Illustration som visar STL-modellens olika steg.

Skriva sig till lärande, STL

Skriva sig till lärande, STL, är en modell för språkutvecklande undervisning där digital teknik är en viktig del. Modellen visar ett strukturerat sätt att arbeta med skrivande i skolan och kan användas i samtliga ämnen och alla åldrar.

Vad är Skriva sig till lärande (STL)? 

STL är en pedagogisk modell som bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där läraren kombinerar pedagogik och digital teknik för att utveckla elevers skrivande i alla ämnen. I modellen ingår bland annat att arbeta med formativ återkoppling elever emellan och mellan elev och lärare. Eleverna skriver och återkopplar digitalt och publicerar sina arbeten. Läraren analyserar kontinuerligt sin undervisning i relation till elevernas lärande.

Forskning visar att STL bidrar till ökat lärande och likvärdighet, bland annat minskad skillnad i pojkars och flickors resultat och mellan hög- och lågpresterande elever.

Rapport: Skriva sig till lärande, STL, i Göteborg 2019-2021. (Lisa Molin 2022)

Lärtorget: Artiklar och bloggar om lärare som undervisar utifrån STL

Om STL-utbildningen

STL-utbildningen riktar sig till lärare lärare i grundskolan åk F-9 och gymnasiet. Den pågår under ett läsår och är inspirerad av Skolverkets moduler, där det egna arbetet i klassrummet utgör fokus för analys och kollegiala samtal. Som deltagare planerar, genomför och analyserar du din undervisning utifrån STL-cirkeln.

STL-utbildningen syftar till att stödja i förändringsarbetet; att utveckla din undervisning för att bli (ännu) bättre på att möta elevers olika förutsättningar och behov. Som stöd i processen har du inläsningsmaterial och samtal med och feedback från STL-handledare och övriga kursdeltagare.

Forskningsstudie: Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested

Forskningsstudie: Closing the gap – improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration

Utbildningens upplägg

STL-utbildningen är i blended-format, det vill säga med både fysiska och digitala träffar. Den inleds med en uppstartsträff och är därefter indelad i moduler. I modulerna fördjupar vi oss i STL-cirkelns delar och vad det innebär att undervisa enligt STL.

Varje STL-modul består av fem moment:

  • Planera och genomföra undervisning enligt STL
  • Inläsning
  • Digitalt gruppsamtal
  • Inlämning analys
  • Träff

Inför gruppsamtalen och träffarna behöver du ha möjlighet att läsa in dig på utbildningsmaterialet och att planera, genomföra och analysera din undervisning enligt STL-modellen.

Träffarna innehåller bland annat uppföljning av den digitala gruppträffen, utveckling av analyser, praktiska exempel från STL-undervisningen och förberedelse inför nästa modul.

Anmälan och kursavgift

Startdatum för utbildningen läsåret 2022-23 är planerad till september 2022. Anmälningslänk till kurserna för grundskolan och gymnasiet hittar du i Lärtorgets kalender

Kontakta oss

Helen Henriksson
Karin Olsson