Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Center för skolutveckling samarbetar på olika sätt med Göteborgs universitets lärarutbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av utbildningen som du gör på en skola och där du har en lärare som handleder dig i de olika delarna av lärarprofessionen. Cirka 1000 studenter gör varje termin sin VFU i stadens förskolor och skolor.

VFU i skolor och förskolor är en del av lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Center för skolutveckling samordnar arbetet med VFU i staden. I varje utbildningsområde finns en VFU-samordnare. som utifrån din inriktning placerar dig på en skola och hos en VFU-handledare.

Under VFU får studenterna vara med om allt som sker i skolan med stöd av en rutinerad VFU-handledare. Förutom att delta i det pedagogiska arbetet ute på skolorna får du också möjlighet att skaffa sig kunskap om skolans samarbete med andra verksamheter. Du får också chansen att bidra med ditt perspektiv på utvecklingen av skolan när du möter pedagoger i verksamheten.

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

KPU, alternativ kompletterande pedagogisk utbildning, är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Göteborgs universitet för att utbilda lärare i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Satsningen innebär att den som redan har en grundexamen i dessa ämnen på ett år kan läsa in lärarbehörighet genom en intensiv utbildning med förhöjd studietakt. I utbildningen ingår integrerad VFU, verksamhetsförlagd utbildning, på en universitetsskola.

Mer om KPU

Alternativ KPU Ma/Nv/Tk med förhöjd studietakt

Syftet med programmet är att utbilda ämneslärare till grund- och gymnasieskolan i något av ämnena biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.

Lärarstudenterna utvecklar sin profession genom att den verksamhetsförlagda utbildningen varvas och integreras med den högskoleförlagda utbildningen.

Göteborgs Stad och Göteborgs universitet har en avsiktsförklaring med ett antal universitetsskolor, särskilt utvalda högstadie- och gymnasieskolor. Skolan handleder och utbildar lärarstudenterna, samtidigt som skolan får tillgång till forskning, fortbildning och utvecklingsarbete. Skolan och universitetet har ett forsknings- och erfarenhetsbaserat partnerskap.

Utbildningen är också knuten till en specifik handledarutbildning som vänder sig till lärare både på grund- och gymnasieskolor och på universitetet. Den som går utbildningen blir handledare i just sina ämnen.

Mer om KPU, Ma/Nv/Tk, förhöjd studietakt

Kurs i mentorskap

Högskolekursen Mentorskap i förskola och skola, 7,5 högskolepoäng, vänder sig till dig som vill få fördjupad kunskap i handledningen av en student, ny lärare och erfaren kollega, som handledare och mentor. Flera av Center för skolutvecklings medarbetare föreläser på kursen.

Kursen i mentorskap innehåller både teoretiska och praktiska moment kring mentorns roll och kan läsas på kvartsfart en kväll i veckan under 20 veckor.

Kurs i mentorskap, Göteborgs universitet

Kontakta oss
VFU och KPU: Monica Chocron
KPU med förhöjd studietakt: Annette Mitiche

Övningsförskoleprojektet

Göteborgs Stads förskolor tar varje år emot 240 nya studenter till förskollärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Samtliga studenter som blir antagna och börjar sin utbildning ingår i övningsförskoleprojektet.

Så sker samverkan mellan universitetet och Göteborgs Stad

Lokala lärarutbildare, VFU-kurslärare och VFU-koordinatorer träffas regelbundet på nätverksmöten där de tillsammans diskuterar utbildningens kursplan och det underlag som de lokala lärarutbildarna skickar in för att bedöma studentens verksamhetsförlagda utbildning. Avslutningsvis görs en utvärdering av kursen.

Den lokala lärarutbildaren och koordinatorn närvarar också på studenternas avslutande muntliga presentation.

Inom projektet ingår också en handledarutbildning. Målet är att alla lokala lärarutbildare i Göteborgs Stad ska ha gått utbildningen innan projektet avslutas juni 2019.

Ökad kvalitet på utbildningen

Sedan starten av projektet har utvärderingen visat att kvaliteten på studenternas verksamhetsförlagda utbildning ökar när den lokala lärarutbildaren är mera insatt i kursplanen och studenternas uppgifter.

Göteborgs Stads övningsförskoleområden:

Angered
Askim, Frölunda, Högsbo
Centrum
Lundby
Majorna Linné
Norra Hisingen
Västra Göteborg
Västra Hisingen
Örgryte Härlanda
Östra Göteborg

Om övningsförskoleprojektet på gu.se

Kontakta oss:
Utvecklingsledare: Monica Chocron