Foto: mostphotos.com

Forskning

Center för skolutveckling omvärldsbevakar aktuell skolforskning och samverkar med högskolor och universitet både i Sverige och internationellt.

Vi initierar och stödjer även praxisnära forskning i förskolor och skolor. Praxisnära forskning innebär att utveckla tidigare teorier genom att studera den praktiska verksamheten i skolan. 

Vill du delta i en forskningscirkel?

Att aktivt delta i en forskningscirkel är ett givande sätt att utvecklas i läraryrket. Det ger möjlighet att skapa beprövad erfarenhet. Tillsammans kan vi ta del av forskning och att tillsammans tänka på ett systematiskt och vetenskapligt sätt om skolans verksamhet och den egna undervisningen.

Center för Skolutveckling erbjuder forskningscirklar för lärare och arbetslag i grundskola och gymnasieskola. I cirkeln jobbar vi med teoretisk fördjupning och praktisk tillämpning i vardagsarbetet, utifrån verksamhetens behov och lärarnas frågor. Forskarutbildade lärare är handledare.

Idén med forskningscirkel är:

 • Skolutveckling utifrån verksamhetens behov och lärarnas frågor
 • Större möjlighet till varaktigt utveckling än vid enstaka punktinsatser
 • Bygger på goda erfarenheter av arbete med forskningscirklar från förskola upp till gymnasium.

Cirklarna kan ha olika utgångspunkter och organiseras utifrån:

 • Lärare med specialintresse för ett visst tema
 • Arbetslag som formulerar problem utifrån praxis
 • Ämnesdidaktiska frågor

Forskningscirkeln är ett slags pågående dialog såväl mellan de lärare som ingår i cirkeln som mellan de deltagande lärarna och cirkelledaren. Frågeställningarna ska utgå från deltagarnas egna kunskapsintressen. 6-8 personer träffas var tredje vecka under två till tre terminer i forskningscirkeln.

I forskningscirkeln studerar och diskuterar deltagarna relevant litteratur, men tyngdpunkten ligger framför allt på deras egna empiriska undersökningar utifrån frågeställningar de själva har valt.

Resultatet av träffarna ska bli en produkt som går att förmedla, till exempel en gemensam rapport, utställning, film eller workshop.

Vill du starta en forskningscirkel? Anmäl ditt intresse till oss!
E-post: Center för skolutveckling

Bli forskarstudent

Vill du som förskollärare eller lärare fördjupa dig i din verksamhet och utveckla den genom att forska? Då kan du ansöka till att bli forskarstudent vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet.

Utbildningens upplägg och finansiering

Det finns olika upplägg på CUL-utbildningen. Ett är att du blir anställd av Göteborgs universitet under utbildningstiden. Det andra är att din utbildning finansieras av din arbetsgivare. När arbetsgivaren betalar kallas du för kommunfinansierad forskare. Under utbildningstiden arbetar du då kvar på halvtid i din verksamhet och bedriver studier på halvtid.

Vi kan stötta när du ansöker

Att skriva CUL-ansökan är ett ganska omfattande arbete. Lektorerna på Center för Skolutveckling kan ge dig som är anställd i Göteborgs stad råd och stöd kring ansökan.

Göteborgs universitet: Mer information om hur du ansöker

Lektorer på Center för skolutveckling

Pernilla Andersson Varga, doktorsexamen 2014

 • Forskar om kollegialt lärande/handledning och språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Den ena studien fokuserar på handledarrollen inom Läslyftet, den andra handlar om experthandledning inom Reading to Learn.

Avhandling:
Skrivundervisning i gymnasieskolan. Svenskämnets roll i den sociala reproduktionen

Artiklar:

Writing for life? A case study of affordances of writing in four L1 upper secondary classrooms

Från samtalsledare till förändringsagent? Handledarens roll i läslyftet.

Kontakt:

Pernilla Andersson Varga

Mats Widigson, doktorsexamen 2013

 • Forskar om inkludering i Göteborg Stads regi. Fas ett är klar och där finns en rapport inriktad på organisation och förskolechefs och rektors ledarskap för inkludering. Fas två blir inriktad mot lärares ledarskap för inkludering med extra anpassningar och lärarskicklighet i fokus.
 • Är kursansvarig för utbildningen Interkulturell pedagogisk kompetens. 
 • Är anställd på Center för skolutveckling som stadsgemensam lektor med inriktning mot likvärdighet och social inkludering. I uppdraget ingår frågor om nyanlända barn och elever, demokrati och social hållbarhet.

Avhandling: 
Från miljonprogram till högskoleprogram - plats, agentskap och villkorad valfrihet

Kontakt:

Mats Widigson

Martin Tallvid

 • Forskar om digitaliseringens konsekvenser i klassrummet
 • Pågående forskningsprojekt om adaptiva läromedel i matematik

Om Martin Tallvid på gu.se

Kontakt: 

Martin Tallvid

Licentiater/doktorander på Center för skolutveckling

Lisa Molin, licentiat/doktorand

 • Har en bakgrund som lärare i svenska, engelska och samhällskunskap i år 7-9 och kombinerar hon sitt arbete på Center för skolutveckling med doktorandstudier vid Institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Doktorandarbetet fokuserar på hur elevers kritiska kompetenser ser ut och utvecklas när de arbetar med digitala texter i skolan.

 • Tillhör forskarskolan CUL, Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning vid Göteborgs universitet.

Licentiatuppsats: Literacypraktiker i det digitaliserade klassrummet

Kontakt:

Lisa Molin

Susanne Staf, licentiat/doktorand

Om Susanne Staf på gu.se 

Kontakt:

Susanne Staf

Nätverket Lektorer i stadens tjänst

Lektorer som är anställda i Göteborgs Stad träffas regelbundet i ett nätverk för att utbyta erfarenheter och driva skolutvecklingsfrågor på vetenskaplig grund.

Vill du veta mer? Kontakta Mats Widigson

Producerat av oss på Center för skolutveckling