Demokrati

Skolan har enligt skollagen och läroplanerna ett uppdrag att stödja barn och unga att bli ansvarskännande och självständigt tänkande individer. Center för skolutveckling stödjer förskolor och skolor i deras arbetet med att stärka demokrati i ord och handling.