En pojke övar på att skriva på ett papper. Foto: Cicci Jonson

Nyanländas lärande

Arbetet med nyanlända elevers introduktion och lärande är prioriterat i Göteborgs Stad. Målet är att skapa en struktur för skolornas introduktion och kartläggning av nyanlända elevers kunskaper och utveckla metoder och arbetssätt som stödjer elevernas lärande.

Skolornas arbete utgår från Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Center för skolutveckling stödjer Göteborgs förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i att utveckla nyanländas lärande.

Skolverket: Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

Skolverket: Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång

Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurserna 7-9 i en rapport: Utbildning för nyanlända elever.

Stadens riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning inom grundskolan och gymnasiet har arbetats om utifrån Skolverkets nya allmänna råd. 

Riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning, grundskola

Riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning, gymnasium

Kompetensutveckling

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan 

Läs mer om utbildningen under fliken Språk och lärande

Utbildning av processtödjare i grundskolan

Center för skolutveckling utbildar processtödjare som har mandat att bedriva kollegialt lärande i sin stadsdel för att öka lärarnas kompetens om:

 • Utbildning och undervisning för nyanlända elever på kort och på lång sikt
 • Mottagandet och kartläggningsprocessen
 • Lärande samtal och kollegialt lärande
 • Nya författningar och Göteborgs stads riktlinjer som rör nyanlända elever

Utbildning för elevhälsoteam

Utbildningen är ett samarrangemang mellan Center för skolutveckling och Flyktingbarnteamet och består av tre utbildningsdagar.

Kursens innehåll:

 • Mottagande och introduktion av nyanlända barn och elever i förskola, grund- och gymnasieskola
 • Psykisk ohälsa och trauma bland elever
 • Fördjupning om STOP-modellen
 • Koppling till skolans handlingsplan

Utbildning i svenska som andraspråk

Kursen Basutbildning i svenska som andraspråk vänder sig till dig som till exempel arbetar som lärare, fritidspedagog, skolledare, elevassistent, elevhälsopersonal, socialpsykolog i grundskolan eller gymnasieskolan. Du kan läsa kursen som individuell kompetensutveckling, i egen takt och utan examinationskrav. Innehållet består av filmade föreläsningar, referenslitteratur och diskussionsfrågor. 

Kursen ligger på Hjärntorget och är öppen för alla medarbetare i Göteborgs Stad. Sök på kursens namn bland aktiviteterna när du loggat in på Hjärntorget. 

Reading to learn, R2L

Den språkutvecklande metoden R2L är framtagen för andraspråksinlärare och därför är den lämplig att använda i undervisningen av nyanlända elever. Lärare använder de strategier som utmärker R2L och eleverna lär sig att läsa, förstå och skriva olika typer av texter. Det ger dem en bra studieteknik. Reading to learn riktar sig till lärare i alla ämnen.

Läs om R2L under fliken Språk och lärande

Mottagningsenheten i Göteborgs Stad

Mottagningsenheten hjälper med den obligatoriska kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper inom grundskolan åk 1-9. 

Nätverk

Nätverket för nyanlända elever ska se till att stödja arbetet med att förverkliga de riktlinjer för nyanländas rätt till utbildning som Göteborgs Stad har beslutat om. I nätverket sitter representanter från Språkcentrum och från varje stadsdel.

Nätverket ska:

 • Öka kunskapen om nyanlända genom att utmana stadsdelarna i att tänka nytt
 • Stödja arbetet med att uppmärksamma vad som behövs för att riktlinjerna ska kunna följas
 • Omvärldsbevaka kring nyanländas mottagande, introduktion, individuell planering och undervisning med mera
 • Dela erfarenheter
 • Föreslå kompetensutveckling på området nyanlända för personal i skolan

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ordna kompetensutveckling för att stärka kvaliteten på utbildning för nyanlända. Ett antal kommuner har fått statsbidrag för en samordnare som organiserar Skolverkets kompetensutveckling. Jaana Sandberg och Laura Ruz Haglöf, Center för skolutveckling, är samordnare i Göteborgs stad. 

På skolverket.se kan du läsa om riktade insatser för nyanlända

Studiehandledning på modersmål

Två viktiga faktorer för en väl fungerande studiehandledning är dels samarbetet mellan studiehandledaren och klass- eller ämnesläraren, dels tillgång till studiehandledning när eleven behöver den. Center för skolutveckling stöder enskilda grupprojekt där syftet är att pröva och utvärdera arbetsformer som underlättar samarbetet mellan lärare, studiehandledare och elev. Innehåll, upplägg, omfattning och eventuella behov av fortbildning planeras i samråd med CFS. 

Läs om studiehandledning på modersmål på skolverket.se  

Vill du starta ett projekt kring digital studiehandledning? 

Är du rektor kan du anmäla en klass- eller ämneslärare och en studiehandledare som vill starta ett projekt tillsammans med eleverna.

Kontakta utvecklingsledare Helen Henriksson

Kontakta oss

Utvecklingsledare Laura Ruz Haglöf
Utvecklingsledare Jaana Sandberg

Länkar och litteratur

Stödmaterial

Skolverkets stödmaterial för undervisning av nyanlända elever

Skolverket: Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling 

Skolverket: Greppa Språket - Ämnesdidaktiska perspektiv

Skolverket: Få syn på språket

Skolverket: Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Rapporter från Skolinspektionen

Utbildning för nyanlända elever (Rapport 2014:03)

Litteratur

 • Wångersjö, M (2017): Nyanlända i förskolan. Gothia Fortbildning. 
 • Lahdenperä, P. (red.) (2016) Skolans möte med nyanlända. Stockholm: Liber 
 • ​Bunar, N. (red.) (2015) Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. Stockholm: Natur och kultur 
 • Kaya, A. (2015) Att undervisa nyanlända - metoder, reflektioner och erfarenheter. Stockholm: Natur och kultur 
 • Forskning för skolan (2011) Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Skolverket
 • Hajer M & Meestringa T, (2010) Språkinriktad undervisning. Stockholm, Hallgren & Fallgren.
 • Musk, N & Wedin, Å. Red. (2010) Flerspråkighet, identitet och lärande. Lund, Studentlitteratur
 • Alfakir, N (2010) Föräldrasamverkan i förändring. Stockholm. Liber förlag
 • Gibbons P (2009) Lyft språket, lyft tänkandet. Stockholm, Hallgren & Fallgren.
 • Wiklund, U (2009) När kulturen knackar på skolans dörr. Klippan, UR i samarbete med Rikskonserter. 
 • Lorentz, H (2009) Skolan som mångkulturell arbetsplats. Lund, Studentlitteratur.
 • Stier, J & Sandström Kjellin, M (2009) Interkulturellt samspel i skolan. Lund, Studentlitteratur.
 • Henriksson, C (2009) Klassrumsflyktingar, Pedagogiska situationer och relationer i klassrummet. Lund, Studentlitteratur.
 • Bouakaz, L (2009) Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor.  Lund: Studentlitteratur
 • Malmström C (2006) Satsa på barnens vardagsmiljöer - mottagande och introduktion av flyktingbarn och ungdomar. Stiftelsen Allmänna Barnhusets skriftserie 2006:3.