Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Center för skolutveckling samarbetar med Göteborgs universitets lärarutbildning och representerar utbildningskedjan i VFU-frågor.

CFS samverkar med förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen, GU och storstäderna i frågor kring verksamhetsförlagd utbildning.

CFS representerar Göteborgs Stad i flera forum: storstadsnätverket för Stockholm, Göteborg och Malmö, Lärarutbildningens samverkansråd, Programråd Kompletterande Pedagogisk Utbildning med förhöjd studietakt (KPUf) och VFU samverkansråd KPUf, Rektorsgrupp för KPUf, samt VFU-beredningen. 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av utbildningen som du gör på en skola. Cirka 1000 studenter gör varje termin sin VFU i stadens förskolor och skolor.

Under VFU får studenterna stöd av en rutinerad VFU-handledare. Förutom att delta i det pedagogiska arbetet ute på skolorna får du också möjlighet att bidra med ditt perspektiv på utvecklingen av skolan.

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90 hp i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram.

Ordinarie KPU omfattar tre terminer och är en utbildning för dig som har en ämnesbehörighet inom något av grundskolans eller gymnasiets alla ämnen. 

KPU med förhöjd studietakt innebär att den som redan har en grundexamen i matematik, teknik, naturvetenskapliga ämnen, franska, tyska, spanska, bild, musik och slöjd kan läsa in lärarbehörighet genom en utbildning med 125 % studietakt. Genom ett samarbete mellan universitetet och Göteborgs Stad gör studenterna sin VFU på en så kallad universitetsskola i staden.

Läs mer om KPU på Göteborgs universitets webbplats 

Kurs i handledning

Högskolekursen Handledarskap i pedagogiskt arbete gentemot student och kollega, 7,5 högskolepoäng, vänder sig till dig som vill få fördjupad kunskap i handledningen av en student, ny lärare och erfaren kollega, som handledare och mentor. Flera av Center för skolutvecklings medarbetare föreläser på kursen.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment kring mentorns roll.

Kurstakt 12%: Kursen är indelad i tre delkurser som examineras var för sig. Kursen inleds med två campusdagar och har därefter ytterligare fyra tillfällen utspridda över de två terminerna. Övrigt sker undervisning på distans digitalt.

Kurstakt 25%: Kursen är indelad i tre delkurser som examineras var för sig. Kursen har campustillfällen 1/2 eftermiddag/vecka, ca 2-3 timmar.

Mer information om kurserna finns på Göteborgs universitets webbplats

Kontakta oss

Utvecklingsledare Annette Mitiche:
annette.mitiche@educ.goteborg.se