Backman, Pihl, Williams, 2022)

Approaching children´s perspectives through vide documentation  exploratory reading activities about natural science (2023)Ingela Bursjöö

Adjungerad lektor Göteborgs universitet, institutionen för fysik, institutionen för didaktik och pedagogisk profession samt Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) 

Mobil: 0725-23 07 84
ingela.bursjoo@grundskola.goteborg.se

Ingela arbetar främst med forskning och utveckling av undervisningen i naturvetenskap och teknik. Det handlar då om allt från digitala lärresurser och laborationer till lärande för hållbar utveckling. Ingela arbetar även med att arrangera Mötesplats NT. Anställningen delas mellan grundskoleförvaltningen, Göteborgs universitet och Center för skolutveckling (10%).

gu.se: Doktorsavhandling och andra publikationer

Annika Hellberg

licentiatexamen 2014
Organisering och kvalitet i förskolan
Telefon: 031-367 04 34
Mobil: 0700-90 11 48
E-post: annika.hellberg@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse riktas mot organisering och kvalitet i förskola. Min licentiatuppsats handlar om barngruppsstorlekar i förskolan med specifikt syfte att studera när förskollärare beskriver att en barngrupp blir för liten och när en barngrupp upplevs bli för stor. Syftet var att bidra med kunskaper om förskollärares beskrivningar av barngruppsstorlekens betydelse för de egna arbetsvillkoren, samt för de villkor för barns möjligheter till lek, lärande och välmående i förskolan beroende på antalet barn i gruppen.

På halvtid arbetar jag på Center för skolutveckling med fokus mot förskolan och resterande halvtid som doktorand på IPKL.

Licentiatuppsats: Förskollärares beskrivningar av barngruppsstorlekar i förskolan

Artikel i förskoleforum: Kvalitet kontra gruppstorlek


Lisa Molin

licentiatexamen 2017
doktorsexamen 2020
Läs- och skrivundervisning och skolans digitalisering
Telefon: 031-367 04 03
Mobil: 070-761 28 58
E-post:  lisa.molin@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse handlar huvudsakligen om läs- och skrivundervisning i digitala lärmiljöer. Det innefattar exempelvis hur läsundervisningen i högre grad kan stötta eleverna att utveckla sin digitala läsning. I nuläget är jag också involverad i ett praktiknära ULF-projekt om translanguaging i undervisningen. Jag är också adjungerad lektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) vid Göteborgs universitet.

Jag är också aktiv medlem i forskarnätverken:

Gothenburg Group 

TIMDA 

ARLE (SIG-TALE) 

Akademiskt forum för MIK-forskning 

Doktorsavhandling:
Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet, Göteborgs universitet, 2020 

Licentiatuppsats:
Literacypraktiker i det digitaliserade klassrummet

Vetenskapliga artiklar:

Students’ critical analyses of prominent perspectives in a digital multimodal text

Significant Structuring Resources in the Reading Practices of a Digital Classroom

Instructional challenges of incorporating aspects of critical literacy work in digitalised classrooms

Deconstructing Video Clips in Class. Educare - Vetenskapliga Skrifter, (1), 105-131

Schmidt, C., & Molin, L. (2023). Paradoxes of access to equity: multilingual primary school classroom practices. Language and Education, 1-17.

Publikationer:

Månsson-Nylund, A., & Molin, L. (2022). Läs- och skrivundervisning som gör skillnad – att arbeta utifrån Teachers College Reading and Writing Project. Natur & Kultur.

Hermansson, C., Molin, L., & Godhe, A-L. (2022). Multimodalt skrivande och digitalitet. I (red.) E. Lindgren., C. Hermansson., A. Norlund Shaswar., & S. Areljung, Skrivdidaktik i grundskolan, s. 173-193. Studentlitteratur.

Molin, L . (2019). Ett kritiskt perspektiv på texter och information. I Digital kompetens för lärare, A-L, Godhe., & S, Sofkova Hashemi (red.), s. 99–112. Gleerups.

Susanne Staf

Doktorsexamen 2019
Likvärdighet, språk och kunskapsutveckling
Telefon: 070-265 65 70
E-post:  susanne.staf@educ.goteborg.se

Mina forskningsintressen rör språkets betydelse för lärande och elevers skriftspråksutveckling i alla ämnen. För närvarande deltar jag i ett forskningsprojekt där vi undersöker hur en långsiktig satsning på genrepedagogisk undervisning påverkar flerspråkiga elevers skriftspråksutveckling i so-, no- och svenska. Jag är adjungerad lektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession på Göteborgs universitet. 

Avhandling:

Skriva historia. Literacyförväntningar och elevtexter i historieämnet på mellan- och högstadiet. Göteborgs universitet, 2019.

Licentiatavhandling:
Att lära historia i mellanstadiet. Forskarskolan för Läs och Skrivutveckling, Stockholms Universitet, 2011.

Kapitel i vetenskaplig antologi:
Geografi och historieämnenas literacy på prov: En kritisk analys av literacyförväntningarna i två nationella prov för samhällsorienterande ämnen för årskurs 9. Susanne Staf, Andreas Nord

Övriga publikationer:

Staf, Susanne. Literacy på prov  vilka förväntningar på ämnesliteracy signalerar det nationella historieprovet för årskurs 9?  I: Ludvigsson, D., Andersson Hult, L., & Historielärarnas förening. (2021). Att bedöma i historieämnet : Perspektiv på historisk kunskap, bedömning och prov (Aktuellt om historia, 2020:1-2).

Att läsa och analysera noveller i årskurs 9. I: Bedömning i svenskämnet 7-9: Svensklärareföreningens årsskrift 2014.

En underlig men grym historia. Artikel i Svenskläraren nr 3, 2012.