Elever vid datorer i ett klassrum. Foto: Lo Birgersson

Teachers College Reading and Writing Project

CFS erbjuder en utbildning i TCRWP:s utgångspunkter för en god språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Fokus för årets utbildning är elevers läsande av sakprosa.

Vad är TCRWP?

Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP, är en tankesmedja och ett nav för praktiknära forskning, skolutveckling och kompetensutveckling av lärare och rektorer vid Columbia University, New York.

Center för skolutveckling har sedan 2008 arbetat för att sprida de utgångspunkter för en framgångsrik språk- och kunskapsutvecklande undervisning som TCRWP står för. Sedan 2021 erbjuder vi en längre utbildning som sträcker sig över ett läsår. 

Utbildningens syfte är att eleverna ska bli aktiva och skickliga läsare och skribenter som vågar och kan göra sina röster hörda i ett demokratiskt samhälle. Utbildningen ska stärka lärares ledarskap och organisation i klassrummet, med fokus på elevens personliga möte med texter och en hög tilltro till elevers förmåga.

Utbildningen riktar sig till lärare F-3, både till dig som tidigare deltagit i TCRWP-utbildningar och till dig som är nybörjare.

Läs artiklar, reportage och bloggar om hur lärare undervisar utifrån TCRWP (Lärtorget) 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen består både av digitala och fysiska träffar. Mellan varje utbildningstillfälle ska deltagarna genomföra uppgifter i sin verksamhet och delta i lärledning i grupp. 

Utbildningens träffar tar sin utgångspunkt i ett antal faktorer som forskning har identifierat som framgångsrika för en god språk- och kunskapsutveckling:

  • En helhetssyn på språk- och kunskapsutveckling (att språklig medvetenhet, språkliga förmågor och identitet utvecklas i meningsfulla sociala sammanhang)
  • En god och strukturerad undervisning undanröjer det som utgör hinder för en god utveckling för alla elever 

  • Explicit undervisning i språk- läs- och skrivstrategier 

  • Flerspråkighet ses som resurs 

  • Variation i undervisningen för att möta olika behov 

  • Formativ bedömning 

  • Ett dialogiskt klassrumsklimat 

  • Högläsningens och det gemensamma läsandets och skrivandets betydelse 

  • Mycket tid för läsande och skrivande och utveckling av självständighet 

  • Tillgång till många olika typer av texter och koppling till elevernas egna erfarenheter 

Anmälan och kursavgift

Startdatum för utbildningen läsåret 2022-23 är 5 september 2022. Anmälningslänk till kursen hittar du i Lärtorgets kalender. 

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar i en kommunal grundskola i Göteborgs Stad. För deltagare från friskolor och andra kommuner är kostnaden ännu inte beslutad. 

Kontakta oss

Lisa Molin
Karin Olsson