Vetenskapligt stöd

Center för skolutveckling samverkar med högskolor och universitet både i Sverige och internationellt.

Vetenskaplig grund i skolan

Alla barn och elever i Göteborgs samtliga skolformer ska mötas av en utbildningsverksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Center för skolutveckling samverkar med högskolor och universitet både i Sverige och internationellt.

På Center för skolutveckling arbetar sju lektorer, som utöver sin lärarbakgrund, har en forskarutbildning. Till lektorerna kan olika aktörer, som exempelvis nämnder, huvudmannens styr- och stödkedja, skolverksamheter och akademi, vända sig i olika frågor om arbetet med vetenskaplig grund i förskola och skola.

En del av lektorernas arbete sker i samverkan med universitetet. Lektorerna bedriver både egen forskning och deltar i forskningsprojekt tillsammans med forskare på universitet.

Praktiknära forskning

Praktiknära forskning syftar till att utveckla en förskola och skola på vetenskaplig grund där forskningen utgår från skolans eget behov av ny kunskap. Genom att studera den praktiska verksamheten kan forskaren utveckla tidigare teorier. Dessutom ska den praktiknära forskningen bidra till att utveckla undervisningen och öka elevernas måluppfyllelse.

Center för skolutvecklings lektorer har ett nära samarbete med Göteborgs universitet för att stödja praktiknära forskning inom samtliga skolformer i Göteborgs Stad.

Nätverket Lektorer i stadens tjänst

Lektorer som är anställda i Göteborgs Stad träffas regelbundet i ett nätverk för att utbyta erfarenheter och driva skolutvecklingsfrågor på vetenskaplig grund.

Vill du veta mer? Kontakta Mats Widigson

Bli forskarstudent

Vill du som förskollärare eller lärare fördjupa dig i din verksamhet och utveckla den genom att forska? Då kan du ansöka till att bli forskarstudent vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet.

Det finns olika upplägg på CUL-utbildningen. Ett är att du blir anställd av Göteborgs universitet under utbildningstiden. Det andra är att din utbildning finansieras av din arbetsgivare. När arbetsgivaren betalar kallas du för kommunfinansierad forskare. Under utbildningstiden arbetar du då kvar på halvtid i din verksamhet och bedriver studier på halvtid.

Att skriva CUL-ansökan är ett ganska omfattande arbete. Lektorerna på Center för Skolutveckling kan ge dig som är anställd i Göteborgs stad råd och stöd kring ansökan.

Mer information om hur du ansöker finns på Göteborgs universitets webbplats

Delta i forskningscirkel

Att aktivt delta i en forskningscirkel är ett givande sätt att utvecklas i läraryrket. Det ger möjlighet att skapa beprövad erfarenhet. Tillsammans kan vi ta del av forskning och att tillsammans tänka på ett systematiskt och vetenskapligt sätt om skolans verksamhet och den egna undervisningen.

Center för Skolutveckling erbjuder forskningscirklar för lärare och arbetslag i grundskola och gymnasieskola. I cirkeln jobbar vi med teoretisk fördjupning och praktisk tillämpning i vardagsarbetet, utifrån verksamhetens behov och lärarnas frågor. Forskarutbildade lärare är handledare.

Idén med forskningscirkel är:

  • Skolutveckling utifrån verksamhetens behov och lärarnas frågor
  • Större möjlighet till varaktigt utveckling än vid enstaka punktinsatser
  • Bygger på goda erfarenheter av arbete med forskningscirklar från förskola upp till gymnasium.

Cirklarna kan ha olika utgångspunkter och organiseras utifrån:

  • Lärare med specialintresse för ett visst tema
  • Arbetslag som formulerar problem utifrån praxis
  • Ämnesdidaktiska frågor

Vill du starta en forskningscirkel? Anmäl ditt intresse till oss!
E-post: Center för skolutveckling

Rapporter och annat material producerat av medarbetare på Center för skolutveckling

Mera information om våra lektorer och deras forskningsområden