Elever vid datorer i ett klassrum. Foto: Lo Birgersson

Advancing Literacy (Teachers College)


CFS erbjuder kontinuerligt utbildningar med inspiration från det arbete som görs kring språk- och kunskapsutvecklande undervisning i Advancing Literacy, tidigare Teachers College Reading and Writing Project, Columbiauniversitetet i New York.

Vad är Advancing Literacy?

Advancing Literacy, tidigare Teachers College Reading and Writing Project, vid Columbiauniversitetet i New York, är en tankesmedja och ett nav för praktiknära forskning, skolutveckling och kompetensutveckling av lärare och rektorer.

Projektet har som syfte och mål att alla elever, oavsett bakgrund, ska få förutsättningar att utvecklas till skickliga och aktiva läsare och skribenter. Vägen dit går genom att stötta skolor i att omsätta teorier och empirisk forskning om god språk-, läs- och skrivundervisning till praktik.

Bred forskningsbas

Liksom den svenska skolans styrdokument vilar Advancing Literacy på en bred bas av nationell och internationell forskning om språk-, läs- och skrivutveckling både från det kognitiva och sociokulturella fältet. Det innebär att undervisningen fokuserar på språkets funktion och struktur (såsom fonologisk medvetenhet), skapar förutsättningar för en hög grad av interaktion och att allt läsande och skrivande sker i, för eleven, meningsfulla sammanhang.

Strukturer för undervisning

Arbetet ramas in genom ett antal grundläggande strukturer som hjälper lärare att organisera och utveckla en god språk-, läs- och skrivundervisning, bland annat att lärare behöver vara aktiva förebilder som på explicita sätt visar och modellerar hur läsande och skrivande går till, att eleverna ges gott om tid att träna genom längre och sammanhängande tid för läs- och skrivaktiviteter varje dag, en successiv ökning av komplexitet och svårighetsgrad i texter, samt en kontinuerlig, genomtänkt och formativ återkoppling.

CFS erbjuder utbildningar 

Center för skolutveckling i Göteborg har sedan 2008 årligen erbjudit kortare eller längre utbildningar med utgångspunkt i Advancing Literacys arbete. Utbildningarna har framför allt fokuserat på de grundläggande strukturerna för att organisera och utveckla en god språk-, läs- och skrivundervisning, samt på hur lärares didaktiska val kan göra högläsning mer interaktiv, strukturerad och målinriktad och hur formativ bedömning kan användas för att stärka elevens förståelse för språkets funktion och form.

lartorget.goteborg.se: Artiklar, reportage och bloggar om hur lärare undervisar utifrån Advancing Literacy (tidigare TCRWP) 

Utbildning: Högläsning och strukturerade samtal utifrån skönlitteratur

Högläsning och strukturerade samtal i grupp kring en berättelses innehåll kan öka elevernas engagemang och glädje för att läsa, utveckla deras förståelse för sina egna och andras livsvillkor samt utveckla läs- och skrivförmågan. Forskning visar att högläsningen behöver ge eleverna möjligheter att vara aktiva samtalsdeltagare. Sådana förutsättningar kan skapas genom en strukturerad och explicit inramning där eleverna får stöttning i hur man uttrycker sin mening och lyssnar på andra. 

Som deltagare kommer du, genom koppling mellan teori och praktik, få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om:

  • Hur man kan skapa strukturer för interaktion i högläsningssituationen.
  • Hur högläsningen kan bidra till olika sätt att förstå och tolka världen.
  • Hur man på ett medvetet sätt väljer litteratur och förbereder för högläsningsaktiviteter.
Innehållet är inspirerat av arbetssättet Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP. Kursen består av nio tillfällen under läsåret.
Målgrupp: Lärare i F–3.

Anmälan och kursavgift

Startdatum 18 september 2023. Anmälningslänk till kursen hittar du i Lärtorgets kalender

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar i en kommunal grundskola i Göteborgs Stad. 

Kontakta oss

Lisa Molin
Karin Olsson