Foto: Cicci Jonson

Inkludering och likvärdighet

Inkludering innebär att förskolan och skolan ska anpassa sig till barnets eller elevens olika behov för att undvika svårigheter för dem i skolan. Att arbeta inkluderande är att didaktiskt erbjuda undervisning som främjar varje barns och elevs lärande.

Lärmiljön ska också ge barnet eller eleven en känsla av samhörighet och ge hela gruppen gemenskap och tolerans för olikhet.

Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en likvärdig utbildning med hög kvalitet. Vilken enhet eller vilken stadsdel ska inte ha betydelse för barnets eller elevens möjligheter att nå målen. Likvärdighet innebär dock också att genom inkludering göra olika och anpassa efter barns och elevers olikheter och behov. Utbildningen ska kompensera för barns och elevers olika utgångslägen och förutsättningar.

Varje stadsdel har inkluderingsutvecklare som stödjer det inkluderande arbetet. Center för skolutveckling leder nätverksträffarna och stödjer utvecklarna i uppdraget att stödja ett inkluderande arbetssätt i Göteborgs stads förskolor och skolor.  

Handlingsplan för inkluderande arbetssätt

Läs mer

Läs Center för skolutvecklings rapporter om likvärdighet och inkludering på sidan Producerat av oss.

Tema inkludering på Pedagog Göteborg

Kontakta oss
Utvecklingsledare Marie Olander
Fil dr och lektor Mats Widigson

Litteraturtips

  • Claes Nilholm, Kerstin Göransson: Inkluderande undervisning - vad kan man lära av forskningen? (kan beställas gratis från SPSM)
  • Ulrika Aspeflo: För alla i skolan - en bok om inkluderande och utvecklande undervisning 
  • Nihad Bunar: Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering
  • Björg Kjaer: Inkluderande pedagogik
  • Bo Hejlskov Elvén: Beteendeproblem i skolan
  • Fredrik Ahlén: Hellre små steg än stora kliv - inkluderande undervisning och lärande