Foto: Pixabay

Språk och lärande

Genom bland annat utbildningar, föreläsningar och nätverk stödjer Center för skolutveckling språk och lärande i stadens förskolor och skolor. En språkutvecklande undervisning är inkluderande och gynnar alla elevers lärande.

Titta i vårt kalendarium för att se aktuella utbildningar och andra aktiviteter på området språk och lärande. 

Språk-, läs- och skrivutvecklare

Språk-, läs- och skrivutvecklarnas nätverk, som samordnas av Center för skolutveckling, träffas regelbundet för att utbyta kunskaper och erfarenheter. De leder utvecklingsarbetet i sin förvaltning och handleder pedagoger i grundskolan och gymnasiet. 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan 

Utbildningens innehåll:

  • Andraspråksutveckling och flerspråkighet
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Lärande och interaktion ur ett sociokulturellt perspektiv
Syftet med utbildningen:
  • Öka chefers och pedagogers kompetens om språk- och kunskapsutveckling i teori och praktik och genom det bidra till ökade möjligheter till språk- och kunskapsutveckling för alla barn i förskolan.
  • Stötta verksamheten  att bedriva långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Center för skolutveckling utbildar processtödjare bland förskollärare med minst fyra års erfarenhet som fått mandat att stötta kollegor under och efter kompetensutvecklingen.

Reading to Learn

Reading to Learn, R2L, lär eleverna att läsa, förstå och skriva olika typer av texter och utvecklar dessutom deras studieteknik.

Att kunna läsa och skriva ämnesspecifika texter blir allt viktigare ju äldre eleven blir. R2L ger lärare i alla ämnen ett verktyg att utveckla undervisningen så att den tydligare möter de ämnesspecifika och språkliga krav som olika skolämnen ställer. Reading to learn ger eleverna förutsättningar att klara studier på gymnasiet och högskolan.

För alla elever
R2L utvecklades från början för andraspråksinlärare och nyanlända elever, men främjar alla elevers lärande, oavsett språklig bakgrund och kunskapsnivå.

R2L är en textbaserad pedagogik som ger lärare strategier för att utveckla elevers läsande och skrivande i alla ämnen och stadier. Den bygger på antagandet att språket spelar en avgörande roll vid kunskapsskapande och lärande.

Så jobbar lärare med R2L
Texter i olika skolämnen skiljer sig åt, inte bara när det gäller begrepp utan också i sin struktur. Med hjälp av Reading to Learn får alla elever verktyg för att läsa och skriva en text men också för att förstå vilken funktion texten fyller. Eleverna får strategier för att läsa och förstå en text men också strategier för att skriva texter i olika genrer.

Nio strategier
Utifrån förmågor som elever ska utveckla, centralt innehåll och kunskapskrav i olika ämnen väljer läraren en lämplig text, och arbetar med denna, tillsammans med klassen, med stöd av någon eller några av de nio strategierna:

Satsning i Göteborgs stad

Göteborgs Stad satsar på en fortbildning för lärare i Reading to learn. Den pågår under ett läsår och grundutbildningen består av fyra workshoppar per termin. Workshopparna leds av Claire Acevedo och Ann-Christin Lövstedt, certifierade och erfarna R2L-utbildare. Mellan workshopparna får deltagarna handledning av R2L-utbildarna och de tre lokala handledarna på Center för skolutveckling. Efter utbildningen får de möjlighet att byta erfarenheter i sitt nätverk.

250 lärare i grundskolor och gymnasier i Göteborgs Stad har utbildat sig i Reading to learn sedan starten för fyra år sedan.

Mer om Reading to learn

Reading to learn: Rapporter

Läs mer på Pedagog Göteborg: Språkutvecklande metod lyfter eleverna

Kontakta oss

Utvecklingsledare Jaana Sandberg
Utvecklingsledare Pernilla Andersson Varga
Utvecklingsledare Susanne Staf
Utvecklingsledare Annette Mitiche

Svenska som andraspråk

Den digitala utbildningen i svenska som andraspråk vänder sig till dig som till exempel arbetar som lärare, fritidspedagog, skolledare, elevassistent, elevhälsopersonal, socialpsykolog i grundskolan eller gymnasieskolan.

Du kan läsa den som individuell kompetensutveckling, i egen takt och utan examinationskrav. Innehållet består av filmade föreläsningar, referenslitteratur och diskussionsfrågor.

Kursen har tagits fram i samarbete mellan Center för skolutveckling och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs Universitet. Den motsvarar ordinarie introduktionskurs i svenska som andraspråk.

Studera i grupp
För att få ut det mesta av kursen rekommenderar vi att du studerar tillsammans med andra i en grupp, enligt studiecirkelmodell, där en handledare (till exempel rektor eller förstelärare) leder reflekterande samtal kring innehållet. 

Du hittar kursen på Hjärntorget
Allt material finns på Hjärntorget i aktiviteten CfS Basutbildning Svenska som andraspråk.

Möjlighet till 6 högskolepoäng
För dig som följer den digitala utbildningen i svenska som andraspråk kommer det att finnas möjlighet att tentera kursen, 6 högskolepoäng, i början av januari 2018. För att kunna tentera kursen krävs att du läser in ytterligare litteratur. Inom kort kommer en litteraturlista att läggas ut.

Kontakta oss

Pernilla Andersson Varga

Teachers College Reading and Writing Project

Vid Teachers College Reading and Writing Project, Columbiauniversitetet, New York, har man i över 30 år arbetat aktivt med att bidra till att utveckla den språkutvecklande undervisningen i grundskolan. Arbetet grundar sig i ett förhållningssätt där alla elever ska ha möjlighet att utveckla en reflekterande och djup läsförståelse. Alla elever ska också bli aktiva, skickliga skribenter som vågar och kan göra sin röster hörda i ett demokratiskt samhälle.

Liksom Reading to learn, R2L, främjar det förhållningssätt som ligger till grund för TCRWP, alla elevers lärande, oavsett språklig bakgrund och kunskapsnivå.

TCRWP har ett sociokulturellt perspektiv där eleven lär av och tillsammans med andra och där tanke och språk ses som de viktigaste verktygen. Stöttning och interaktion är centralt, liksom formativ bedömning och hög tilltro till varje elevs förmåga.

Sedan 2008 har Center för skolutveckling arbetat för att sprida detta förhållningssätt, bland annat i samarbete med TCRWP.

Center för skolutveckling anordnar regelbundet fortbildning i förhållningssättet Teachers college för dig som är pedagog i Göteborgs Stad.

Anmäl dig till aktiviteter inom TCRWP i vårt kalendarium.

Läs och se mer om TCRWP på Pedagog Göteborg:
Reflekterande läs- och skrivundervisning

Mer om Teachers College

Reflekterande högläsning

Läsning tillsammans med barn är utvecklande för deras språk, det är en självklarhet för de flesta. Men forskning visar att det dessutom gör stor skillnad för den språkliga utvecklingen hur man läser och hur man samtalar kring det man läser. Center för skolutveckling erbjuder en fortbildning kring hur man kan arbeta med högläsning med inspiration från det förhållningssätt som ligger till grund för projektet Teachers College Reading and Writing Project. 

Läs mer på Pedagog Göteborg: Reflekterande högläsning i förskoleklass

Kontakta oss
Lotten Ekelund
Annette Mitiche
Lisa Molin
Karin Olsson

Skriva sig till lärande

En god läs- och skrivförmåga idag involverar förmågor som bland annat innefattar att kunna läsa och skapa digital och multimodal text samt att kunna förhålla sig till information och medier på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Skolan behöver därför ge eleverna en undervisning där de också lär sig att hantera nya textformer, ett stort informationsflöde samt att kunna interagera med andra läsare och skribenter.

Forskare vid Örebro Universitet utvecklade Skriva sig till lärande, STL, en modell för språkutvecklande undervisning där digital teknik och digitala arenor stödjer formativ återkoppling och samarbete mellan elever och lärare. Eleverna får träna sig i att vara läsare och skribenter i en digital mediekultur, samarbeta och interagera med andra. Modellen är en av få vetenskapligt beforskade metoder, där digitala teknologier är en tydlig del i den språkutvecklande undervisningen, som tydligt visar ökande kunskapsresultat hos elever. 

Forskningsresultat och erfarenheter kring Skriva sig till lärande

Flera lärare från Göteborg deltar i SKL:s utbildning Skriva sig till lärande. Center för skolutveckling samordnar deltagarna från Göteborg för att stödja och verka för ett långsiktigt lärande som blir väl förankrat i verksamheten.

skl.se: Skriva sig till lärande

Kontakta oss
Lotten Ekelund
Helen Henriksson
Lisa Molin
Karin Olsson