Foto: Lo Birgersson

Lärarutbildning

Center för skolutveckling samarbetar på olika sätt med Göteborgs universitets lärarutbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av utbildningen som du gör på en skola och där du har en lärare som handleder dig. Omkring 2000 studenter gör för närvarande sin VFU i stadens förskolor och skolor.

VFU i skolor och förskolor är en del av lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Center för skolutveckling samordnar arbetet med VFU i staden. I varje stadsdel finns en VFU-koordinator som ger dig en placering utifrån din inriktning.

Under VFU får studenterna vara med om allt som sker i skolan med stöd av en rutinerad handledare. Förutom att delta i det pedagogiska arbetet ute på skolorna får de också möjlighet att skaffa sig kunskap om skolans samarbete med andra verksamheter, till exempel kultur- och fritidsverksamhet, lokala idrottsföreningar med mera. Studenterna får också chansen att bidra med sitt perspektiv på utvecklingen av skolan när de möter pedagoger i verksamheten.

VFU-koordinatorn i Göteborgs Stad ser till att studenten får en placering på en förskola eller skola utifrån studiernas inriktning och hos en behörig lokal lärarutbildare. 

På skolan finns lokala lärarutbildare, LLU, som handleder studenten under VFU-kurserna och planerar kursen tillsammans med studenten utifrån kursmålen.

En utförligare beskrivning av vem som gör vad och varför finns i Göteborgs Universitets riktlinjer för VFU.

Göteborgs Universitets information om VFU

KPU, alternativ kompletterande pedagogisk utbildning

KPU, alternativ kompletterande pedagogisk utbildning, är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Göteborgs universitet för att utbilda lärare i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Satsningen innebär att den som redan har en grundexamen i dessa ämnen på ett år kan läsa in lärarbehörighet genom en intensiv utbildning med förhöjd studietakt. I utbildningen ingår integrerad VFU, verksamhetsförlagd utbildning, på en universitetsskola. 

Alternativ KPU, Göteborgs universitet  

KPU Ma/Nv/Tk med förhöjd studietakt, 90 högskolepoäng

Syftet med programmet är att utbilda ämneslärare till grund- och gymnasieskolan i något av ämnena biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.

Lärarstudenterna utvecklar sin profession genom att den verksamhetsförlagda utbildningen varvas och integreras med den högskoleförlagda utbildningen. 

Göteborgs Stad och Göteborgs universitet har en avsiktsförklaring med ett antal universitetsskolor, särskilt utvalda högstadie- och gymnasieskolor. Skolan handleder och utbildar lärarstudenterna, samtidigt som skolan får tillgång till forskning, fortbildning och utvecklingsarbete. Skolan och universitetet har ett forsknings- och erfarenhetsbaserat partnerskap.

Utbildningen är också knuten till en specifik handledarutbildning som vänder sig till lärare både på grund- och gymnasieskolor och på universitetet. Den som går utbildningen blir handledare i just sina ämnen.

KPU med förhöjd studietakt, Göteborgs universitet

Kurs i mentorskap

Högskolekursen Mentorskap i förskola och skola, 7,5 högskolepoäng, vänder sig till dig som vill få fördjupad kunskap i handledningen av en student, ny lärare och erfaren kollega, som handledare och mentor. Flera av Center för skolutvecklings medarbetare föreläser på kursen.

Kursen i mentorskap innehåller både teoretiska och praktiska moment kring mentorns roll och kan läsas på kvartsfart en kväll i veckan under 20 veckor.

Kurs i mentorskap, Göteborgs universitet

Kontakta oss
VFU och KPU: Monica Chocron
KPU med förhöjd studietakt: Annette Mitiche