Två barn med ryggen mot kameran som håller varandra i händerna. Foto: Lo Birgersson

Inkludering och likvärdighet

Inkludering innebär att förskolan och skolan ska anpassa sig till barnets eller elevens olika behov för att undvika svårigheter för dem i skolan. Att arbeta inkluderande är att didaktiskt erbjuda undervisning som främjar varje barns och elevs lärande.

Inkludering och likvärdighet i skolan

Lärmiljön ska också ge barnet eller eleven en känsla av samhörighet och ge hela gruppen gemenskap och tolerans för olikhet.

Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en likvärdig utbildning med hög kvalitet. Vilken enhet eller vilken stadsdel ska inte ha betydelse för barnets eller elevens möjligheter att nå målen. Likvärdighet innebär dock också att genom inkludering göra olika och anpassa efter barns och elevers olikheter och behov. Utbildningen ska kompensera för barns och elevers olika utgångslägen och förutsättningar.

Varje stadsdel har inkluderingsutvecklare som stödjer det inkluderande arbetet. Center för skolutveckling leder nätverksträffarna och stödjer utvecklarna i uppdraget att stödja ett inkluderande arbetssätt i Göteborgs stads förskolor och skolor.

Handlingsplan för inkluderande arbetssätt

Läs mer

Läs Center för skolutvecklings rapporter om likvärdighet och inkludering på sidan Producerat av oss.

Läs mer om inkludering i artiklar och filmer på Lärtorget.

Kontakta oss
Fil dr och lektor Mats Widigson

Litteraturtips

  • Claes Nilholm, Kerstin Göransson: Inkluderande undervisning - vad kan man lära av forskningen? (kan beställas gratis från SPSM)
  • Ulrika Aspeflo: För alla i skolan - en bok om inkluderande och utvecklande undervisning
  • Nihad Bunar: Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering
  • Björg Kjaer: Inkluderande pedagogik
  • Bo Hejlskov Elvén: Beteendeproblem i skolan
  • Fredrik Ahlén: Hellre små steg än stora kliv - inkluderande undervisning och lärande

Vi stödjer huvudmän i deras arbete med att systematisera arbetet med likabehandling, bland annat genom olika former av nätverk kring likabehandling.

Diskriminering och kränkande behandling

Center för skolutveckling arbetar på olika sätt för att stärka Göteborgs Stads arbete mot mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi samverkar också med andra parter kring mobbning och nätmobbning via olika utbildningsinsatser.

Att arbeta mot mobbning och nätmobbning

Rapport från Prevu om mobbning

Utvärdering av Olweusprogrammet i Göteborgs Stad, del 1

Utvärdering av Olweusprogrammet i Göteborgs Stad, del 2

Å bli utsatt för mobbning - Rapport från Universitetet i Stavanger

Nätmobbning

Nätmobbning i skolan är en form av skolmobbning och innebär att en person blir utsatt för upprepade negativa handlingar via elektroniska kanaler.

Nätmobbningen kan ske på olika arenor, som via sms eller ett chattmeddelande som skickas direkt till personen. Den kan också ske genom ord, bild eller video i olika sociala medier. Nätmobbning förekommer också vid onlinespel.

Nätmobbningens frekvens tycks inte ha ökat under de senaste åren men har blivit en vanlig form av skolmobbning och har bidragit till en ökad psykisk press på den som utsätts. Men det är fortfarande i den fysiska skolmiljön som den mesta mobbningen sker. Nätmobbning och traditionell skolmobbning har ofta samma sociala rötter.

Rapport: Råd till skolor om mobbning

Läs mer

Läs Center för skolutvecklings rapporter om mobbning, diskriminering och kränkande behandling på sidan Producerat av oss.

Kontakta oss

Verksamhetschef Jan Mellgren