En person bläddrar i en bok. Foto: Pixabay

Språk och lärande

Genom bland annat utbildningar, föreläsningar och nätverk stödjer Center för skolutveckling språk och lärande i stadens förskolor och skolor. En språkutvecklande undervisning är inkluderande och gynnar alla elevers lärande.

Titta i vårt kalendarium för att se aktuella utbildningar och andra aktiviteter på området språk och lärande.

Reading to Learn

Reading to Learn, R2L, lär eleverna att läsa, förstå och skriva olika typer av texter och utvecklar dessutom deras studieteknik.

Att kunna läsa och skriva ämnesspecifika texter blir allt viktigare ju äldre eleven blir. R2L ger lärare i alla ämnen ett verktyg att utveckla undervisningen så att den tydligare möter de ämnesspecifika och språkliga krav som olika skolämnen ställer. Reading to learn ger eleverna förutsättningar att klara studier på gymnasiet och högskolan.

R2L utvecklades från början för andraspråksinlärare och nyanlända elever, men främjar alla elevers lärande, oavsett språklig bakgrund och kunskapsnivå.

R2L är en textbaserad pedagogik som ger lärare strategier för att utveckla elevers läsande och skrivande i alla ämnen och stadier. Den bygger på antagandet att språket spelar en avgörande roll vid kunskapsskapande och lärande.

Texter i olika skolämnen skiljer sig åt, inte bara när det gäller begrepp utan också i sin struktur. Med hjälp av Reading to Learn får alla elever verktyg för att läsa och skriva en text men också för att förstå vilken funktion texten fyller. Eleverna får strategier för att läsa och förstå en text men också strategier för att skriva texter i olika genrer.

Utifrån förmågor som elever ska utveckla, centralt innehåll och kunskapskrav i olika ämnen väljer läraren en lämplig text, och arbetar med denna, tillsammans med klassen, med stöd av någon eller några av de nio strategierna:

Bilden visar Reading to learns nio olika strategier: Stavning, Skriva meningar, konstruktion av meningar, gemensam omskrivning av text, individuell omskrivning av text, detaljerad läsning, gemensam konstruktion av text, självständig konstruktion av text, förberedelse för läsning.

Årlig fortbildning

Göteborgs Stad satsar på en fortbildning för lärare i Reading to learn. Den pågår under ett läsår och grundutbildningen består av fyra workshoppar per termin. Workshopparna leds av Claire Acevedo och Ann-Christin Lövstedt, certifierade och erfarna R2L-utbildare. Mellan workshopparna får deltagarna handledning av R2L-utbildarna och de tre lokala handledarna på Center för skolutveckling. Efter utbildningen får de möjlighet att byta erfarenheter i sitt nätverk.

250 lärare i grundskolor och gymnasier i Göteborgs Stad har utbildat sig i Reading to learn sedan starten för fyra år sedan.

Mer om Reading to learn: readingtolearn.com.au

Resultaten från tidigare års R2L-utbildningar finns under fliken Producerat av oss.

Lärtorget: Reportage och filmer om Reading to learn i Göteborg

Kontakta oss

Utvecklingsledare Jaana Sandberg
Utvecklingsledare Pernilla Andersson Varga
Utvecklingsledare Susanne Staf
Utvecklingsledare Annette Mitiche

Reflekterande högläsning

Läsning tillsammans med barn är utvecklande för deras språk, det är en självklarhet för de flesta. Men forskning visar att det dessutom gör stor skillnad för den språkliga utvecklingen hur man läser och hur man samtalar kring det man läser. Center för skolutveckling erbjuder en fortbildning kring hur man kan arbeta med högläsning med inspiration från det förhållningssätt som ligger till grund för projektet Teachers College Reading and Writing Project.

Läs mer på Lärtorget:

Reflekterande högläsning i förskoleklass

Reflekterande högläsning i förskola

Kontakta oss

Lotten Ekelund
Annette Mitiche
Lisa Molin
Karin Olsson

Relationen mellan lek och undervisning

Lekresponsiv utvecklingspedagogik är ett sätt att engagera barn i undervisning i samband med lek. Det innebär att läraren är uppmärksam på och förhåller sig till lek oavsett om det handlar om att vara med i barnens lek, introducera lek, eller vara uppmärksam på leken i andra sammanhang.

Nätverket lekresponsiv utvecklingspedagogik

Nätverket Lekresponsiv utvecklingspedagogik är till för att dela erfarenheter och utveckla ny kunskap om och för förskolan. Grunden är ett intresse för frågor om lek, undervisning, didaktik och lärande.

Knutet till nätverket finns forskare från Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Umeå universitet och Linnéuniversitetet.

Mer information om nätverket och hur du anmäler dig finns på Göteborgs universitets webbplats

Kontakta oss

Annika Hellberg

Språk-, läs- och skrivutvecklare

Språk-, läs- och skrivutvecklarnas nätverk, som samordnas av Center för skolutveckling, träffas regelbundet för att utbyta kunskaper och erfarenheter. De leder utvecklingsarbetet i sin förvaltning och handleder pedagoger i grundskolan och gymnasiet.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan

Utbildningens innehåll:

  • Andraspråksutveckling och flerspråkighet
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Lärande och interaktion ur ett sociokulturellt perspektiv
Syftet med utbildningen:
  • Öka chefers och pedagogers kompetens om språk- och kunskapsutveckling i teori och praktik och genom det bidra till ökade möjligheter till språk- och kunskapsutveckling för alla barn i förskolan.
  • Stötta verksamheten att bedriva långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Center för skolutveckling utbildar processtödjare bland förskollärare med minst fyra års erfarenhet som fått mandat att stötta kollegor under och efter kompetensutvecklingen.

Svenska som andraspråk

Den digitala utbildningen i svenska som andraspråk vänder sig till dig som till exempel arbetar som lärare, fritidspedagog, skolledare, elevassistent, elevhälsopersonal, socialpsykolog i grundskolan eller gymnasieskolan.

Du kan läsa den som individuell kompetensutveckling, i egen takt och utan examinationskrav. Innehållet består av filmade föreläsningar, referenslitteratur och diskussionsfrågor.

Kursen har tagits fram i samarbete mellan Center för skolutveckling och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs Universitet. Den motsvarar ordinarie introduktionskurs i svenska som andraspråk.

För att få ut det mesta av kursen rekommenderar vi att du studerar tillsammans med andra i en grupp, enligt studiecirkelmodell, där en handledare (till exempel rektor eller förstelärare) leder reflekterande samtal kring innehållet.

Allt material finns på Hjärntorget i aktiviteten CfS Basutbildning Svenska som andraspråk.

För dig som följer den digitala utbildningen i svenska som andraspråk kommer det att finnas möjlighet att tentera kursen, 6 högskolepoäng, i början av januari 2018. För att kunna tentera kursen krävs att du läser in ytterligare litteratur. Inom kort kommer en litteraturlista att läggas ut.

Kontakta oss

Pernilla Andersson Varga

Teachers College Reading and Writing Project

Vid Teachers College Reading and Writing Project, Columbiauniversitetet, New York, har man i över 30 år arbetat aktivt med att bidra till att utveckla den språkutvecklande undervisningen i grundskolan. Arbetet grundar sig i ett förhållningssätt där alla elever ska ha möjlighet att utveckla en reflekterande och djup läsförståelse. Alla elever ska också bli aktiva, skickliga skribenter som vågar och kan göra sin röster hörda i ett demokratiskt samhälle.

Liksom Reading to learn, R2L, främjar det förhållningssätt som ligger till grund för TCRWP, alla elevers lärande, oavsett språklig bakgrund och kunskapsnivå.

TCRWP har ett sociokulturellt perspektiv där eleven lär av och tillsammans med andra och där tanke och språk ses som de viktigaste verktygen. Stöttning och interaktion är centralt, liksom formativ bedömning och hög tilltro till varje elevs förmåga.

Sedan 2008 har Center för skolutveckling arbetat för att sprida detta förhållningssätt, bland annat i samarbete med TCRWP.

Center för skolutveckling anordnar regelbundet fortbildning i förhållningssättet Teachers college för dig som är pedagog i Göteborgs Stad.

Inbjudan utbildning 2021-2022

Aktuella utbildningar finns i Lärtorgets kalender.

Läs och se mer om TCRWP på Lärtorget: Temasida (artiklar, blogginlägg, filmer)

Skriva sig till lärande, STL

Skriva sig till lärande, STL, är en modell för språkutvecklande undervisning där digital teknik är en viktig del. Modellen visar ett strukturerat sätt att arbeta med skrivande i skolan och kan användas i samtliga ämnen och alla åldrar. Med STL i undervisningen får eleverna träna sig i att vara både läsare och skribenter och ge återkoppling på varandras texter med hjälp av digitala verktyg.

De forskare som har studerat modellen visar att STL i undervisningen ökar både likvärdigheten och elevernas måluppfyllelse.

Forskningsstudie: Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested

Forskningsstudie: Closing the gap – improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration

Center för skolutveckling erbjuder lärare i Göteborgs Stad utbildningen STL, med handledning av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Kontakta oss

Helen Henriksson
Lisa Molin
Karin Olsson

Translanguaging

Translanguaging som helhetsidé representerar ett paradigmskifte inom språk- och utbildningsvetenskapen. Translanguaging är ett nytt sätt att tänka kring hur flerspråkiga elever kan lära sig genom att använda alla sina språkliga resurser. Forskning om hur man lär språk ger idag stöd för att flerspråkiga elever lär bäst om man i undervisningen tillåter och skapar förutsättningar för eleverna att använda alla språkliga resurser. För att det ska ske behövs ett medvetet ledarskap i klassrummet. Det innebär att läraren har en välplanerad undervisning med en tydlig struktur både gällande innehåll och form.

Center för skolutveckling, CFS, har tillsammans med skolor arbetat sedan början av 2018 med att utveckla en undervisning utifrån teorierna inom translanguaging och samarbetar med forskare från tre universitet i Sverige kring translanguaging.

Nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare och processtödjarna för undervisning och mottagande av nyanlända elever, har kontinuerligt fördjupat sig inom translanguaging under de senaste tre åren. De nätverken kommer tillsammans med Center för skolutveckling att utveckla, inspirera och stötta de skolor som redan visat intresse att utveckla sina kunskaper om translanguaging.

Läs mer

En rapport om Translanguaging i Göteborg finns under fliken Producerat av oss.

Läs mer om Translanguaging på Lärtorget: Temasida (artiklar, blogginlägg, filmer)

Kontakta oss

Lotten Ekelund
Karin Olsson
Laura Ruz Haglöf