En uppslagen bok med en penna och en anteckningsbok på ett bord med bokhyllor i bakgrunden. Foto: Pixabay

Reading to learn, R2L


Reading to Learn, R2L, lär eleverna att läsa, förstå och skriva olika typer av texter och utvecklar dessutom deras studieteknik.

Vad är Reading to learn, R2L?

Reading to Learn (R2L) är en textbaserad pedagogik som utgår från antagandet att läsning och skrivande är avgörande för lärande i alla ämnen. Att börja tidigt är betydelsefullt eftersom texterna blir mer ämnesspecifika i takt med elevernas ålder, men R2L-pedagogiken kan tillämpas oavsett stadium och ämne.

R2L ger lärare verktyg att stötta elevernas lärande så att alla elever, oavsett språklig och social bakgrund, lär sig läsa och skriva de texter som förväntas i olika skolämnen. Pedagogiken utvecklades ursprungligen för andraspråkselever, men främjar alla elevers lärande.

Texter i olika skolämnen skiljer sig åt inte bara vad gäller ord och begrepp utan också till strukturen. I R2L förbereder lärare de ämnes- och ålderstypiska texter som blir utgångspunkten för undervisningen. Genom arbetet med R2L-strategierna lär sig elever att läsa, tolka och producera redogörande, förklarande och argumenterande texter i olika ämnen, men också att förstå vilken funktion texterna fyller.

Bilden visar Reading to learns nio olika strategier: Stavning, Skriva meningar, konstruktion av meningar, gemensam omskrivning av text, individuell omskrivning av text, detaljerad läsning, gemensam konstruktion av text, självständig konstruktion av text, förberedelse för läsning.

Utbildningens upplägg 

R2L pågår under hela läsåret. Fortbildningen leds av Claire Acevedo och Ann-Christin Lövstedt, certifierade och erfarna R2L-utbildare.

I fortbildningen ingår också två digitala handledningstillfällen med utbildarna och de lokala R2L-handledarna Pernilla Andersson Varga och Susanne Staf på Center för skolutveckling. Handledningen är individuell och bygger på deltagarnas erfarenheter av att pröva R2L-strategierna i klassrummet eller barngruppen.

Grundutbildningen är indelad i två olika grupper:

  • Förskolans senare åldrar, förskoleklass och åk 1-3 
  • Klasslärare åk 4–6 samt ämneslärare åk 7–9 och gymnasiet 

Du som gått grundkursen kan anmäla dig till en fortsättningskurs, bestående av totalt fyra workshoppar (4 heldagar) och två digitala individuella handledningstillfällen.

Anmälan 

Nästa kursstart är planerad till hösten 2024. När anmälan har öppnat hittar du utbildningen i Lärtorgets kalender

Mer om Reading to learn: readingtolearn.com.au

Resultaten från tidigare års R2L-utbildningar finns under fliken Producerat av oss.

Lärtorget: Reportage och filmer om Reading to learn i Göteborg 

Kontakta oss

Lektor Pernilla Andersson Varga
Lektor Susanne Staf