Personer bygger ett pussel tillsammans. Illustration: Visuell kommunikation

Charta för demokrati

Charta för demokrati i skolan är ett projekt som stöttar förskolor och skolor i att lyfta fram det demokratiska uppdraget.

Demokratiska samtal

I Charta för demokrati kan både barn och elever, lärare och övrig personal delta i demokratiska samtal utifrån olika teman. Samtalen utgår från skolans vardag.

Under 2016-2019 har elever och lärare i fem grundskolor i Göteborg intervjuats om hur de arbetar med det demokratiska uppdraget. Resultatet blev en modell som lyfter fram det demokratiarbete som skolan redan gör. Grunden i modellen är att demokrati finns i de handlingar som personal och elever gör i vardagen och att det viktigaste demokratiska verktyget är samtalet.

Tre steg för en mera demokratisk skola

  • Skolan bestämmer sig för att systematiskt förstärka och förtydliga demokratiarbetet.
  • En workshop ger en tankeram och modell för hur vi kan arbeta med demokrati.
  • På en årlig konferens i Göteborg delar skolorna erfarenheter med varandra. Tillsammans med andra skolor lyfter elever och lärare fram det demokratiska uppdraget genom medskapande och beprövad erfarenhet. Demokratiska erfarenheter och handlingar systematiseras i en kunskapsbas som sedan delas av chartaskolorna gemensamt.

Charta = fördrag

Den första fasen av projektet är avslutad. Fem grundskolor i Göteborg har, genom sina elever, rektorer och lärare, bidragit i samtal om demokrati till ett material som bildar grunden till en modell för hur man kan göra demokrati i skolans vardag.

Genom en förankring i skolans demokratiuppdrag, så som det beskrivs i skollag och läroplan, lyfter modellen fram och stärker det skolan redan gör och ska göra kring uppdraget.  

Charta under 2021

Chartan har på grund av coronapandemin gått på sparlåga  men vi hoppas komma igång med att hjälpa skolorna att lyfta fram och stärka sitt demokratiska samhällsuppdrag med start hösten 2021. 

Charta i förskolan

Charta för demokrati i grundskolan

Charta för demokrati i gymnasiet

Charta för demokrati, projektplan

Vill du veta mer kan du kontakta:

Gunnel Falck
Utvecklingsledare demokrati
gunnel.falck@educ.goteborg.se