Några böcker på hög. Foto: Mostphotos

Producerat av oss

I en skola på vetenskaplig grund bidrar olika typer av publikationer till ny kunskap. Det material du hittar här är producerat av Center för skolutveckling och är ett underlag för reflektion, planering och förbättring.

Digitalisering

Rapport: Kartläggning av förskolans och skolans IKT-arbete i Göteborg

Diskriminering och kränkande behandling

Kränkande behandling eller mobbning - är det samma sak? En jämförelse mellan två elevenkäter

Ökar eller minskar mobbningen i skolan? (augusti 2017)

Rektorer och mobbning – diskussion inte nog (2016)

Mobbningens minsta gemensamma nämnare (2016)

Råd till skolor om mobbning (2016)

Bedömning av kränkningar (2015)

Inkludering och likvärdighet

Att anpassa utbildning och undervisning för särskilt begåvade barn och elever. (Pernilla Andersson Varga och Mats Widigson, 2020)
Vad särskilt begåvade barn och elever är, hur de kan upptäckas och hur undervisning kan anpassas är frågor som inte helt lätt låter sig besvaras. Likväl är det viktigt att uppmärksamma och stimulera dessa barn och elever för att de, som skollagen föreskriver, ska utvecklas så långt som möjligt.

Detta kunskapsunderlag är framtaget för att stärka utvecklingsarbete på förskolor och skolor. För att lättare omsätta tanke till handling finns i slutet av dokumentet ett antal frågor att ställa till verksamheten.

Kunskapsunderlag: Att anpassa utbildning och undervisning för
särskilt begåvade barn och elever.

Hur lyckas skickliga lärare med inkluderande undervisning? Rapporten bygger på intervjuer och observationer av skickliga lärare. Den visar på verktyg i inkluderingsarbetet och diskuterar lärares ledarskap och möjligheten att lyckas med alla elever i en sammanhållen lärmiljö. Analysen pekar även på utvecklingsområden där huvudmannen kan stödja lärarna i inkluderingsuppdraget.

Rapport: Ledarskap för inkludering (2018)

Artikel i tidskriften Svenskläraren: En kunskapsstad med murar. (Mats Widigson 2018)

Vad är egentligen inkludering? Det finns olika syn på vad inkludering är och hur vi erbjuder alla elever en likvärdig utbildning där de utvecklas så långt som möjligt. Och vilken betydelse har ledarskapet för att förskolan och skolan ska lyckas med inkludering?
I rapporten intervjuas förskolechefer, rektorer, specialpedagoger och lärare om ledarskap för en inkluderande verksamhet. I rapportens sista del finns också tips på framgångsfaktorer för att lyckas med inkludering.

Rapport: Ledarskap för inkludering (2017)

Framgångsfaktorer för skolutveckling. Vi vet sedan länge att socioekonomiska faktorer påverkar både elevernas studieresultat och skolornas måluppfyllelse. Men internationella exempel visar att skolor i underprivilegierade områden kan lyckas bättre än genomsnittet, och att hög kvalité på undervisningen är det som gör störst skillnad. Rapporten visar vad vi genom forskningen vet om framgångsfaktorer för skolutveckling i underprivilegierade områden och ger tips om hur en skola konkret kan göra.

Rapport: Att höja kvaliteten på undervisningen i underprivilegierade områden (2017)

Inkludering, måluppfyllelse och frågan om vetenskapligt stöd

Rapport: Inkludering eller särlösning? Utvärdering av särskilda undervisningsgrupper (2011)

Rapport: Åtgärdsprogram - Mål eller medel? (2009)

Läs- och skrivutveckling

Kommungemensam riktlinje för att stärka arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling (2018, rev 2019)
Riktlinjen har skrivits av Center för skolutveckling i samverkan med förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Riktlinjen har reviderats utifrån ny lagstiftning och nya läroplaner i mars 2019.

Läsa, skriva, räkna

Basfärdighet i praktiken - Utvärdering ur ett skolutvecklingsperspektiv av
satsningen på att läsa, skriva och räkna i Göteborg (2012)

Basfärdighet i fokus - Utvärdering ur ett skolutvecklingsperspektiv (2010)

Skolbibliotek

Rapport: Skolbiblioteksverksamhetens nuläge och utmaningar enligt rektorer och elever (2020)

Språkutveckling

Minskade klyftor mellan elevgrupper. Göteborgs kommun genomförde, under ledning av Center för skolutveckling, under läsåret 2015-2016 det tredje året i kompetensutvecklingsprojektet Reading to Learn. I projektet deltog cirka 50-55 lärare från grund- och gymnasieskolor i Göteborgs kommun. Rapporten visar att projektet hade en positiv effekt på elevers resultat såväl som på lärares lärande. Till exempel minskade klyftan mellan hög- och lågpresterande elevgrupper.

Rapport projektet Reading to learn, 2018/2019

Rapport projektet Reading to learn, 2017/2018

Rapport projektet Reading to learn, 2016/2017

Rapport projektet Reading to Learn, 2015/2016

Rapport projektet Reading to Learn, 2014

Translanguaging

Translanguaging innebär att på ett medvetet sätt dra nytta av elevers flerspråkighet i undervisningen.Center för skolutveckling har tillsammans med stadens språk-, läs- och skrivutvecklare samt processtödjarna för mottagande och undervisning av nyanlända elever i uppdrag att stötta translanguaging i Göteborg. Rapporten är en utvärdering av pilotprojektet inom translanguaging som genomfördes under vårterminen 2018.

Rapport pilotprojekt translanguaging

Underlag inför ny organisation 1 juli 2018

Center för skolutveckling fick under 2017 i uppdrag att ge en nulägesbeskrivning av Göteborgs Stads fritidshemsverksamhet, fritidsverksamhet, förskoleklassverksamhet och grundsärskola inför starten av nya förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen i juli 2018. Rapporterna är ett stöd i arbetet med att bygga en ny organisation inom de olika verksamheterna.

Rapport fritidshemsverksamheten
Rapport förskoleklassverksamheten
Rapport grundsärskola