Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Center för skolutveckling samarbetar med Göteborgs universitets lärarutbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av utbildningen som du gör på en skola och där du har lärare som handleder dig i de olika delarna av lärarprofessionen. Cirka 1000 studenter gör varje termin sin VFU i stadens förskolor och skolor.

VFU i skolor och förskolor är en del av lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Center för skolutveckling samordnar arbetet med VFU i staden.

Under VFU får studenterna stöd av en rutinerad VFU-handledare. Förutom att delta i det pedagogiska arbetet ute på skolorna får du också möjlighet att skaffa sig kunskap om skolans samarbete med andra verksamheter. Du får också bidra med ditt perspektiv på utvecklingen av skolan när du möter pedagoger i verksamheten.

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

KPU, alternativ kompletterande pedagogisk utbildning, är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Göteborgs universitet för att utbilda lärare i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Satsningen innebär att den som redan har en grundexamen i dessa ämnen på ett år kan läsa in lärarbehörighet genom en intensiv utbildning med förhöjd studietakt. I utbildningen ingår integrerad VFU, verksamhetsförlagd utbildning, på en universitetsskola.

Du får veta mer om KPU på Göteborgs universitets webbplats om lärarutbildning.

KPU Ma/Nv/Tk med förhöjd studietakt

Syftet med programmet är att utbilda ämneslärare till grund- och gymnasieskolan i något av ämnena biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.

Lärarstudenterna utvecklar sin profession genom att den verksamhetsförlagda utbildningen varvas och integreras med den högskoleförlagda utbildningen.

Göteborgs Stad och Göteborgs universitet har en avsiktsförklaring med ett antal universitetsskolor, särskilt utvalda högstadie- och gymnasieskolor. Skolan handleder och utbildar lärarstudenterna, samtidigt som skolan får tillgång till forskning, fortbildning och utvecklingsarbete. Skolan och universitetet har ett forsknings- och erfarenhetsbaserat partnerskap.

Utbildningen är också knuten till en specifik handledarutbildning som vänder sig till lärare både på grund- och gymnasieskolor och på universitetet. Den som går utbildningen blir handledare i just sina ämnen.

Mer information om KPU, Ma/Nv/Tk, förhöjd studietakt finns på Göteborgs universitets webbplats om lärarutbildning.

Kurs i mentorskap

Högskolekursen Mentorskap i förskola och skola, 7,5 högskolepoäng, vänder sig till dig som vill få fördjupad kunskap i handledningen av en student, ny lärare och erfaren kollega, som handledare och mentor. Flera av Center för skolutvecklings medarbetare föreläser på kursen.

Kursen i mentorskap innehåller både teoretiska och praktiska moment kring mentorns roll och kan läsas på kvartsfart en kväll i veckan under 20 veckor.

Mer information om kursen i mentorskap finns på Göteborgs universitets webbplats

Kontakta oss
VFU och KPU: Monica Chocron
KPU med förhöjd studietakt: Annette Mitiche

Övningsförskolor

Göteborgs Stads förskolor tar varje år emot 240 nya studenter till förskollärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Samtliga studenter som blir antagna och börjar sin utbildning ingår i övningsförskoleprojektet.

Ökad kvalitet på utbildningen

Sedan starten av projektet har utvärderingen visat att kvaliteten på studenternas verksamhetsförlagda utbildning ökar när den lokala lärarutbildaren är mera insatt i kursplanen och studenternas uppgifter.

Mer information om övningsförskolor finns på Göteborgs universitets webbplats

Kontakta oss:
Utvecklingsledare: Monica Chocron