Foto: Pixabay

Språk och lärande

Genom bland annat utbildningar, föreläsningar och nätverk stödjer Center för skolutveckling språk och lärande i stadens förskolor och skolor.

Titta i vårt kalendarium för att se aktuella utbildningar och andra aktiviteter på området språk och lärande. 

Språk-, läs- och skrivutvecklare

Språk-, läs- och skrivutvecklarnas nätverk, som samordnas av Center för skolutveckling, träffas regelbundet för att utbyta kunskaper och erfarenheter. De leder utvecklingsarbetet i sin förvaltning och handleder pedagoger i grundskolan och gymnasiet. 

Reading to learn

Reading to learn, R2L, lär eleverna att läsa och förstå olika typer av texter och utvecklar deras studieteknik.

Att kunna läsa och skriva ämnesspecifika texter blir allt viktigare ju äldre eleven blir. R2L ger lärare i alla ämnen ett verktyg att utveckla undervisningen så att den tydligare möter de ämnesspecifika och språkliga krav som olika skolämnen ställer. Reading to learn ger eleverna förutsättningar att klara studier på gymnasiet och högskolan.

För alla elever
R2L utvecklades från början för andraspråksinlärare och nyanlända elever, men främjar alla elevers lärande, oavsett språklig bakgrund och kunskapsnivå.

R2L är en textbaserad pedagogik som ger lärare strategier för att utveckla elevers läsande och skrivande i alla ämnen och stadier. Den bygger på antagandet att språket spelar en avgörande roll vid kunskapsskapande och lärande.

Så jobbar lärare med R2L
Texter i olika skolämnen skiljer sig åt, inte bara när det gäller begrepp utan också i sin struktur. Med hjälp av Reading to learn får alla elever verktyg för att läsa och skriva en text men också för att förstå vilken funktion texten fyller. Eleverna får strategier för att läsa och förstå en text men också strategier för att skriva texter i olika genrer.

Nio strategier
Utifrån förmågor som elever ska utveckla, centralt innehåll och kunskapskrav i olika ämnen väljer läraren en lämplig text, och arbetar med denna, tillsammans med klassen, med stöd av någon eller några av de nio strategierna:

Satsning i Göteborgs stad

Göteborgs Stad satsar på en fortbildning för lärare i Reading to learn. Den pågår under ett läsår och grundutbildningen består av fyra workshoppar per termin. Workshopparna leds av Claire Acavedo och Ann-Christin Lövstedt, certifierade och erfarna R2L-utbildare. Mellan workshopparna får deltagarna handledning av R2L-utbildarna och de tre lokala handledarna på Center för skolutveckling. Efter utbildningen får de möjlighet att byta erfarenheter i sitt nätverk.

250 lärare i grundskolor och gymnasier i Göteborgs Stad har utbildat sig i Reading to learn sedan starten för fyra år sedan.

Mer om Reading to learn

Läs mer på Pedagog Göteborg: Språkutvecklande metod lyfter eleverna

Kontakta oss

Utvecklingsledare Jaana Sandberg
Utvecklingsledare Pernilla Andersson Varga
Utvecklingsledare Susanne Staf
Utvecklingsledare Annette Mitiche

Svenska som andraspråk

Den digitala utbildningen i svenska som andraspråk vänder sig till dig som till exempel arbetar som lärare, fritidspedagog, skolledare, elevassistent, elevhälsopersonal, socialpsykolog i grundskolan eller gymnasieskolan.

Du kan läsa den som individuell kompetensutveckling, i egen takt och utan examinationskrav. Innehållet består av filmade föreläsningar, referenslitteratur och diskussionsfrågor.

Kursen har tagits fram i samarbete mellan Center för skolutveckling och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs Universitet. Den motsvarar ordinarie introduktionskurs i svenska som andraspråk.

Studera i grupp
För att få ut det mesta av kursen rekommenderar vi att du studerar tillsammans med andra i en grupp, enligt studiecirkelmodell, där en handledare (till exempel rektor eller förstelärare) leder reflekterande samtal kring innehållet. 

Du hittar kursen på Hjärntorget
Allt material finns på Hjärntorget i aktiviteten CfS Basutbildning Svenska som andraspråk.

Möjlighet till 6 högskolepoäng
För dig som följer den digitala utbildningen i svenska som andraspråk kommer det att finnas möjlighet att tentera kursen, 6 högskolepoäng, i början av januari 2018. För att kunna tentera kursen krävs att du läser in ytterligare litteratur. Inom kort kommer en litteraturlista att läggas ut.

Du kan anmäla dig från 5 november 2017 till och med 5 december 2017 genom att mejla till svenska.exp@svenska.gu.se. Ange namn och personnummer och att du vill tentera den digitala utbildningen i svenska som andraspråk. Om du har frågor som rör tentamen av kursen kan du kontakta studierektor Carina Carlund via e-post: carina.carlund@svenska.gu.se

Kontakta oss
Pernilla Andersson Varga

Teachers college reading and writing project

Teachers college reading and writing project signalerar ett tydligt förhållningssätt som i undervisningen ska stötta elever att utveckla sig i att läsa, skriva och tänka självständigt. I centrum står barnets personliga möte med texten, lärarens roll, organisationen i klassrummet och en hög tro på elevens förmåga.  

Sedan 2008 har lärare i Göteborg fått ta del av Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP. Professor Lucy Calkins på Columbiauniversitetet i New York har arbetat med projektet i mer än 30 år.

Viktiga beståndsdelar i förhållningssättet Teachers college: 
  • Struktur: Målet är att varje steg ska vara väldigt tydlig för eleverna.
  • Vägledande samtal: Formativ bedömning
  • Interaktion

Center för skolutveckling anordnar regelbundet fortbildning i förhållningssättet Teachers college för dig som är pedagog i Göteborgs Stad.

Läs mer på Pedagog Göteborg: Läsning mellan raderna

Mer om Teachers College

Reflekterande högläsning

Läsning tillsammans med barn är utvecklande för deras språk, det är en självklarhet för de flesta. Men forskning visar att det dessutom gör stor skillnad för den språkliga utvecklingen hur man läser och hur man samtalar kring det man läser. Center för skolutveckling erbjuder en fortbildning kring hur man kan arbeta med högläsning med inspiration från det förhållningssätt som ligger till grund för projektet Teachers College Reading and Writing Project. 

Läs mer på Pedagog Göteborg: Reflekterande högläsning i förskoleklass

Kontakta oss
Lotten Ekelund
Annette Mitiche
Lisa Molin
Karin Olsson