Illustration som visar STL-modellens olika steg.

Skriva sig till lärande, STL


Skriva sig till lärande, STL, är en pedagogisk modell som kombinerar ett språkutvecklande arbetssätt med digital teknik för att utveckla elevers skrivande i alla ämnen. Center för skolutveckling erbjuder utbildning i STL för undervisande lärare i grundskolan F-9 och gymnasiet.

Vad är Skriva sig till lärande, STL? 

STL är en pedagogisk modell som bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där läraren kombinerar pedagogik och digital teknik för att utveckla elevers skrivande i alla ämnen. I modellen ingår bland annat att arbeta med formativ återkoppling elever emellan och att eleverna skriver för fler mottagare än läraren. Eleverna skriver och återkopplar digitalt. Läraren analyserar kontinuerligt sin undervisning i relation till elevernas lärande.

Forskning visar att STL bidrar till ökat lärande och likvärdighet, bland annat minskad skillnad i pojkars och flickors resultat och mellan hög- och lågpresterande elever.

Forskningsstudie: Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested

Forskningsstudie: Closing the gap – improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration

Om STL-utbildningen

STL-utbildningen riktar sig till undervisande lärare i samtliga årskurser och ämnen. Den pågår under ett läsår och utgår från det egna arbetet i klassrummet. Som deltagare planerar, genomför och analyserar du din undervisning utifrån STL-cirkeln. Utbildningen syftar till att stödja i ditt arbete med att utveckla undervisningen i syfte att bli (ännu) bättre på att möta dina elevers olika förutsättningar och behov.

Rapport: Skriva sig till lärande, STL, i Göteborg 2019-2021. (Lisa Molin 2022)

Lärtorget: Artiklar och bloggar om lärare som undervisar utifrån STL

Utbildningens upplägg

STL-utbildningen består av både fysiska och digitala träffar. Den inleds med en uppstartsträff och är därefter indelad i moduler. I varje STL-modul ingår egen undervisning enligt STL, inläsning av modulens material, ett digitalt gruppsamtal, analys av den egna undervisningen samt en fysisk träff. Träffarna innehåller bland annat kollegial återkoppling på analyser och praktiska exempel från STL-undervisningen.

Inför gruppsamtalen och träffarna behöver du ha möjlighet att läsa in dig på kursmaterialet och att planera, genomföra och analysera din undervisning enligt STL-modellen.

Anmälan

Startdatum för utbildningen läsåret 2023-24 är 7 september. Anmälningslänk till kurserna för grundskolan och gymnasiet publiceras i Lärtorgets kalender.

Kontakta oss

Helen Henriksson