Vårt uppdrag

Center för skolutveckling är en resurs för alla förskolor och skolor i Göteborgs stad, såväl kommunala som fristående. Vi stödjer utveckling av undervisningen och det pedagogiska ledarskapet, så att alla barn och elever får en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Våra utvecklingsledare och lektorer har lång erfarenhet av skolutvecklingsarbete. Hos oss finns specialkompetens inom undervisning, pedagogik och didaktik, organisations- och ledarskapsutveckling.

Våra insatser har vetenskaplig förankring och ska främja utveckling av kollektiv kunskap och beprövad erfarenhet, inom och mellan skolformer.

Uppdragen utgår från nationella styrdokument, kommunfullmäktiges budget och förvaltningarnas verksamhetsplaner. Den analys som skolan eller förvaltningen själv gör kring sina utvecklingsbehov är en viktig utgångspunkt i alla våra uppdrag.

Så stödjer vi

Center för skolutveckling erbjuder stöd till alla verksamhetsformer som regleras i Skollagen och omfattar:

  • barn/elever i åldern 0-19 år
  • förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Vi stödjer genom att:

  • Erbjuda fördjupande, längre utbildningar som vilar på vetenskaplig grund och ger möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan verksamheter och skolformer. 

  • Genomföra praktiknära forskning och erbjuda vetenskapligt stöd till hela utbildningskedjan. 

  • Stödja enskilda verksamheter och förvaltningar i arbetet med att utveckla ledarskap samt arbets- och utvecklingsorganisation. 

  • Leda och samordna nätverk, till exempel didaktiska nätverk och skolläkarnätverk. 

  • Sprida lärande exempel för inspiration och erfarenhetsutbyte via mötesplatser och webbplatsen Lärtorget.

  • Ta fram remissvar, kunskaps- och forskningsunderlag, riktlinjer, rapporter och andra skrivelser.

  • Samverka och samarbeta med samtliga skolförvaltningar liksom med universitet, Skolverket, Göteborgsregionen samt andra externa partners.  

I menyn till vänster kan du läsa mer om vad vi gör inom olika områden.

Hitta utbildningar, mötesplatser, inspiration och lärresurser

Center för skolutvecklings aktuella utbildningar

Lärtorget: Inspiration, lärresurser och fortbildning 

Aktuella utbildningar, mötesplatser och andra aktiviteter hittar du i Lärtorgets kalender