En person bläddrar i en bok. Foto: Pixabay

Språk och lärande

Genom bland annat utbildningar, föreläsningar och nätverk stödjer Center för skolutveckling språk och lärande i stadens förskolor och skolor. En språkutvecklande undervisning är inkluderande och gynnar alla elevers lärande.

Titta i vårt kalendarium för att se aktuella utbildningar och andra aktiviteter på området språk och lärande. 

Reading to Learn

Reflekterande högläsning

Läsning tillsammans med barn är utvecklande för deras språk, det är en självklarhet för de flesta. Men forskning visar att det dessutom gör stor skillnad för den språkliga utvecklingen hur man läser och hur man samtalar kring det man läser. Center för skolutveckling erbjuder en fortbildning kring hur man kan arbeta med högläsning med inspiration från det förhållningssätt som ligger till grund för projektet Teachers College Reading and Writing Project. 

Läs mer på Lärtorget:

Reflekterande högläsning i förskoleklass

Reflekterande högläsning i förskola

Kontakta oss

Lotten Ekelund
Annette Mitiche
Lisa Molin
Karin Olsson

Relationen mellan lek och undervisning

Lekresponsiv utvecklingspedagogik är ett sätt att engagera barn i undervisning i samband med lek. Det innebär att läraren är uppmärksam på och förhåller sig till lek oavsett om det handlar om att vara med i barnens lek, introducera lek, eller vara uppmärksam på leken i andra sammanhang.

Nätverket lekresponsiv utvecklingspedagogik

Nätverket Lekresponsiv utvecklingspedagogik är till för att dela erfarenheter och utveckla ny kunskap om och för förskolan. Grunden är ett intresse för frågor om lek, undervisning, didaktik och lärande.

Knutet till nätverket finns forskare från Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Umeå universitet och Linnéuniversitetet.

Mer information om nätverket och hur du anmäler dig finns på Göteborgs universitets webbplats 

Kontakta oss

Annika Hellberg

Språk-, läs- och skrivutvecklare

Språk-, läs- och skrivutvecklarnas nätverk, som samordnas av Center för skolutveckling, träffas regelbundet för att utbyta kunskaper och erfarenheter. De leder utvecklingsarbetet i sin förvaltning och handleder pedagoger i grundskolan och gymnasiet. 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan 

Utbildningens innehåll:

  • Andraspråksutveckling och flerspråkighet
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Lärande och interaktion ur ett sociokulturellt perspektiv
Syftet med utbildningen:
  • Öka chefers och pedagogers kompetens om språk- och kunskapsutveckling i teori och praktik och genom det bidra till ökade möjligheter till språk- och kunskapsutveckling för alla barn i förskolan.
  • Stötta verksamheten  att bedriva långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Center för skolutveckling utbildar processtödjare bland förskollärare med minst fyra års erfarenhet som fått mandat att stötta kollegor under och efter kompetensutvecklingen.

Skriva sig till lärande, STL

Svenska som andraspråk

Den digitala utbildningen i svenska som andraspråk vänder sig till dig som till exempel arbetar som lärare, fritidspedagog, skolledare, elevassistent, elevhälsopersonal, socialpsykolog i grundskolan eller gymnasieskolan.

Du kan läsa den som individuell kompetensutveckling, i egen takt och utan examinationskrav. Innehållet består av filmade föreläsningar, referenslitteratur och diskussionsfrågor.

Kursen har tagits fram i samarbete mellan Center för skolutveckling och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs Universitet. Den motsvarar ordinarie introduktionskurs i svenska som andraspråk.

För att få ut det mesta av kursen rekommenderar vi att du studerar tillsammans med andra i en grupp, enligt studiecirkelmodell, där en handledare (till exempel rektor eller förstelärare) leder reflekterande samtal kring innehållet. 

Allt material finns på Hjärntorget i aktiviteten CfS Basutbildning Svenska som andraspråk.

För dig som följer den digitala utbildningen i svenska som andraspråk kommer det att finnas möjlighet att tentera kursen, 6 högskolepoäng, i början av januari 2018. För att kunna tentera kursen krävs att du läser in ytterligare litteratur. Inom kort kommer en litteraturlista att läggas ut.

Kontakta oss

Pernilla Andersson Varga


Teachers College Reading and Writing Project

Translanguaging

Translanguaging som helhetsidé representerar ett paradigmskifte inom språk- och utbildningsvetenskapen. Translanguaging är  ett nytt sätt att tänka kring hur flerspråkiga elever kan lära sig genom att använda alla sina språkliga resurser. Forskning om hur man lär språk ger idag stöd för att flerspråkiga elever lär bäst om man i undervisningen tillåter och skapar förutsättningar för eleverna att använda alla språkliga resurser. För att det ska ske behövs ett medvetet ledarskap i klassrummet. Det innebär att läraren har en välplanerad undervisning med en tydlig struktur både gällande innehåll och form.

Center för skolutveckling, CFS, har tillsammans med skolor arbetat sedan början av 2018 med att utveckla en undervisning utifrån teorierna inom translanguaging och samarbetar med forskare från tre universitet i Sverige kring translanguaging.

Nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare och processtödjarna för undervisning och mottagande av nyanlända elever, har kontinuerligt fördjupat sig inom translanguaging under de senaste tre åren. De nätverken kommer tillsammans med Center för skolutveckling att utveckla, inspirera och stötta de skolor som redan visat intresse att utveckla sina kunskaper om translanguaging.

Läs mer

En rapport om Translanguaging i Göteborg finns under fliken Producerat av oss.

Läs mer om Translanguaging på Lärtorget: Temasida (artiklar, blogginlägg, filmer)

Kontakta oss

Lotten Ekelund
Karin Olsson
Laura Ruz Haglöf