Systematiskt kvalitetsarbete

Att jobba systematiskt med kvalitetsarbete i förskola och skola innebär att hitta utvecklingsområden och skapa insatser där behoven är som störst och där de gör allra störst nytta.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska genom en gedigen analys som bottnar i en genomtänkt uppföljning leda till kloka beslut om ett ändamålsenligt utvecklingsarbete.

Förenklat består systematiskt kvalitetsarbete av tre delar: uppföljning, analys och beslut om utvecklingsinsatser. Center för skolutvecklings insatser utgår från vad stadens olika verksamheter har för behov. Det innebär att vi arbetar på direkt uppdrag från skolor/förskolor eller förvaltningar.

Så stödjer vi

Center för skolutveckling kan hjälpa dig att få verktyg för ett bättre kvalitetsarbete i vardagen. Du kan också få stöd i att praktiskt tillämpa begrepp, modeller och metoder.

Vi kan ge perspektiv på begreppet systematiskt kvalitetsarbete i den kommunala uppföljningsprocessen och stödja dig i hur du kan använda den kunskap och information som finns i statliga och kommunala uppföljnings- och utvärderingssystem.

Du kan också få stöd i att tolka vad den nya skollagens krav på kvalitetsarbete innebär för din verksamhet i vardagen.

Kontakta oss
Utvecklingsledare Rickard Callenmyr